مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 مجمع مورخ 26آبان 1397 صندوق امین انصار با حضور صد درصد دارندگان واحد های ممتاز تشکیل شد دریافت خبر 1397/08/28
2 مجمع مورخ 1397/06/19 با حضور کلیه سهامداران ممتاز تشکیل شد دریافت خبر 1397/06/20
3 دعوت به مجمع مورخ 1397/06/19 صندوق امین انصار دریافت خبر 1397/06/06
4 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ 19-06-1397 دریافت خبر 1397/06/05
5 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/09/20 صندوق امین انصار دریافت خبر 1396/09/26
6 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مصوبات مجمع مورخ 28 تیر 1396 دریافت خبر 1396/06/14
7 صورتجلسه مجمع مورخ 28 تیر 1396 دریافت خبر 1396/05/10
8 دعوت به مجمع مورخ 28 تیر 1396 دریافت خبر 1396/04/20
9 مجوز سازمان برای مصوبات مجمع مورخ 11 اسفند 95 دریافت خبر 1395/12/28
10 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/12/11 - امیدنامه ای دریافت خبر 1395/12/24
11 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/12/11 - اساسنامه ای دریافت خبر 1395/12/24
12 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/01/18 صندوق امین انصار مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا 1398/04/16 دریافت خبر 1395/03/19
13 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/08 صندوق امین انصار مبنی بر تغییر هزینه حسابرس صندوق دریافت خبر 1395/03/19
14 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/01/18 صندوق امین انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر 1395/02/20
15 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 94/12/8 مبنی بر تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر 1395/01/09
16 صورتجلسه مورخ 6 دی ماه 94 - تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق دریافت خبر 1394/12/01
17 مجمع صندوق در روز شنبه مورخ 1394/12/08 برگزار خواهد شد. دریافت خبر 1394/11/25
18 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین انصار دریافت خبر 1394/08/11
19 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 05 آبان 1394 دریافت خبر 1394/08/05
20 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 05 آبان 1394 دریافت خبر 1394/08/05
21 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 25 شهریور 1394 دریافت خبر 1394/06/28
22 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 دریافت خبر 1394/05/21
23 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 به شرح پیوست است دریافت خبر 1394/04/15
24 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 3 اسفند 1393 دریافت خبر 1394/02/06
25 آگهی تغییرات امیدنامه صندوق مصوب مجمع مورخ 3 اسفند 1393 دریافت خبر 1393/12/09
26 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 3 اسفند 1393 به شرح پیوست می باشد دریافت خبر 1393/12/09
27 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 26 آذر 1393 دریافت خبر 1393/10/07
28 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 26 آذر 1393 به شرح پیوست می باشد. دریافت خبر 1393/10/06
29 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 2 شهریور 1393 به شرح پیوست می باشد. دریافت خبر 1393/06/02
30 مچمع صندوق مورخ 14/12/1392 مینی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/09/1392 دریافت خبر 1393/05/13
31 مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر 1392/11/16
32 صورتجلسه مجمع صندوق امین انصار مورخ 04/08/92 دریافت خبر 1392/08/11
33 مجمع صندوق مورخ 23/05/1392 دریافت خبر 1392/07/06