صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۱۲۷,۰۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷۲,۹۳۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۲۷۰,۴۷۴,۹۱۳,۴۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۰۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۷,۴۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۹۴۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱,۰۰۸,۰۶۳ ۱,۰۰۷,۴۹۸ ۱۳,۴۴۶ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۵۹,۲۱۴ ۷۳,۷۲۷,۷۴۶ ۱۹,۱۲۷,۰۶۳ ۱۹,۲۷۰,۴۷۴,۹۱۳,۴۲۴
  ۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱,۰۰۷,۵۳۲ ۱,۰۰۶,۹۶۲ ۱۳,۳۸۱ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۰ ۷۳,۶۶۸,۵۳۲ ۱۹,۱۸۶,۲۷۷ ۱۹,۳۱۹,۸۵۴,۱۷۴,۱۹۳
  ۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱,۰۰۷,۱۴۱ ۱,۰۰۶,۵۶۲ ۱۳,۰۹۱ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۸۹,۲۷۵ ۷۳,۶۶۸,۵۳۲ ۱۹,۱۸۶,۲۷۷ ۱۹,۳۱۲,۱۷۳,۵۹۲,۹۴۰
  ۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱,۰۰۶,۵۸۴ ۱,۰۰۶,۰۰۷ ۱۳,۱۰۸ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۰ ۷۳,۵۷۹,۲۵۷ ۱۹,۲۷۵,۵۵۲ ۱۹,۳۹۱,۳۴۲,۹۲۰,۳۷۹
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱,۰۰۶,۰۷۰ ۱,۰۰۵,۴۸۰ ۱۳,۷۷۸ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۰ ۷۳,۵۷۹,۲۵۷ ۱۹,۲۷۵,۵۵۲ ۱۹,۳۸۱,۱۷۸,۵۷۱,۷۱۲
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱,۰۰۵,۶۱۸ ۱,۰۰۵,۰۲۸ ۱۳,۵۸۷ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۲۰,۲۸۶ ۷۳,۵۷۹,۲۵۷ ۱۹,۲۷۵,۵۵۲ ۱۹,۳۷۲,۴۶۲,۶۹۲,۹۷۵
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱,۰۰۵,۰۶۶ ۱,۰۰۴,۴۷۷ ۱۳,۶۵۰ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۳۵,۳۶۶ ۷۳,۵۵۸,۹۷۱ ۱۹,۲۹۵,۸۳۸ ۱۹,۳۸۲,۲۱۶,۸۷۸,۶۳۸
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱,۰۰۴,۵۷۹ ۱,۰۰۳,۹۷۸ ۱۳,۳۴۱ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۲۸,۰۴۲ ۷۳,۵۲۳,۶۰۵ ۱۹,۳۳۱,۲۰۴ ۱۹,۴۰۸,۱۱۰,۳۳۲,۷۶۹
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱,۰۰۴,۰۹۷ ۱,۰۰۳,۴۸۲ ۱۲,۱۲۵ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۴۰,۸۷۳ ۷۳,۴۹۵,۵۶۳ ۱۹,۳۵۹,۲۴۶ ۱۹,۴۲۶,۶۶۴,۱۵۴,۶۳۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱,۰۰۳,۶۰۸ ۱,۰۰۲,۹۸۴ ۱۲,۱۳۵ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۷۲,۰۱۵ ۷۳,۴۵۴,۶۹۰ ۱۹,۴۰۰,۱۱۹ ۱۹,۴۵۸,۰۱۳,۰۸۲,۸۶۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱,۰۰۳,۰۹۸ ۱,۰۰۲,۴۸۶ ۱۲,۰۸۳ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۰ ۷۳,۳۸۲,۶۷۵ ۱۹,۴۷۲,۱۳۴ ۱۹,۵۲۰,۵۳۹,۰۰۳,۷۹۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱,۰۰۲,۷۱۶ ۱,۰۰۲,۰۹۵ ۱۲,۰۲۵ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۰ ۷۳,۳۸۲,۶۷۵ ۱۹,۴۷۲,۱۳۴ ۱۹,۵۱۲,۹۲۱,۳۵۴,۴۱۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱,۰۰۲,۱۶۶ ۱,۰۰۱,۵۴۵ ۱۲,۱۰۲ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۹۶,۶۱۷ ۷۳,۳۸۲,۶۷۵ ۱۹,۴۷۲,۱۳۴ ۱۹,۵۰۲,۲۱۱,۵۰۳,۳۲۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱,۰۰۱,۶۱۵ ۱,۰۰۰,۹۹۶ ۱۲,۱۱۹ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۴۱,۰۶۰ ۷۳,۲۸۶,۰۵۸ ۱۹,۵۶۸,۷۵۱ ۱۹,۵۸۸,۲۴۳,۰۰۱,۵۲۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱,۰۰۱,۱۲۸ ۱,۰۰۰,۴۹۷ ۱۳,۲۱۷ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۲۳,۴۴۵ ۷۳,۲۴۴,۹۹۸ ۱۹,۶۰۹,۸۱۱ ۱۹,۶۱۹,۵۵۹,۲۱۱,۳۳۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱,۰۱۵,۵۴۸ ۱,۰۱۴,۹۱۹ ۱۲,۰۶۸ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۲۸,۲۹۲ ۷۳,۲۲۱,۵۵۳ ۱۹,۶۳۳,۲۵۶ ۱۹,۹۲۶,۱۶۸,۲۳۴,۵۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱,۰۰۰,۶۲۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۸ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۲۸,۲۹۲ ۷۳,۲۲۱,۵۵۳ ۱۹,۶۳۳,۲۵۶ ۱۹,۶۳۳,۲۵۹,۶۸۸,۳۰۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱,۰۱۵,۰۳۹ ۱,۰۱۴,۴۲۱ ۱۲,۷۹۲ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۴۳,۱۱۲ ۷۳,۱۹۳,۲۶۱ ۱۹,۶۶۱,۵۴۸ ۱۹,۹۴۵,۰۹۰,۹۴۸,۷۶۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱,۰۱۴,۵۳۶ ۱,۰۱۳,۹۲۵ ۱۲,۵۵۵ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۰ ۷۳,۱۵۰,۱۴۹ ۱۹,۷۰۴,۶۶۰ ۱۹,۹۷۹,۰۵۶,۳۳۹,۳۰۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۱,۰۱۴,۲۰۸ ۱,۰۱۳,۵۸۸ ۱۱,۰۶۶ ۰ ۹۲,۸۵۴,۸۰۹ ۰ ۷۳,۱۵۰,۱۴۹ ۱۹,۷۰۴,۶۶۰ ۱۹,۹۷۲,۴۱۳,۵۴۱,۰۲۷