صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۸۷۴,۸۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۵,۱۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۰۹۲,۱۹۳,۲۴۷,۹۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۲۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۹۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۹۵۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱,۰۱۳,۲۸۰ ۱,۰۱۰,۹۳۳ ۲,۰۲۵ ۱۳۶,۷۴۹ ۷۴,۷۹۰,۶۸۵ ۸۶,۴۹۹ ۵۴,۹۱۵,۷۸۶ ۱۹,۸۷۴,۸۹۹ ۲۰,۰۹۲,۱۹۳,۲۴۷,۹۹۶
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۰۱۲,۷۰۵ ۱,۰۱۰,۴۱۲ ۲,۰۲۰ ۱۸۶,۹۵۳ ۷۴,۶۵۳,۹۳۶ ۱۱۱,۹۶۸ ۵۴,۸۲۹,۲۸۷ ۱۹,۸۲۴,۶۴۹ ۲۰,۰۳۱,۰۵۴,۵۲۷,۲۹۶
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۰۱۲,۱۳۴ ۱,۰۰۹,۸۹۲ ۲,۱۲۲ ۱۳۷,۳۷۲ ۷۴,۴۶۶,۹۸۳ ۲۴۰,۳۳۷ ۵۴,۷۱۷,۳۱۹ ۱۹,۷۴۹,۶۶۴ ۱۹,۹۴۵,۰۲۵,۰۱۷,۷۷۱
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۰۱۰,۵۸۶ ۱,۰۰۹,۳۷۱ ۲,۰۲۰ ۰ ۷۴,۳۲۹,۶۱۱ ۰ ۵۴,۴۷۶,۹۸۲ ۱۹,۸۵۲,۶۲۹ ۲۰,۰۳۸,۶۶۵,۸۷۰,۲۴۷
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۰۰۹,۹۳۴ ۱,۰۰۸,۸۱۷ ۱,۹۵۶ ۰ ۷۴,۳۲۹,۶۱۱ ۰ ۵۴,۴۷۶,۹۸۲ ۱۹,۸۵۲,۶۲۹ ۲۰,۰۲۷,۶۷۴,۲۲۷,۳۹۸
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۰۰۹,۴۶۱ ۱,۰۰۸,۳۴۴ ۱,۹۶۸ ۹۶,۳۵۷ ۷۴,۳۲۹,۶۱۱ ۱۰۱,۰۲۱ ۵۴,۴۷۶,۹۸۲ ۱۹,۸۵۲,۶۲۹ ۲۰,۰۱۸,۲۸۱,۲۶۴,۸۴۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۰۸,۹۵۵ ۱,۰۰۷,۸۱۰ ۱,۹۸۶ ۱۰۴,۰۹۳ ۷۴,۲۳۳,۲۵۴ ۱۰۱,۸۴۸ ۵۴,۳۷۵,۹۶۱ ۱۹,۸۵۷,۲۹۳ ۲۰,۰۱۲,۳۸۱,۹۷۱,۸۹۸
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۰۰۸,۵۸۷ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۲,۰۲۹ ۱۵۰,۶۶۸ ۷۴,۱۲۹,۱۶۱ ۹۵,۸۳۷ ۵۴,۲۷۴,۱۱۳ ۱۹,۸۵۵,۰۴۸ ۱۹,۹۹۹,۷۶۴,۱۳۴,۴۷۲
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۰۰۸,۲۳۱ ۱,۰۰۶,۷۶۹ ۲,۰۹۸ ۱۰۶,۹۱۴ ۷۳,۹۷۸,۴۹۳ ۹۶,۸۹۹ ۵۴,۱۷۸,۲۷۶ ۱۹,۸۰۰,۲۱۷ ۱۹,۹۳۴,۲۴۷,۹۷۰,۵۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۰۷,۷۰۱ ۱,۰۰۶,۲۴۸ ۲,۳۸۲ ۱۲۴,۳۳۶ ۷۳,۸۷۱,۵۷۹ ۱۷۸,۸۹۵ ۵۴,۰۸۱,۳۷۷ ۱۹,۷۹۰,۲۰۲ ۱۹,۹۱۳,۸۵۲,۷۱۳,۹۸۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۰۷,۱۶۶ ۱,۰۰۵,۷۲۸ ۲,۱۴۷ ۰ ۷۳,۷۴۷,۲۴۳ ۰ ۵۳,۹۰۲,۴۸۲ ۱۹,۸۴۴,۷۶۱ ۱۹,۹۵۸,۴۲۴,۲۹۳,۶۹۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۰۶,۵۶۷ ۱,۰۰۵,۱۳۶ ۲,۲۵۸ ۰ ۷۳,۷۴۷,۲۴۳ ۰ ۵۳,۹۰۲,۴۸۲ ۱۹,۸۴۴,۷۶۱ ۱۹,۹۴۶,۶۸۹,۵۴۳,۷۱۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۰۶,۰۸۸ ۱,۰۰۴,۶۵۸ ۲,۲۷۵ ۱۱۰,۶۴۸ ۷۳,۷۴۷,۲۴۳ ۹۸,۰۲۵ ۵۳,۹۰۲,۴۸۲ ۱۹,۸۴۴,۷۶۱ ۱۹,۹۳۷,۱۸۹,۷۹۵,۱۹۱
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۰۵,۵۹۷ ۱,۰۰۴,۱۶۵ ۲,۳۰۰ ۰ ۷۳,۶۳۶,۵۹۵ ۰ ۵۳,۸۰۴,۴۵۷ ۱۹,۸۳۲,۱۳۸ ۱۹,۹۱۴,۷۴۷,۸۷۰,۳۷۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۰۵,۰۵۲ ۱,۰۰۳,۶۳۰ ۴۴۶ ۱۷۶,۲۸۶ ۷۳,۶۳۶,۵۹۵ ۱۱۷,۰۰۴ ۵۳,۸۰۴,۴۵۷ ۱۹,۸۳۲,۱۳۸ ۱۹,۹۰۴,۱۱۸,۹۹۱,۴۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۰۴,۵۵۰ ۱,۰۰۳,۱۲۴ ۴۶۶ ۲۷۴,۵۰۵ ۷۳,۴۶۰,۳۰۹ ۱۵۳,۶۷۸ ۵۳,۶۸۷,۴۵۳ ۱۹,۷۷۲,۸۵۶ ۱۹,۸۳۴,۶۲۲,۸۷۴,۶۴۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۰۴,۰۴۰ ۱,۰۰۲,۶۰۴ ۴۳۹- ۷۸,۷۱۰ ۷۳,۱۸۵,۸۰۴ ۳۲۲,۶۷۳ ۵۳,۵۳۳,۷۷۵ ۱۹,۶۵۲,۰۲۹ ۱۹,۷۰۳,۱۹۷,۷۴۷,۲۳۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۰۳,۵۰۱ ۱,۰۰۲,۰۸۳ ۴۱۵- ۰ ۷۳,۱۰۷,۰۹۴ ۰ ۵۳,۲۱۱,۱۰۲ ۱۹,۸۹۵,۹۹۲ ۱۹,۹۳۷,۴۴۰,۱۷۰,۴۷۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۰۰۲,۹۱۳ ۱,۰۰۱,۵۰۰ ۳۲۶- ۰ ۷۳,۱۰۷,۰۹۴ ۰ ۵۳,۲۱۱,۱۰۲ ۱۹,۸۹۵,۹۹۲ ۱۹,۹۲۵,۸۳۶,۸۸۳,۱۵۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۰۰۲,۴۳۰ ۱,۰۰۱,۰۱۸ ۳۱۴- ۸۷,۰۳۷ ۷۳,۱۰۷,۰۹۴ ۸۴,۹۹۷ ۵۳,۲۱۱,۱۰۲ ۱۹,۸۹۵,۹۹۲ ۱۹,۹۱۶,۲۴۰,۲۰۶,۵۱۸