ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/27 1,108,963 5.58 % 9,410,305 47.38 % 0 0 % 9,251,846 46.58 % 90,056 0.47 % 1,077,017 5.42 %
2 1397/12/26 1,105,158 5.53 % 9,429,942 47.18 % 0 0 % 9,367,284 46.86 % 85,653 0.44 % 1,074,079 5.37 %
3 1397/12/25 1,104,915 5.52 % 9,473,359 47.36 % 0 0 % 9,341,396 46.7 % 81,392 0.42 % 1,073,715 5.37 %
4 1397/12/24 1,102,667 5.49 % 9,470,392 47.12 % 0 0 % 9,449,105 47.01 % 76,594 0.39 % 1,072,038 5.33 %
5 1397/12/23 1,102,170 5.49 % 9,465,236 47.12 % 0 0 % 9,449,105 47.04 % 71,800 0.37 % 1,071,540 5.33 %
6 1397/12/22 1,101,672 5.49 % 9,460,201 47.12 % 0 0 % 9,448,895 47.06 % 67,012 0.35 % 1,071,042 5.33 %
7 1397/12/21 1,098,480 5.41 % 9,892,235 48.72 % 0 0 % 9,251,002 45.56 % 64,488 0.33 % 1,069,086 5.26 %
8 1397/12/20 1,097,415 4.9 % 9,668,754 43.2 % 0 0 % 11,536,806 51.55 % 75,934 0.35 % 1,067,981 4.77 %
9 1397/12/19 1,083,154 5.42 % 7,368,835 36.85 % 0 0 % 11,475,420 57.38 % 70,032 0.36 % 1,063,637 5.32 %
10 1397/12/18 1,081,376 5.41 % 7,366,796 36.87 % 0 0 % 11,463,304 57.37 % 68,549 0.36 % 1,061,771 5.31 %