صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۸۲۴,۲۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۵,۷۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۰۲۱,۴۶۰,۰۰۴,۴۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۵۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۹۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۱۷۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱,۰۱۰,۵۹۸ ۱,۰۰۹,۹۴۶ ۷,۲۲۷ ۰ ۹۰,۶۲۱,۹۹۴ ۰ ۷۰,۷۹۷,۷۰۲ ۱۹,۸۲۴,۲۹۲ ۲۰,۰۲۱,۴۶۰,۰۰۴,۴۶۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱,۰۱۰,۱۵۷ ۱,۰۰۹,۵۰۲ ۷,۱۵۷ ۲۸,۹۷۰ ۹۰,۶۲۱,۹۹۴ ۱۰۲,۱۹۵ ۷۰,۷۹۷,۷۰۲ ۱۹,۸۲۴,۲۹۲ ۲۰,۰۱۲,۶۵۷,۴۸۱,۳۳۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱,۰۰۹,۶۰۴ ۱,۰۰۸,۹۵۱ ۷,۱۷۰ ۰ ۹۰,۵۹۳,۰۲۴ ۰ ۷۰,۶۹۵,۵۰۷ ۱۹,۸۹۷,۵۱۷ ۲۰,۰۷۵,۶۲۲,۷۷۵,۶۴۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۰۰۹,۲۴۱ ۱,۰۰۸,۵۸۰ ۷,۲۱۰ ۰ ۹۰,۵۹۳,۰۲۴ ۰ ۷۰,۶۹۵,۵۰۷ ۱۹,۸۹۷,۵۱۷ ۲۰,۰۶۸,۲۲۹,۷۶۷,۷۵۱
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۰۰۸,۶۸۵ ۱,۰۰۸,۰۲۴ ۷,۲۴۹ ۲۵۸,۰۰۴ ۹۰,۵۹۳,۰۲۴ ۳۶,۱۰۲ ۷۰,۶۹۵,۵۰۷ ۱۹,۸۹۷,۵۱۷ ۲۰,۰۵۷,۱۶۶,۳۸۴,۹۴۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۰۰۸,۱۲۹ ۱,۰۰۷,۴۶۰ ۷,۳۷۱ ۰ ۹۰,۳۳۵,۰۲۰ ۱۰۵,۱۳۶ ۷۰,۶۵۹,۴۰۵ ۱۹,۶۷۵,۶۱۵ ۱۹,۸۲۲,۳۹۵,۴۱۶,۰۰۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۰۰۷,۷۸۱ ۱,۰۰۷,۱۱۲ ۷,۲۰۸ ۲۷۲,۱۸۳ ۹۰,۳۳۵,۰۲۰ ۹۳,۲۵۹ ۷۰,۵۵۴,۲۶۹ ۱۹,۷۸۰,۷۵۱ ۱۹,۹۲۱,۴۳۱,۱۳۷,۲۹۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۰۰۷,۲۷۴ ۱,۰۰۶,۵۳۶ ۳,۰۲۲ ۱۷۴,۶۲۶ ۹۰,۰۶۲,۸۳۷ ۱۴۴,۶۶۷ ۷۰,۴۶۱,۰۱۰ ۱۹,۶۰۱,۸۲۷ ۱۹,۷۲۹,۹۵۰,۸۷۹,۴۴۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۰۰۶,۷۵۲ ۱,۰۰۶,۰۰۱ ۳,۲۵۳ ۰ ۸۹,۸۸۸,۲۱۱ ۰ ۷۰,۳۱۶,۳۴۳ ۱۹,۵۷۱,۸۶۸ ۱۹,۶۸۹,۳۲۰,۶۴۵,۷۱۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۰۰۶,۳۳۱ ۱,۰۰۵,۵۶۷ ۳,۲۱۵ ۰ ۸۹,۸۸۸,۲۱۱ ۰ ۷۰,۳۱۶,۳۴۳ ۱۹,۵۷۱,۸۶۸ ۱۹,۶۸۰,۸۳۱,۶۸۴,۸۱۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۰۰۵,۷۸۷ ۱,۰۰۵,۰۲۴ ۳,۲۹۱ ۰ ۸۹,۸۸۸,۲۱۱ ۰ ۷۰,۳۱۶,۳۴۳ ۱۹,۵۷۱,۸۶۸ ۱۹,۶۷۰,۱۹۳,۷۵۹,۶۴۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۰۰۵,۲۴۷ ۱,۰۰۴,۴۸۳ ۳,۳۶۸ ۲۱۹,۲۹۵ ۸۹,۸۸۸,۲۱۱ ۵۲,۷۰۸ ۷۰,۳۱۶,۳۴۳ ۱۹,۵۷۱,۸۶۸ ۱۹,۶۵۹,۶۱۷,۰۹۴,۵۷۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۰۰۴,۷۰۵ ۱,۰۰۳,۹۳۵ ۳,۴۷۳ ۲۹,۸۶۸ ۸۹,۶۶۸,۹۱۶ ۸۱,۰۸۱ ۷۰,۲۶۳,۶۳۵ ۱۹,۴۰۵,۲۸۱ ۱۹,۴۸۱,۶۳۹,۲۴۹,۶۲۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۰۰۴,۲۷۳ ۱,۰۰۳,۴۹۰ ۳,۴۰۹ ۰ ۸۹,۶۳۹,۰۴۸ ۸۱,۶۳۴ ۷۰,۱۸۲,۵۵۴ ۱۹,۴۵۶,۴۹۴ ۱۹,۵۲۴,۳۹۶,۱۰۱,۲۷۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۰۰۳,۷۸۶ ۱,۰۰۳,۰۱۳ ۳,۰۸۰ ۳۴۸,۳۷۳ ۸۹,۶۳۹,۰۴۸ ۹۱,۷۴۰ ۷۰,۱۰۰,۹۲۰ ۱۹,۵۳۸,۱۲۸ ۱۹,۵۹۶,۹۸۷,۰۵۷,۲۳۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۰۰۳,۲۴۶ ۱,۰۰۲,۴۹۰ ۶,۰۱۱ ۸۰,۵۵۲ ۸۹,۲۹۰,۶۷۵ ۲۵۰,۴۱۱ ۷۰,۰۰۹,۱۸۰ ۱۹,۲۸۱,۴۹۵ ۱۹,۳۲۹,۴۹۷,۷۵۹,۷۸۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۰۰۲,۷۲۸ ۱,۰۰۱,۹۹۰ ۶,۹۶۱ ۰ ۸۹,۲۱۰,۱۲۳ ۰ ۶۹,۷۵۸,۷۶۹ ۱۹,۴۵۱,۳۵۴ ۱۹,۴۹۰,۰۵۸,۲۳۸,۹۰۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۲,۳۳۸ ۱,۰۰۱,۵۹۶ ۶,۸۷۸ ۰ ۸۹,۲۱۰,۱۲۳ ۰ ۶۹,۷۵۸,۷۶۹ ۱۹,۴۵۱,۳۵۴ ۱۹,۴۸۲,۴۰۶,۴۰۹,۸۰۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۰۰۱,۷۹۵ ۱,۰۰۱,۰۵۴ ۶,۹۳۶ ۱۳۸,۴۸۲ ۸۹,۲۱۰,۱۲۳ ۲۸,۵۳۹ ۶۹,۷۵۸,۷۶۹ ۱۹,۴۵۱,۳۵۴ ۱۹,۴۷۱,۸۵۱,۹۳۴,۵۷۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱,۰۰۱,۲۴۶ ۱,۰۰۰,۵۰۰ ۷,۰۴۱ ۷,۹۹۳ ۸۹,۰۷۱,۶۴۱ ۵۷,۶۳۰ ۶۹,۷۳۰,۲۳۰ ۱۹,۳۴۱,۴۱۱ ۱۹,۳۵۱,۰۸۵,۲۵۹,۲۶۲