ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/24 45,323 0.45 % 1,342,943 13.28 % 8,648,503 85.53 % 61,887 0.61 % 45,323 0.45 %
2 1396/07/23 45,323 0.45 % 1,342,284 13.26 % 8,667,908 85.6 % 58,016 0.57 % 45,323 0.45 %
3 1396/07/22 45,323 0.46 % 1,341,624 13.56 % 8,439,934 85.31 % 54,206 0.55 % 45,323 0.46 %
4 1396/07/21 45,323 0.5 % 1,340,965 14.77 % 7,630,835 84.04 % 50,742 0.56 % 45,323 0.5 %
5 1396/07/20 45,323 0.5 % 1,340,307 14.77 % 7,630,835 84.08 % 47,270 0.52 % 45,323 0.5 %
6 1396/07/19 45,323 0.5 % 1,339,648 14.84 % 7,588,150 84.04 % 43,813 0.49 % 45,323 0.5 %
7 1396/07/18 45,323 0.55 % 1,338,990 16.36 % 6,747,719 82.44 % 40,697 0.5 % 45,323 0.55 %
8 1396/07/17 45,323 0.61 % 1,338,332 18.13 % 5,927,204 80.3 % 57,832 0.78 % 45,323 0.61 %
9 1396/07/16 34,056 0.49 % 1,369,240 19.62 % 5,526,681 79.2 % 35,521 0.51 % 34,056 0.49 %
10 1396/07/15 0 0 % 1,374,391 21.5 % 4,973,360 77.79 % 33,129 0.52 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق