صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۸۸۴,۶۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۵,۳۷۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۱۵۳,۰۴۵,۳۲۰,۰۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۹۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۴۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۴۴۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱,۰۱۴,۹۱۰ ۱,۰۱۳,۴۹۹ ۳,۰۵۲- ۰ ۸۱,۶۶۴,۵۴۹ ۰ ۶۱,۷۷۹,۹۲۴ ۱۹,۸۸۴,۶۲۵ ۲۰,۱۵۳,۰۴۵,۳۲۰,۰۴۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱,۰۱۴,۲۱۵ ۱,۰۱۲,۸۵۰ ۲,۸۲۳- ۰ ۸۱,۶۶۴,۵۴۹ ۰ ۶۱,۷۷۹,۹۲۴ ۱۹,۸۸۴,۶۲۵ ۲۰,۱۴۰,۱۳۶,۳۰۰,۹۳۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱,۰۱۳,۷۶۴ ۱,۰۱۲,۳۹۹ ۲,۸۰۰- ۱۹۲,۲۱۶ ۸۱,۶۶۴,۵۴۹ ۸۲,۹۰۱ ۶۱,۷۷۹,۹۲۴ ۱۹,۸۸۴,۶۲۵ ۲۰,۱۳۱,۱۷۲,۷۱۱,۷۰۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۰۱۳,۳۱۴ ۱,۰۱۱,۹۴۱ ۲,۷۹۸- ۱۷۰,۴۳۸ ۸۱,۴۷۲,۳۳۳ ۱۷۷,۶۲۰ ۶۱,۶۹۷,۰۲۳ ۱۹,۷۷۵,۳۱۰ ۲۰,۰۱۱,۴۴۰,۶۹۴,۸۴۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۰۱۲,۷۸۴ ۱,۰۱۱,۴۲۱ ۶۶۵ ۰ ۸۱,۳۰۱,۸۹۵ ۰ ۶۱,۵۱۹,۴۰۳ ۱۹,۷۸۲,۴۹۲ ۲۰,۰۰۸,۴۲۰,۱۰۰,۷۴۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۰۱۲,۱۷۶ ۱,۰۱۰,۷۶۵ ۱,۰۴۰ ۰ ۸۱,۳۰۱,۸۹۵ ۰ ۶۱,۵۱۹,۴۰۳ ۱۹,۷۸۲,۴۹۲ ۱۹,۹۹۵,۴۵۴,۱۲۳,۷۵۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۰۱۱,۷۳۲ ۱,۰۱۰,۳۲۱ ۱,۰۵۱ ۹۲,۲۸۱ ۸۱,۳۰۱,۸۹۵ ۲۰۲,۷۵۱ ۶۱,۵۱۹,۴۰۳ ۱۹,۷۸۲,۴۹۲ ۱۹,۹۸۶,۶۵۸,۰۳۱,۱۵۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۰۱۱,۲۶۷ ۱,۰۰۹,۸۶۴ ۱,۰۶۹ ۰ ۸۱,۲۰۹,۶۱۴ ۰ ۶۱,۳۱۶,۶۵۲ ۱۹,۸۹۲,۹۶۲ ۲۰,۰۸۹,۱۸۵,۳۲۱,۱۶۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۰۱۰,۶۶۹ ۱,۰۰۹,۲۱۸ ۱,۵۶۰ ۰ ۸۱,۲۰۹,۶۱۴ ۰ ۶۱,۳۱۶,۶۵۲ ۱۹,۸۹۲,۹۶۲ ۲۰,۰۷۶,۳۳۱,۴۹۴,۶۷۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۰۱۰,۲۲۲ ۱,۰۰۸,۷۷۱ ۱,۵۷۸ ۸۹,۵۵۸ ۸۱,۲۰۹,۶۱۴ ۸۷,۹۸۷ ۶۱,۳۱۶,۶۵۲ ۱۹,۸۹۲,۹۶۲ ۲۰,۰۶۷,۴۴۴,۷۰۸,۸۵۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۰۹,۷۵۷ ۱,۰۰۸,۳۰۶ ۱,۶۰۱ ۱۳۱,۶۱۶ ۸۱,۱۲۰,۰۵۶ ۱۱۰,۸۵۷ ۶۱,۲۲۸,۶۶۵ ۱۹,۸۹۱,۳۹۱ ۲۰,۰۵۶,۶۰۶,۴۱۷,۴۵۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۰۰۹,۲۷۷ ۱,۰۰۷,۷۸۸ ۲,۷۵۲ ۱۴۱,۸۲۹ ۸۰,۹۸۸,۴۴۰ ۱۲۵,۵۶۰ ۶۱,۱۱۷,۸۰۸ ۱۹,۸۷۰,۶۳۲ ۲۰,۰۲۵,۳۸۴,۰۷۴,۴۰۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۰۰۸,۷۸۱ ۱,۰۰۷,۲۶۸ ۱,۵۳۶ ۲۰۰,۵۳۱ ۸۰,۸۴۶,۶۱۱ ۱۰۲,۳۷۴ ۶۰,۹۹۲,۲۴۸ ۱۹,۸۵۴,۳۶۳ ۱۹,۹۹۸,۶۷۴,۲۴۴,۸۹۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۰۰۸,۲۳۰ ۱,۰۰۶,۷۵۰ ۱,۱۷۵ ۹۵,۲۳۰ ۸۰,۶۴۶,۰۸۰ ۲۱۰,۳۵۹ ۶۰,۸۸۹,۸۷۴ ۱۹,۷۵۶,۲۰۶ ۱۹,۸۸۹,۵۵۶,۳۳۲,۶۸۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۰۰۷,۷۴۱ ۱,۰۰۶,۲۳۱ ۳,۳۲۶ ۰ ۸۰,۵۵۰,۸۵۰ ۰ ۶۰,۶۷۹,۵۱۵ ۱۹,۸۷۱,۳۳۵ ۱۹,۹۹۵,۱۵۵,۴۰۷,۵۷۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۰۰۷,۰۲۱ ۱,۰۰۵,۴۵۶ ۳,۵۲۴ ۰ ۸۰,۵۵۰,۸۵۰ ۰ ۶۰,۶۷۹,۵۱۵ ۱۹,۸۷۱,۳۳۵ ۱۹,۹۷۹,۷۵۷,۲۱۳,۱۴۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۰۰۶,۵۷۲ ۱,۰۰۵,۰۰۷ ۳,۵۴۷ ۱۲۵,۹۵۲ ۸۰,۵۵۰,۸۵۰ ۱۰۵,۸۹۰ ۶۰,۶۷۹,۵۱۵ ۱۹,۸۷۱,۳۳۵ ۱۹,۹۷۰,۸۲۸,۴۵۵,۷۰۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۰۰۶,۲۴۱ ۱,۰۰۴,۶۷۴ ۲,۰۶۶ ۱۲۰,۰۱۰ ۸۰,۴۲۴,۸۹۸ ۱۳۰,۳۵۹ ۶۰,۵۷۳,۶۲۵ ۱۹,۸۵۱,۲۷۳ ۱۹,۹۴۴,۰۵۸,۹۶۴,۰۷۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۰۰۵,۷۴۶ ۱,۰۰۴,۱۵۵ ۲,۸۸۲ ۱۹۶,۶۷۱ ۸۰,۳۰۴,۸۸۸ ۱۰۷,۴۵۸ ۶۰,۴۴۳,۲۶۶ ۱۹,۸۶۱,۶۲۲ ۱۹,۹۴۴,۱۴۸,۵۷۵,۶۰۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱,۰۰۵,۲۹۷ ۱,۰۰۳,۶۳۴ ۱,۲۰۱ ۲۷۹,۳۴۸ ۸۰,۱۰۸,۲۱۷ ۱۴۴,۸۰۴ ۶۰,۳۳۵,۸۰۸ ۱۹,۷۷۲,۴۰۹ ۱۹,۸۴۴,۲۵۶,۲۴۸,۲۸۶