صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۸۸۹,۹۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۰,۰۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۰۵۵,۶۴۲,۵۲۱,۵۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۷۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۳۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۸۶۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۴/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱,۰۰۹,۷۲۰ ۱,۰۰۸,۳۲۹ ۳,۵۳۵ ۹۴,۳۹۶ ۶۴,۹۰۹,۵۴۳ ۴۷,۱۱۱ ۴۵,۲۳۴,۱۳۶ ۱۹,۸۸۹,۹۷۰ ۲۰,۰۵۵,۶۴۲,۵۲۱,۵۹۷
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱,۰۰۹,۲۱۵ ۱,۰۰۷,۸۰۸ ۳,۴۹۶ ۴۲,۷۰۵ ۶۴,۸۱۵,۱۴۷ ۵۳,۵۹۱ ۴۵,۱۸۷,۰۲۵ ۱۹,۸۴۲,۶۸۵ ۱۹,۹۹۷,۶۱۵,۶۳۵,۲۵۹
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۰۰۸,۷۴۸ ۱,۰۰۷,۲۸۷ ۳,۴۴۴ ۰ ۶۴,۷۷۲,۴۴۲ ۸۶,۰۱۳ ۴۵,۱۳۳,۴۳۴ ۱۹,۸۵۳,۵۷۱ ۱۹,۹۹۸,۲۴۲,۷۴۳,۶۱۵
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۰۰۸,۱۲۱ ۱,۰۰۶,۶۶۷ ۳,۶۷۳ ۰ ۶۴,۷۷۲,۴۴۲ ۰ ۴۵,۰۴۷,۴۲۱ ۱۹,۹۳۹,۵۸۴ ۲۰,۰۷۲,۵۲۳,۷۷۹,۵۶۱
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۰۰۷,۶۶۶ ۱,۰۰۶,۲۱۲ ۳,۶۷۲ ۴۴,۳۴۷ ۶۴,۷۷۲,۴۴۲ ۰ ۴۵,۰۴۷,۴۲۱ ۱۹,۹۳۹,۵۸۴ ۲۰,۰۶۳,۴۳۹,۶۴۲,۴۳۶
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۰۰۷,۱۸۴ ۱,۰۰۵,۷۲۷ ۳,۶۹۵ ۵۵,۲۸۶ ۶۴,۷۲۸,۰۹۵ ۴۸,۲۶۹ ۴۵,۰۴۷,۴۲۱ ۱۹,۸۹۵,۲۳۷ ۲۰,۰۰۹,۱۶۸,۴۴۸,۵۳۱
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۰۶,۶۷۱ ۱,۰۰۵,۲۰۶ ۳,۶۱۵ ۵۲,۲۸۰ ۶۴,۶۷۲,۸۰۹ ۴۳,۱۲۶ ۴۴,۹۹۹,۱۵۲ ۱۹,۸۸۸,۲۲۰ ۱۹,۹۹۱,۷۵۹,۴۱۳,۲۲۵
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۰۰۶,۱۵۳ ۱,۰۰۴,۶۸۵ ۳,۶۲۷ ۱۰۴,۹۳۹ ۶۴,۶۲۰,۵۲۹ ۴۲,۶۸۸ ۴۴,۹۵۶,۰۲۶ ۱۹,۸۷۹,۰۶۶ ۱۹,۹۷۲,۱۹۷,۵۴۵,۶۰۴
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۰۰۵,۶۵۵ ۱,۰۰۴,۱۶۵ ۳,۲۳۰ ۶۵,۲۸۵ ۶۴,۵۱۵,۵۹۰ ۴۲,۰۸۴ ۴۴,۹۱۳,۳۳۸ ۱۹,۸۱۶,۸۱۵ ۱۹,۸۹۹,۳۴۴,۲۶۰,۷۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۰۰۵,۱۴۰ ۱,۰۰۳,۶۴۷ ۳,۱۵۴ ۰ ۶۴,۴۵۰,۳۰۵ ۱۱۶,۳۶۳ ۴۴,۸۷۱,۲۵۴ ۱۹,۷۹۳,۶۱۴ ۱۹,۸۶۵,۸۰۳,۶۵۳,۱۱۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۰۰۴,۵۲۴ ۱,۰۰۳,۰۴۹ ۲,۵۸۲ ۰ ۶۴,۴۵۰,۳۰۵ ۰ ۴۴,۷۵۴,۸۹۱ ۱۹,۹۰۹,۹۷۷ ۱۹,۹۷۰,۶۷۲,۶۰۲,۹۰۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۰۰۴,۰۶۷ ۱,۰۰۲,۵۹۲ ۲,۵۷۳ ۹۲,۳۳۹ ۶۴,۴۵۰,۳۰۵ ۰ ۴۴,۷۵۴,۸۹۱ ۱۹,۹۰۹,۹۷۷ ۱۹,۹۶۱,۵۷۸,۷۹۱,۴۰۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۰۰۳,۵۶۴ ۱,۰۰۲,۰۸۱ ۲,۶۱۷ ۹۴,۸۲۳ ۶۴,۳۵۷,۹۶۶ ۵۹,۱۹۲ ۴۴,۷۵۴,۸۹۱ ۱۹,۸۱۷,۶۳۸ ۱۹,۸۵۸,۸۸۷,۰۸۴,۱۷۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۰۰۳,۰۴۹ ۱,۰۰۱,۵۶۱ ۷,۲۱۱ ۵۱,۰۳۴ ۶۴,۲۶۳,۱۴۳ ۷۱,۹۶۵ ۴۴,۶۹۵,۶۹۹ ۱۹,۷۸۲,۰۰۷ ۱۹,۸۱۲,۸۹۱,۰۸۸,۲۴۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۰۰۲,۵۳۰ ۱,۰۰۱,۰۴۳ ۷,۸۳۸ ۶۲,۰۲۳ ۶۴,۲۱۲,۱۰۹ ۱۲۰,۷۱۱ ۴۴,۶۲۳,۷۳۴ ۱۹,۸۰۲,۹۳۸ ۱۹,۸۲۳,۵۸۷,۱۹۲,۱۱۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۰۰۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۵۲۱ ۸,۰۹۰ ۴۸,۹۲۷ ۶۴,۱۵۰,۰۸۶ ۶۳,۳۷۶ ۴۴,۵۰۳,۰۲۳ ۱۹,۸۶۱,۶۲۶ ۱۹,۸۷۱,۹۷۲,۷۱۴,۰۳۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۱۸,۴۶۴ ۱,۰۱۶,۹۸۷ ۷,۲۳۸ ۰ ۶۴,۱۰۱,۱۵۹ ۶۹,۶۱۴ ۴۴,۴۳۹,۶۴۷ ۱۹,۸۷۶,۰۷۵ ۲۰,۲۱۳,۷۰۱,۷۶۱,۴۱۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۰۱,۴۷۷ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۶۳ ۰ ۶۴,۱۰۱,۱۵۹ ۶۹,۶۱۴ ۴۴,۴۳۹,۶۴۷ ۱۹,۸۷۶,۰۷۵ ۱۹,۸۷۶,۰۶۶,۸۷۵,۳۸۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۰۱۷,۰۱۲ ۱,۰۱۵,۵۴۷ ۷,۹۲۶ ۰ ۶۴,۱۰۱,۱۵۹ ۰ ۴۴,۳۰۰,۴۱۹ ۱۹,۹۴۵,۶۸۹ ۲۰,۲۵۵,۷۷۸,۰۵۸,۹۶۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۰۱۶,۵۲۸ ۱,۰۱۵,۰۶۳ ۷,۹۶۴ ۳۳,۱۷۳ ۶۴,۱۰۱,۱۵۹ ۰ ۴۴,۳۰۰,۴۱۹ ۱۹,۹۴۵,۶۸۹ ۲۰,۲۴۶,۱۲۴,۹۴۲,۷۶۳