صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۲۰۳,۶۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۷۹۶,۳۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷,۳۵۴,۴۷۳,۴۲۰,۵۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۷۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۷۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۱,۷۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱,۰۰۹,۷۹۲ ۱,۰۰۸,۷۶۶ ۱,۰۳۱,۷۶۶ ۲۳,۰۰۰ ۳۰,۹۱۰ ۹۶,۰۷۳,۵۶۵ ۶,۳۴۸ ۷۸,۸۶۹,۸۹۳ ۱۷,۲۰۳,۶۷۲ ۱۷,۳۵۴,۴۷۳,۴۲۰,۵۱۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱,۰۰۹,۳۵۹ ۱,۰۰۸,۳۲۷ ۱,۰۳۲,۹۳۰ ۲۴,۶۰۳ ۰ ۹۶,۰۴۲,۶۵۵ ۲۲,۵۰۳ ۷۸,۸۶۳,۵۴۵ ۱۷,۱۷۹,۱۱۰ ۱۷,۳۲۲,۱۶۵,۸۵۸,۹۱۶
  ۳ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۸,۵۶۵ ۱,۰۰۷,۵۳۵ ۱,۰۳۲,۵۶۷ ۲۵,۰۳۲ ۱۳,۱۰۹ ۹۶,۰۴۲,۶۵۵ ۱۳,۵۴۰ ۷۸,۸۴۱,۰۴۲ ۱۷,۲۰۱,۶۱۳ ۱۷,۳۳۱,۲۳۱,۱۴۸,۹۱۷
  ۴ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۱,۰۰۸,۱۱۸ ۱,۰۰۷,۰۸۸ ۱,۰۳۲,۱۸۲ ۲۵,۰۹۴ ۰ ۹۶,۰۲۹,۵۴۶ ۰ ۷۸,۸۲۷,۵۰۲ ۱۷,۲۰۲,۰۴۴ ۱۷,۳۲۳,۹۶۶,۲۴۳,۷۷۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۱,۰۰۷,۴۰۲ ۱,۰۰۶,۳۶۶ ۱,۰۲۷,۷۱۶ ۲۱,۳۵۰ ۰ ۹۶,۰۲۹,۵۴۶ ۰ ۷۸,۸۲۷,۵۰۲ ۱۷,۲۰۲,۰۴۴ ۱۷,۳۱۱,۵۵۰,۱۸۴,۷۸۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۷,۰۱۰ ۱,۰۰۵,۹۷۰ ۱,۰۲۷,۲۶۹ ۲۱,۲۹۹ ۰ ۹۶,۰۲۹,۵۴۶ ۷,۰۹۲ ۷۸,۸۲۷,۵۰۲ ۱۷,۲۰۲,۰۴۴ ۱۷,۳۰۴,۷۴۸,۴۸۳,۸۶۹
  ۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۶,۶۱۸ ۱,۰۰۵,۵۷۵ ۱,۰۲۶,۸۱۵ ۲۱,۲۴۰ ۱ ۹۶,۰۲۹,۵۴۶ ۱۹,۴۲۸ ۷۸,۸۲۰,۴۱۰ ۱۷,۲۰۹,۱۳۶ ۱۷,۳۰۵,۰۸۲,۳۷۹,۲۲۵
  ۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۱,۰۰۵,۹۹۲ ۱,۰۰۴,۹۴۹ ۱,۰۲۶,۵۲۳ ۲۱,۵۷۴ ۳۱,۲۲۴ ۹۶,۰۲۹,۵۴۵ ۱۰,۶۳۵ ۷۸,۸۰۰,۹۸۲ ۱۷,۲۲۸,۵۶۳ ۱۷,۳۱۳,۸۲۳,۴۳۵,۳۳۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۱,۰۰۵,۶۰۸ ۱,۰۰۴,۵۶۲ ۱,۰۲۶,۱۱۲ ۲۱,۵۵۰ ۲ ۹۵,۹۹۸,۳۲۱ ۵,۴۰۹ ۷۸,۷۹۰,۳۴۷ ۱۷,۲۰۷,۹۷۴ ۱۷,۲۸۶,۴۷۶,۸۱۶,۰۸۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ ۱,۰۰۵,۱۱۱ ۱,۰۰۴,۰۵۵ ۱,۰۲۵,۷۶۶ ۲۱,۷۱۱ ۳۹ ۹۵,۹۹۸,۳۱۹ ۵۳,۲۹۲ ۷۸,۷۸۴,۹۳۸ ۱۷,۲۱۳,۳۸۱ ۱۷,۲۸۳,۱۷۸,۸۵۱,۸۴۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ۱,۰۰۴,۵۰۵ ۱,۰۰۳,۴۵۲ ۱,۰۲۵,۱۷۹ ۲۱,۷۲۷ ۰ ۹۵,۹۹۸,۲۸۰ ۰ ۷۸,۷۳۱,۶۴۶ ۱۷,۲۶۶,۶۳۴ ۱۷,۳۲۶,۲۳۲,۷۵۸,۰۹۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ۱,۰۰۳,۹۲۵ ۱,۰۰۲,۸۶۹ ۱,۰۲۴,۷۱۳ ۲۱,۸۴۴ ۰ ۹۵,۹۹۸,۲۸۰ ۰ ۷۸,۷۳۱,۶۴۶ ۱۷,۲۶۶,۶۳۴ ۱۷,۳۱۶,۱۶۹,۹۱۶,۶۲۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ ۱,۰۰۳,۵۳۷ ۱,۰۰۲,۴۷۷ ۱,۰۲۴,۲۷۱ ۲۱,۷۹۴ ۴۰,۸۸۰ ۹۵,۹۹۸,۲۸۰ ۱۸,۷۹۹ ۷۸,۷۳۱,۶۴۶ ۱۷,۲۶۶,۶۳۴ ۱۷,۳۰۹,۴۰۹,۶۵۱,۸۸۲
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ۱,۰۰۳,۱۴۶ ۱,۰۰۲,۰۸۲ ۱,۰۲۳,۸۵۳ ۲۱,۷۷۱ ۱۱۵,۷۶۳ ۹۵,۹۵۷,۴۰۰ ۴۳,۳۷۷ ۷۸,۷۱۲,۸۴۷ ۱۷,۲۴۴,۵۵۳ ۱۷,۲۸۰,۴۶۲,۴۳۴,۰۹۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ۱,۰۰۲,۹۰۵ ۱,۰۰۱,۸۳۴ ۱,۰۲۲,۸۰۷ ۲۰,۹۷۳ ۷۵,۲۸۶ ۹۵,۸۴۱,۶۳۷ ۲۷,۸۲۷ ۷۸,۶۶۹,۴۷۰ ۱۷,۱۷۲,۱۶۷ ۱۷,۲۰۳,۶۵۹,۴۰۵,۳۱۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ۱,۰۰۲,۸۲۵ ۱,۰۰۱,۷۵۱ ۱,۰۲۲,۸۹۸ ۲۱,۱۴۷ ۱۷۳,۰۳۲ ۹۵,۷۶۶,۳۵۱ ۱۰۵,۹۳۹ ۷۸,۶۴۱,۶۴۳ ۱۷,۱۲۴,۷۰۸ ۱۷,۱۵۴,۶۹۵,۹۹۴,۷۵۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ ۱,۰۰۱,۵۴۰ ۱,۰۰۰,۴۵۵ ۱,۰۲۱,۴۵۶ ۲۱,۰۰۱ ۰ ۹۵,۵۹۳,۳۱۹ ۱۷,۱۳۵ ۷۸,۵۳۵,۷۰۴ ۱۷,۰۵۷,۶۱۵ ۱۷,۰۶۵,۳۸۳,۵۰۷,۷۰۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱,۰۱۷,۵۳۱ ۱,۰۱۶,۴۳۹ ۱,۰۳۷,۴۸۲ ۲۱,۰۴۳ ۰ ۹۵,۵۹۳,۳۱۹ ۰ ۷۸,۵۱۸,۵۶۹ ۱۷,۰۷۴,۷۵۰ ۱۷,۳۵۵,۴۳۶,۱۸۸,۲۰۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۱,۰۰۱,۰۹۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۰۴۳ ۲۱,۰۴۳ ۰ ۹۵,۵۹۳,۳۱۹ ۰ ۷۸,۵۱۸,۵۶۹ ۱۷,۰۷۴,۷۵۰ ۱۷,۰۷۴,۷۴۴,۳۷۲,۹۵۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ ۱,۰۱۶,۵۰۱ ۱,۰۱۵,۴۱۸ ۱,۰۳۶,۴۳۷ ۲۱,۰۱۹ ۰ ۹۵,۵۹۳,۳۱۹ ۰ ۷۸,۵۱۸,۵۶۹ ۱۷,۰۷۴,۷۵۰ ۱۷,۳۳۸,۰۱۰,۸۱۷,۳۰۰
  مشاهده همه