صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۹۴۵,۸۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴,۱۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۰۸۰,۸۹۱,۸۹۹,۴۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۱۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۷۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۶۴۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱,۰۰۸,۱۷۶ ۱,۰۰۶,۷۶۹ ۲,۸۸۰ ۰ ۶۸,۴۰۱,۳۳۳ ۰ ۴۸,۷۰۰,۵۸۹ ۱۹,۹۴۵,۸۸۲ ۲۰,۰۸۰,۸۹۱,۸۹۹,۴۵۴
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۰۰۷,۵۱۱ ۱,۰۰۶,۱۰۱ ۳,۱۰۷ ۰ ۶۸,۴۰۱,۳۳۳ ۰ ۴۸,۷۰۰,۵۸۹ ۱۹,۹۴۵,۸۸۲ ۲۰,۰۶۷,۵۸۰,۵۴۱,۹۱۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۰۰۷,۰۴۳ ۱,۰۰۵,۶۳۳ ۳,۱۱۹ ۰ ۶۸,۴۰۱,۳۳۳ ۰ ۴۸,۷۰۰,۵۸۹ ۱۹,۹۴۵,۸۸۲ ۲۰,۰۵۸,۲۳۹,۵۳۶,۴۰۴
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۰۰۶,۵۶۶ ۱,۰۰۵,۱۵۶ ۳,۱۳۷ ۴۳,۴۹۴ ۶۸,۴۰۱,۳۳۳ ۳۴,۳۷۲ ۴۸,۷۰۰,۵۸۹ ۱۹,۹۴۵,۸۸۲ ۲۰,۰۴۸,۷۲۶,۴۱۷,۸۳۱
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۰۰۶,۰۹۶ ۱,۰۰۴,۶۸۶ ۳,۱۵۵ ۲۰,۸۱۳ ۶۸,۳۵۷,۸۳۹ ۴۴,۴۷۱ ۴۸,۶۶۶,۲۱۷ ۱۹,۹۳۶,۷۶۰ ۲۰,۰۳۰,۱۷۵,۰۹۰,۰۲۳
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۰۵,۵۷۴ ۱,۰۰۴,۱۶۶ ۲,۵۳۰ ۹۹,۷۷۶ ۶۸,۳۳۷,۰۲۶ ۲۸,۸۰۴ ۴۸,۶۲۱,۷۴۶ ۱۹,۹۶۰,۴۱۸ ۲۰,۰۴۳,۵۷۴,۹۹۶,۶۴۶
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۰۵,۰۶۲ ۱,۰۰۳,۶۴۵ ۲,۷۶۴ ۱۶۹,۱۲۱ ۶۸,۲۳۷,۲۵۰ ۴۶,۹۳۰ ۴۸,۵۹۲,۹۴۲ ۱۹,۸۸۹,۴۴۶ ۱۹,۹۶۱,۹۴۳,۲۵۱,۰۶۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۰۴,۵۵۴ ۱,۰۰۳,۱۲۵ ۲,۹۳۹ ۱۳۰,۸۷۲ ۶۸,۰۶۸,۱۲۹ ۲۰۵,۷۰۸ ۴۸,۵۴۶,۰۱۲ ۱۹,۷۶۷,۲۵۵ ۱۹,۸۲۹,۰۲۲,۳۰۹,۵۷۵
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۰۴,۰۲۶ ۱,۰۰۲,۶۰۴ ۲,۹۲۲ ۰ ۶۷,۹۳۷,۲۵۷ ۰ ۴۸,۳۴۰,۳۰۴ ۱۹,۸۴۲,۰۹۱ ۱۹,۸۹۳,۷۵۸,۷۲۶,۹۳۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۰۳,۴۰۵ ۱,۰۰۱,۹۸۸ ۲,۴۴۵ ۰ ۶۷,۹۳۷,۲۵۷ ۰ ۴۸,۳۴۰,۳۰۴ ۱۹,۸۴۲,۰۹۱ ۱۹,۸۸۱,۵۴۶,۰۳۰,۹۸۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۲,۹۳۰ ۱,۰۰۱,۵۱۴ ۲,۴۶۲ ۴۰,۰۲۴ ۶۷,۹۳۷,۲۵۷ ۱۵۱,۴۱۹ ۴۸,۳۴۰,۳۰۴ ۱۹,۸۴۲,۰۹۱ ۱۹,۸۷۲,۱۲۵,۵۷۶,۶۹۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۰۲,۴۵۱ ۱,۰۰۱,۰۴۳ ۲,۴۶۵ ۲۲,۳۷۲ ۶۷,۸۹۷,۲۳۳ ۵۰,۹۰۶ ۴۸,۱۸۸,۸۸۵ ۱۹,۹۵۳,۴۸۶ ۱۹,۹۷۴,۲۸۹,۷۵۷,۸۷۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۰۱,۹۲۸ ۱,۰۰۰,۵۲۱ ۲,۶۳۷ ۱۱۷,۲۶۷ ۶۷,۸۷۴,۸۶۱ ۳۴,۱۲۳ ۴۸,۱۳۷,۹۷۹ ۱۹,۹۸۲,۰۲۰ ۱۹,۹۹۲,۴۳۹,۱۲۲,۰۳۲
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۱۸,۴۰۳ ۱,۰۱۶,۹۸۷ ۲,۸۹۵ ۵,۷۳۱ ۶۷,۷۵۷,۵۹۴ ۲۷,۳۲۰ ۴۸,۱۰۳,۸۵۶ ۱۹,۸۹۸,۸۷۶ ۲۰,۲۳۶,۸۹۸,۰۵۶,۱۵۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۰۱,۴۱۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۸۹۵ ۵,۷۳۱ ۶۷,۷۵۷,۵۹۴ ۲۷,۳۲۰ ۴۸,۱۰۳,۸۵۶ ۱۹,۸۹۸,۸۷۶ ۱۹,۸۹۸,۸۷۵,۸۴۹,۵۴۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۱۷,۰۳۱ ۱,۰۱۵,۶۱۸ ۳,۸۷۴ ۴۳,۸۲۸ ۶۷,۷۴۶,۱۳۲ ۶۵,۱۰۶ ۴۸,۰۴۹,۲۱۶ ۱۹,۹۲۰,۴۶۵ ۲۰,۲۳۱,۵۹۰,۵۷۲,۳۴۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۱۶,۵۰۸ ۱,۰۱۵,۰۹۷ ۲,۸۷۶ ۰ ۶۷,۷۰۲,۳۰۴ ۰ ۴۷,۹۸۴,۱۱۰ ۱۹,۹۴۱,۷۴۳ ۲۰,۲۴۲,۸۱۱,۴۶۶,۰۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۱۵,۸۸۴ ۱,۰۱۴,۴۸۵ ۳,۳۸۴ ۰ ۶۷,۷۰۲,۳۰۴ ۰ ۴۷,۹۸۴,۱۱۰ ۱۹,۹۴۱,۷۴۳ ۲۰,۲۳۰,۵۹۰,۸۸۳,۲۲۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۱۵,۴۱۱ ۱,۰۱۴,۰۱۱ ۳,۳۹۷ ۴۱,۱۹۵ ۶۷,۷۰۲,۳۰۴ ۵۶,۵۶۷ ۴۷,۹۸۴,۱۱۰ ۱۹,۹۴۱,۷۴۳ ۲۰,۲۲۱,۱۵۶,۵۵۹,۵۴۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۱۴,۹۳۴ ۱,۰۱۳,۵۳۶ ۳,۴۰۶ ۲۸,۰۲۱ ۶۷,۶۶۱,۱۰۹ ۳۱,۵۳۱ ۴۷,۹۲۷,۵۴۳ ۱۹,۹۵۷,۱۱۵ ۲۰,۲۲۷,۲۵۴,۱۳۹,۸۹۶