صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۷۶۲,۲۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۲۳۷,۷۱۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۹۶۱,۹۹۲,۳۶۲,۶۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۵۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۶۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۶۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱,۰۱۲,۵۳۲ ۱,۰۱۰,۶۴۴ ۱,۰۲۴,۶۷۴ ۱۴,۰۳۰ ۲۲۹ ۱۰۵,۳۶۰,۸۸۳ ۱۴,۵۸۱ ۸۶,۵۹۸,۶۰۱ ۱۸,۷۶۲,۲۸۲ ۱۸,۹۶۱,۹۹۲,۳۶۲,۶۷۹
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱,۰۱۲,۰۳۲ ۱,۰۱۰,۱۳۶ ۱,۰۲۴,۳۸۶ ۱۴,۲۵۰ ۰ ۱۰۵,۳۶۰,۶۵۴ ۰ ۸۶,۵۸۴,۰۲۰ ۱۸,۷۷۶,۶۳۴ ۱۸,۹۶۶,۹۶۰,۸۵۰,۳۵۳
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱,۰۱۱,۱۵۴ ۱,۰۰۹,۲۵۳ ۱,۰۲۴,۱۹۶ ۱۴,۹۴۳ ۰ ۱۰۵,۳۶۰,۶۵۴ ۰ ۸۶,۵۸۴,۰۲۰ ۱۸,۷۷۶,۶۳۴ ۱۸,۹۵۰,۳۷۷,۲۳۸,۰۴۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱,۰۱۰,۸۴۸ ۱,۰۰۸,۹۴۴ ۱,۰۲۳,۹۵۸ ۱۵,۰۱۴ ۲۱۰,۰۷۷ ۱۰۵,۳۶۰,۶۵۴ ۱۹,۱۵۷ ۸۶,۵۸۴,۰۲۰ ۱۸,۷۷۶,۶۳۴ ۱۸,۹۴۴,۵۷۸,۲۷۶,۰۱۵
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱,۰۱۰,۵۴۴ ۱,۰۰۸,۶۱۸ ۱,۰۲۳,۸۵۸ ۱۵,۲۴۰ ۱۵۶,۵۷۸ ۱۰۵,۱۵۰,۵۷۷ ۷,۷۳۸ ۸۶,۵۶۴,۸۶۳ ۱۸,۵۸۵,۷۱۴ ۱۸,۷۴۵,۸۸۱,۰۱۸,۰۴۵
  ۶ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱,۰۰۹,۹۴۱ ۱,۰۰۸,۰۶۹ ۱,۰۲۰,۳۲۵ ۱۲,۲۵۶ ۰ ۱۰۴,۹۹۳,۹۹۹ ۱۱,۰۷۲ ۸۶,۵۵۷,۱۲۵ ۱۸,۴۳۶,۸۷۴ ۱۸,۵۸۵,۶۳۷,۴۰۳,۹۶۳
  ۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱,۰۰۹,۴۵۶ ۱,۰۰۷,۶۰۷ ۱,۰۲۰,۰۳۱ ۱۲,۴۲۴ ۴۰,۰۱۲ ۱۰۴,۹۹۳,۹۹۹ ۱۵,۲۳۳ ۸۶,۵۴۶,۰۵۳ ۱۸,۴۴۷,۹۴۶ ۱۸,۵۸۸,۲۸۱,۱۸۲,۹۱۲
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱,۰۰۸,۹۳۸ ۱,۰۰۷,۰۹۶ ۱,۰۱۹,۷۱۲ ۱۲,۶۱۶ ۸۵ ۱۰۴,۹۵۳,۹۸۷ ۳۴,۰۳۶ ۸۶,۵۳۰,۸۲۰ ۱۸,۴۲۳,۱۶۷ ۱۸,۵۵۳,۸۹۵,۴۷۳,۹۱۳
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱,۰۰۸,۴۲۸ ۱,۰۰۶,۵۸۸ ۱,۰۱۹,۵۴۰ ۱۲,۹۵۲ ۰ ۱۰۴,۹۵۳,۹۰۲ ۰ ۸۶,۴۹۶,۷۸۴ ۱۸,۴۵۷,۱۱۸ ۱۸,۵۷۸,۷۲۱,۸۶۸,۲۵۱
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱,۰۰۷,۵۵۰ ۱,۰۰۵,۷۰۲ ۱,۰۱۹,۳۳۸ ۱۳,۶۳۶ ۰ ۱۰۴,۹۵۳,۹۰۲ ۰ ۸۶,۴۹۶,۷۸۴ ۱۸,۴۵۷,۱۱۸ ۱۸,۵۶۲,۳۶۲,۴۸۱,۰۰۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱,۰۰۷,۲۳۴ ۱,۰۰۵,۳۸۳ ۱,۰۱۹,۰۹۰ ۱۳,۷۰۷ ۰ ۱۰۴,۹۵۳,۹۰۲ ۲۳,۱۹۱ ۸۶,۴۹۶,۷۸۴ ۱۸,۴۵۷,۱۱۸ ۱۸,۵۵۶,۴۶۵,۰۸۰,۸۷۵
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱,۰۰۶,۹۱۹ ۱,۰۰۵,۰۶۸ ۱,۰۱۸,۸۳۰ ۱۳,۷۶۲ ۱ ۱۰۴,۹۵۳,۹۰۲ ۷,۰۴۶ ۸۶,۴۷۳,۵۹۳ ۱۸,۴۸۰,۳۰۹ ۱۸,۵۷۳,۹۵۹,۳۸۶,۷۵۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱,۰۰۶,۴۰۸ ۱,۰۰۴,۵۵۳ ۱,۰۱۸,۶۲۳ ۱۴,۰۷۰ ۵۱۶ ۱۰۴,۹۵۳,۹۰۱ ۱۱,۲۶۲ ۸۶,۴۶۶,۵۴۷ ۱۸,۴۸۷,۳۵۴ ۱۸,۵۷۱,۵۳۰,۱۸۵,۴۰۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱,۰۰۵,۹۰۷ ۱,۰۰۴,۰۵۵ ۱,۰۱۸,۳۵۳ ۱۴,۲۹۸ ۰ ۱۰۴,۹۵۳,۳۸۵ ۲۲۶,۱۹۲ ۸۶,۴۵۵,۲۸۵ ۱۸,۴۹۸,۱۰۰ ۱۸,۵۷۳,۱۰۶,۰۴۲,۰۸۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱,۰۰۵,۳۶۰ ۱,۰۰۳,۵۴۸ ۱,۰۱۷,۸۸۰ ۱۴,۳۳۲ ۱,۹۹۰ ۱۰۴,۹۵۳,۳۸۵ ۲۹,۷۶۳ ۸۶,۲۲۹,۰۹۳ ۱۸,۷۲۴,۲۹۲ ۱۸,۷۹۰,۷۲۴,۶۵۰,۵۵۶
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱,۰۰۴,۸۴۴ ۱,۰۰۳,۰۴۱ ۱,۰۱۷,۵۷۱ ۱۴,۵۳۰ ۰ ۱۰۴,۹۵۱,۳۹۵ ۰ ۸۶,۱۹۹,۳۳۰ ۱۸,۷۵۲,۰۶۵ ۱۸,۸۰۹,۰۸۶,۴۵۱,۴۸۶
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱,۰۰۳,۹۷۹ ۱,۰۰۲,۱۷۶ ۱,۰۱۷,۳۹۲ ۱۵,۲۱۶ ۰ ۱۰۴,۹۵۱,۳۹۵ ۰ ۸۶,۱۹۹,۳۳۰ ۱۸,۷۵۲,۰۶۵ ۱۸,۷۹۲,۸۶۸,۷۴۹,۱۹۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱,۰۰۳,۶۵۲ ۱,۰۰۱,۸۴۶ ۱,۰۱۷,۱۳۲ ۱۵,۲۸۶ ۶۵۴ ۱۰۴,۹۵۱,۳۹۵ ۲۱۰,۲۷۶ ۸۶,۱۹۹,۳۳۰ ۱۸,۷۵۲,۰۶۵ ۱۸,۷۸۶,۶۷۵,۳۸۴,۹۸۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۱,۰۰۳,۳۰۹ ۱,۰۰۱,۵۲۰ ۱,۰۱۶,۷۰۷ ۱۵,۱۸۷ ۱,۴۴۶ ۱۰۴,۹۵۰,۷۴۱ ۹۹,۲۰۰ ۸۵,۹۸۹,۰۵۴ ۱۸,۹۶۱,۶۸۷ ۱۸,۹۹۰,۵۰۰,۹۶۸,۴۲۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۱,۰۰۲,۷۹۰ ۱,۰۰۱,۰۱۴ ۱,۰۱۶,۳۳۳ ۱۵,۳۱۹ ۵۱ ۱۰۴,۹۴۹,۲۹۵ ۲۹,۳۱۰ ۸۵,۸۸۹,۸۵۴ ۱۹,۰۵۹,۴۴۱ ۱۹,۰۷۸,۷۶۱,۴۳۹,۱۲۶
  مشاهده همه