ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,229 0.12 4,219 0.09 12,395 0.22 45,323 0.44
اوراق 1,077,733 32.6 1,525,477 34.75 1,362,320 24.55 1,342,943 13.28
وجه نقد 2,185,300 66.12 2,797,526 63.73 4,115,223 74.17 8,648,503 85.53
سایر دارایی ها 26,959 0.81 45,913 1.04 45,280 0.81 61,887 0.61
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 3,383 0.1 4,219 0.09 12,395 0.22 45,323 0.44
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق