اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,387,559
تعداد واحدهای باقی مانده: 612,441
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,391,602,785,639
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,000,546
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,431
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,401
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت : بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/01 1,000,546 1,000,431 30- 0 25,438,511 0 16,114,000 9,387,559 9,391,602,785,639
  2 1396/11/30 1,013,831 1,013,716 29- 0 25,438,511 159,624 16,114,000 9,387,559 9,516,322,133,350
  3 1396/11/30 1,000,115 1,000,000 29- 0 25,438,511 159,624 16,114,000 9,387,559 9,387,562,374,106
  4 1396/11/29 1,013,363 1,013,250 29- 1,480 25,438,511 126,253 15,794,752 9,547,183 9,673,685,696,597
  5 1396/11/28 1,012,928 1,012,816 29- 0 25,437,031 315,500 15,668,499 9,671,956 9,795,913,683,321
  6 1396/11/27 1,012,453 1,012,345 28- 0 25,437,031 0 15,352,999 9,987,456 10,110,752,551,349
  7 1396/11/26 1,011,999 1,011,891 28- 97,455 25,437,031 0 15,352,999 9,987,456 10,106,216,663,825
  8 1396/11/25 1,011,545 1,011,436 28- 19,795 25,339,576 99,386 15,352,999 9,890,001 10,003,104,306,054
  9 1396/11/24 1,011,182 1,011,074 28- 63,254 25,319,781 26,646 15,253,613 9,969,592 10,079,998,816,867
  10 1396/11/23 1,010,731 1,010,623 29- 0 25,256,527 25,721 15,226,967 9,932,984 10,038,497,477,022
  11 1396/11/22 1,010,278 1,010,170 28- 5,347 25,256,527 0 15,201,246 9,958,705 10,059,987,791,737
  12 1396/11/21 1,009,827 1,009,719 28- 0 25,251,180 29,715 15,201,246 9,953,358 10,050,094,928,510
  13 1396/11/20 1,009,376 1,009,268 28- 0 25,251,180 0 15,171,531 9,983,073 10,075,595,779,315
  14 1396/11/19 1,008,926 1,008,818 28- 5,967 25,251,180 0 15,171,531 9,983,073 10,071,103,720,048
  15 1396/11/18 1,008,483 1,008,375 28- 25,984 25,245,213 18,427 15,171,531 9,977,106 10,060,664,279,442
  16 1396/11/17 1,008,031 1,007,923 28- 17,348 25,219,229 19,464 15,153,104 9,969,549 10,048,537,905,740
  17 1396/11/16 1,007,672 1,007,564 28- 71,384 25,201,881 21,653 15,133,640 9,971,665 10,047,093,154,806
  18 1396/11/15 1,007,221 1,007,112 96- 20,192 25,130,497 16,645 15,111,987 9,921,934 9,992,503,294,859
  19 1396/11/14 1,006,690 1,006,581 28- 0 25,110,305 69,257 15,095,342 9,918,387 9,983,662,438,897
  20 1396/11/13 1,006,239 1,006,131 28- 0 25,110,305 0 15,026,085 9,987,644 10,048,875,096,475
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق