صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۹۴۳,۴۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۶,۵۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۹۸۵,۰۱۵,۷۵۹,۵۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۱۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۰۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۶۴۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱,۰۰۴,۱۷۸ ۱,۰۰۲,۰۸۴ ۲,۵۶۵ ۶۷,۶۷۳ ۷۶,۹۲۴,۹۹۴ ۵۶,۷۱۰ ۵۶,۹۸۱,۵۴۲ ۱۹,۹۴۳,۴۵۲ ۱۹,۹۸۵,۰۱۵,۷۵۹,۵۵۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱,۰۰۳,۶۲۳ ۱,۰۰۱,۵۶۳ ۱,۵۵۷ ۷۸,۹۰۴ ۷۶,۸۵۷,۳۲۱ ۵۴,۷۴۹ ۵۶,۹۲۴,۸۳۲ ۱۹,۹۳۲,۴۸۹ ۱۹,۹۶۳,۶۴۶,۳۳۸,۲۵۳
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱,۰۰۳,۱۲۳ ۱,۰۰۱,۰۴۲ ۱,۹۷۲ ۸۳,۳۷۴ ۷۶,۷۷۸,۴۱۷ ۴۱,۶۹۶ ۵۶,۸۷۰,۰۸۳ ۱۹,۹۰۸,۳۳۴ ۱۹,۹۲۹,۰۸۷,۵۲۸,۹۰۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱,۰۰۲,۵۹۰ ۱,۰۰۰,۵۲۱ ۲,۰۴۲ ۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۰ ۵۶,۸۲۸,۳۸۷ ۱۹,۸۶۶,۶۵۶ ۱۹,۸۷۷,۰۱۰,۳۴۰,۶۹۵
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۰۱۷,۹۰۷ ۱,۰۱۵,۸۹۲ ۱,۹۰۲ ۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۰ ۵۶,۸۲۸,۳۸۷ ۱۹,۸۶۶,۶۵۶ ۲۰,۱۸۲,۳۸۶,۱۹۷,۷۸۵
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۰۰۲,۰۱۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۲ ۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۰ ۵۶,۸۲۸,۳۸۷ ۱۹,۸۶۶,۶۵۶ ۱۹,۸۶۶,۶۶۵,۳۰۰,۶۳۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۰۱۶,۴۲۴ ۱,۰۱۴,۴۱۱ ۲,۹۳۲ ۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۰ ۵۶,۸۲۸,۳۸۷ ۱۹,۸۶۶,۶۵۶ ۲۰,۱۵۲,۹۵۴,۴۵۳,۱۶۳
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۰۱۵,۹۶۰ ۱,۰۱۳,۹۴۷ ۲,۹۴۴ ۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۰ ۵۶,۸۲۸,۳۸۷ ۱۹,۸۶۶,۶۵۶ ۲۰,۱۴۳,۷۳۵,۲۳۶,۶۲۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۰۱۵,۴۹۱ ۱,۰۱۳,۴۷۸ ۲,۹۶۲ ۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۳,۳۸۶ ۵۶,۸۲۸,۳۸۷ ۱۹,۸۶۶,۶۵۶ ۲۰,۱۳۴,۴۱۰,۹۷۷,۹۵۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۰۱۵,۰۲۷ ۱,۰۱۳,۰۱۵ ۲,۹۷۳ ۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۵,۵۷۶ ۵۶,۸۲۵,۰۰۱ ۱۹,۸۷۰,۰۴۲ ۲۰,۱۲۸,۶۴۱,۱۵۵,۹۲۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۱۴,۵۲۱ ۱,۰۱۲,۴۹۵ ۳,۱۲۳ ۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۲۴,۶۹۶ ۵۶,۸۱۹,۴۲۵ ۱۹,۸۷۵,۶۱۸ ۲۰,۱۲۳,۹۷۲,۸۶۶,۴۲۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۱۳,۹۷۵ ۱,۰۱۱,۹۷۴ ۷,۳۷۲ ۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۰ ۵۶,۷۹۴,۷۲۹ ۱۹,۹۰۰,۳۱۴ ۲۰,۱۳۸,۶۰۷,۳۴۸,۱۹۵
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۱۳,۳۴۱ ۱,۰۱۱,۳۴۵ ۷,۲۴۵ ۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۰ ۵۶,۷۹۴,۷۲۹ ۱۹,۹۰۰,۳۱۴ ۲۰,۱۲۶,۰۷۸,۷۶۲,۰۲۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۱۲,۸۷۱ ۱,۰۱۰,۸۷۵ ۷,۲۶۳ ۵۴۰ ۷۶,۶۹۵,۰۴۳ ۲۶,۶۴۱ ۵۶,۷۹۴,۷۲۹ ۱۹,۹۰۰,۳۱۴ ۲۰,۱۱۶,۷۳۱,۷۸۱,۲۰۳
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۱۲,۴۰۵ ۱,۰۱۰,۴۱۲ ۷,۲۷۱ ۰ ۷۶,۶۹۴,۵۰۳ ۴۶,۶۹۵ ۵۶,۷۶۸,۰۸۸ ۱۹,۹۲۶,۴۱۵ ۲۰,۱۳۳,۸۸۳,۸۸۹,۶۲۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۱۱,۸۷۰ ۱,۰۰۹,۸۹۲ ۲,۴۸۳ ۰ ۷۶,۶۹۴,۵۰۳ ۰ ۵۶,۷۲۱,۳۹۳ ۱۹,۹۷۳,۱۱۰ ۲۰,۱۷۰,۶۸۰,۳۴۹,۲۶۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۱۱,۰۹۷ ۱,۰۰۹,۰۹۲ ۳,۱۶۹ ۰ ۷۶,۶۹۴,۵۰۳ ۰ ۵۶,۷۲۱,۳۹۳ ۱۹,۹۷۳,۱۱۰ ۲۰,۱۵۴,۷۱۲,۰۵۰,۸۸۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۱۰,۶۳۰ ۱,۰۰۸,۶۲۵ ۳,۱۸۷ ۰ ۷۶,۶۹۴,۵۰۳ ۰ ۵۶,۷۲۱,۳۹۳ ۱۹,۹۷۳,۱۱۰ ۲۰,۱۴۵,۳۸۴,۹۶۵,۲۴۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۱۰,۱۶۳ ۱,۰۰۸,۱۵۸ ۳,۲۰۵ ۰ ۷۶,۶۹۴,۵۰۳ ۰ ۵۶,۷۲۱,۳۹۳ ۱۹,۹۷۳,۱۱۰ ۲۰,۱۳۶,۰۵۹,۲۹۸,۳۸۷
۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۰۹,۷۰۳ ۱,۰۰۷,۶۹۸ ۳,۲۱۷ ۰ ۷۶,۶۹۴,۵۰۳ ۰ ۵۶,۷۲۱,۳۹۳ ۱۹,۹۷۳,۱۱۰ ۲۰,۱۲۶,۸۷۰,۲۴۷,۲۹۸