صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۸۳۴,۶۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۵,۳۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۹۱۴,۸۸۰,۱۷۹,۷۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۸۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۰۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۱۰۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱,۰۰۵,۸۸۶ ۱,۰۰۴,۰۴۴ ۲,۹۴۱- ۱۴۹,۱۷۲ ۸۵,۱۵۰,۹۱۵ ۱۳۲,۲۹۸ ۶۵,۳۱۶,۲۴۷ ۱۹,۸۳۴,۶۶۸ ۱۹,۹۱۴,۸۸۰,۱۷۹,۷۲۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱,۰۰۵,۴۰۵ ۱,۰۰۳,۵۴۰ ۳,۰۰۶- ۸۵,۶۷۲ ۸۵,۰۰۱,۷۴۳ ۱۵۵,۰۰۱ ۶۵,۱۸۳,۹۴۹ ۱۹,۸۱۷,۷۹۴ ۱۹,۸۸۷,۹۴۴,۲۱۱,۳۶۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱,۰۰۴,۸۳۶ ۱,۰۰۳,۰۳۳ ۲,۸۰۶- ۰ ۸۴,۹۱۶,۰۷۱ ۰ ۶۵,۰۲۸,۹۴۸ ۱۹,۸۸۷,۱۲۳ ۱۹,۹۴۷,۴۳۲,۰۹۹,۱۶۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱,۰۰۴,۴۱۳ ۱,۰۰۲,۴۵۹ ۲,۵۰۴- ۰ ۸۴,۹۱۶,۰۷۱ ۰ ۶۵,۰۲۸,۹۴۸ ۱۹,۸۸۷,۱۲۳ ۱۹,۹۳۶,۰۳۰,۶۹۱,۵۱۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱,۰۰۳,۹۵۴ ۱,۰۰۲,۰۰۱ ۲,۴۸۷- ۲۲۹,۱۶۴ ۸۴,۹۱۶,۰۷۱ ۹۷,۶۰۳ ۶۵,۰۲۸,۹۴۸ ۱۹,۸۸۷,۱۲۳ ۱۹,۹۲۶,۹۱۶,۹۲۶,۴۳۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱,۰۰۳,۴۸۴ ۱,۰۰۱,۵۱۸ ۲,۴۸۰- ۱۳۸,۴۶۱ ۸۴,۶۸۶,۹۰۷ ۲۳۶,۳۳۰ ۶۴,۹۳۱,۳۴۵ ۱۹,۷۵۵,۵۶۲ ۱۹,۷۸۵,۵۴۷,۸۵۵,۰۷۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۰۰۲,۹۷۷ ۱,۰۰۱,۰۱۲ ۲,۰۱۳- ۱۲۵,۰۲۸ ۸۴,۵۴۸,۴۴۶ ۱۳۱,۳۹۰ ۶۴,۶۹۵,۰۱۵ ۱۹,۸۵۳,۴۳۱ ۱۹,۸۷۳,۵۲۹,۴۳۰,۰۳۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۰۰۲,۵۴۳ ۱,۰۰۰,۵۰۶ ۲,۰۳۵- ۱۵۰,۲۶۷ ۸۴,۴۲۳,۴۱۸ ۱۲۷,۷۶۰ ۶۴,۵۶۳,۶۲۵ ۱۹,۸۵۹,۷۹۳ ۱۹,۸۶۹,۸۳۴,۳۶۰,۱۳۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۰۱۷,۲۱۷ ۱,۰۱۵,۲۵۱ ۲,۳۱۵- ۷۷,۶۰۱ ۸۴,۲۷۳,۱۵۱ ۱۴۸,۵۵۷ ۶۴,۴۳۵,۸۶۵ ۱۹,۸۳۷,۲۸۶ ۲۰,۱۳۹,۸۱۷,۷۰۳,۳۶۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۰۰۱,۹۶۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۱۵- ۷۷,۶۰۱ ۸۴,۲۷۳,۱۵۱ ۱۴۸,۵۵۷ ۶۴,۴۳۵,۸۶۵ ۱۹,۸۳۷,۲۸۶ ۱۹,۸۳۷,۲۷۹,۲۵۴,۵۷۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۰۱۷,۵۱۸ ۱,۰۱۵,۵۷۵ ۳,۳۸۳- ۰ ۸۴,۱۹۵,۵۵۰ ۰ ۶۴,۲۸۷,۳۰۸ ۱۹,۹۰۸,۲۴۲ ۲۰,۲۱۸,۳۱۰,۳۶۶,۴۶۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۰۱۶,۹۳۱ ۱,۰۱۴,۹۵۶ ۳,۲۱۲- ۰ ۸۴,۱۹۵,۵۵۰ ۰ ۶۴,۲۸۷,۳۰۸ ۱۹,۹۰۸,۲۴۲ ۲۰,۲۰۵,۹۹۸,۹۱۰,۵۰۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۰۱۶,۴۶۹ ۱,۰۱۴,۴۹۵ ۳,۱۹۶- ۶۸,۷۶۶ ۸۴,۱۹۵,۵۵۰ ۶۹,۳۳۷ ۶۴,۲۸۷,۳۰۸ ۱۹,۹۰۸,۲۴۲ ۲۰,۱۹۶,۸۱۲,۵۵۱,۲۴۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۰۱۵,۹۹۴ ۱,۰۱۴,۰۲۰ ۳,۱۷۲- ۱۲۲,۷۱۱ ۸۴,۱۲۶,۷۸۴ ۷۲,۵۷۹ ۶۴,۲۱۷,۹۷۱ ۱۹,۹۰۸,۸۱۳ ۲۰,۱۸۷,۹۳۷,۹۲۹,۲۳۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۰۱۵,۷۶۹ ۱,۰۱۳,۴۹۹ ۴,۶۰۱- ۸۴,۹۰۳ ۸۴,۰۰۴,۰۷۳ ۹۴,۲۵۶ ۶۴,۱۴۵,۳۹۲ ۱۹,۸۵۸,۶۸۱ ۲۰,۱۲۶,۷۴۷,۶۴۷,۶۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۰۱۵,۱۶۵ ۱,۰۱۲,۹۸۰ ۴,۱۷۸- ۲۴۹,۱۲۸ ۸۳,۹۱۹,۱۷۰ ۹۴,۹۰۲ ۶۴,۰۵۱,۱۳۶ ۱۹,۸۶۸,۰۳۴ ۲۰,۱۲۵,۹۲۱,۷۳۳,۴۸۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۰۱۴,۷۰۰ ۱,۰۱۲,۴۶۱ ۴,۶۵۴- ۱۶۸,۲۸۱ ۸۳,۶۷۰,۰۴۲ ۲۰۸,۶۶۷ ۶۳,۹۵۶,۲۳۴ ۱۹,۷۱۳,۸۰۸ ۱۹,۹۵۹,۴۶۶,۲۷۳,۲۱۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۰۱۴,۱۷۸ ۱,۰۱۱,۹۴۱ ۴,۶۳۸- ۰ ۸۳,۵۰۱,۷۶۱ ۰ ۶۳,۷۴۷,۵۶۷ ۱۹,۷۵۴,۱۹۴ ۱۹,۹۹۰,۰۷۵,۰۵۶,۴۵۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۰۱۳,۲۶۸ ۱,۰۱۱,۱۲۸ ۵,۴۶۲- ۰ ۸۳,۵۰۱,۷۶۱ ۰ ۶۳,۷۴۷,۵۶۷ ۱۹,۷۵۴,۱۹۴ ۱۹,۹۷۴,۰۱۱,۱۹۰,۹۱۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۰۱۲,۸۲۴ ۱,۰۱۰,۶۸۴ ۵,۴۳۸- ۰ ۸۳,۵۰۱,۷۶۱ ۸۶,۲۱۹ ۶۳,۷۴۷,۵۶۷ ۱۹,۷۵۴,۱۹۴ ۱۹,۹۶۵,۲۴۸,۹۴۹,۰۶۶