اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,891,450
تعداد واحدهای باقی مانده: 108,550
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 9,983,365,535,422
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,410
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,292
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,391
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت : بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 1,009,410 1,009,292 99 792 23,498,887 60,403 13,513,447 9,891,450 9,983,365,535,422
  2 1396/09/20 1,008,890 1,008,773 103 37,724 23,498,095 30,873 13,453,044 9,951,061 10,038,358,394,469
  3 1396/09/19 1,008,451 1,008,334 116 7,241 23,460,371 30,098 13,422,171 9,944,210 10,027,081,546,436
  4 1396/09/18 1,007,974 1,007,857 106 0 23,453,130 32,933 13,392,073 9,967,067 10,045,377,509,511
  5 1396/09/17 1,007,535 1,007,419 108 0 23,453,130 0 13,359,140 10,000,000 10,074,185,403,453
  6 1396/09/16 1,007,096 1,006,980 111 0 23,453,130 0 13,359,140 10,000,000 10,069,797,151,072
  7 1396/09/15 1,006,659 1,006,542 114 66,211 23,453,130 0 13,359,140 10,000,000 10,065,424,315,778
  8 1396/09/14 1,006,220 1,006,103 117 66,145 23,386,919 22,629 13,359,140 9,933,789 9,994,412,397,652
  9 1396/09/13 1,005,857 1,005,739 123 70,224 23,320,774 11,892 13,336,511 9,890,273 9,947,033,785,538
  10 1396/09/12 1,005,338 1,005,228 125 111,869 23,250,550 52,088 13,324,619 9,831,941 9,883,341,451,707
  11 1396/09/11 1,004,896 1,004,784 132 0 23,138,681 27,641 13,272,531 9,772,160 9,818,914,782,252
  12 1396/09/10 1,004,453 1,004,351 133 0 23,138,681 0 13,244,890 9,799,801 9,842,440,640,821
  13 1396/09/09 1,004,008 1,003,906 133 0 23,138,681 0 13,244,890 9,799,801 9,838,079,704,905
  14 1396/09/08 1,003,561 1,003,459 133 1,744 23,138,681 155,318 13,244,890 9,799,801 9,833,696,063,745
  15 1396/09/07 1,003,113 1,003,012 137 0 23,136,937 32,995 13,089,572 9,953,375 9,983,352,759,084
  16 1396/09/06 1,002,669 1,002,568 139 92,044 23,136,937 0 13,056,577 9,986,370 10,012,019,014,101
  17 1396/09/05 1,002,230 1,002,128 140 0 23,044,893 12,863 13,056,577 9,894,326 9,915,384,306,096
  18 1396/09/04 1,001,801 1,001,699 144 0 23,044,893 74,301 13,043,714 9,907,189 9,924,023,648,060
  19 1396/09/03 1,001,359 1,001,258 161 0 23,044,893 0 12,969,413 9,981,490 9,994,046,776,458
  20 1396/09/02 1,000,919 1,000,819 161 135,772 23,044,893 0 12,969,413 9,981,490 9,989,663,921,504
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق