ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 72,242 1.42 890,859 5.23 1,082,072 5.55 1,108,963 5.58
اوراق 1,697,466 33.52 6,530,325 38.34 7,850,047 40.3 9,410,305 47.38
وجه نقد 3,244,066 64.06 9,476,100 55.63 10,459,128 53.69 9,251,846 46.58
سایر دارایی ها 40,001 0.78 136,386 0.8 90,014 0.46 92,522 0.46
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 70,800 1.39 872,602 5.12 1,059,745 5.44 1,077,017 5.42
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد