صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۹۳۴,۹۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵,۰۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۱۴۲,۴۷۷,۵۷۲,۴۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۸۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۴۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۴۰۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱,۰۱۱,۸۶۵ ۱,۰۱۰,۴۱۲ ۱,۹۹۷ ۰ ۷۳,۵۵۱,۴۸۰ ۰ ۵۳,۹۷۰,۷۸۴ ۱۹,۹۳۴,۹۰۸ ۲۰,۱۴۲,۴۷۷,۵۷۲,۴۱۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱,۰۱۱,۲۷۸ ۱,۰۰۹,۸۲۵ ۲,۰۵۲ ۰ ۷۳,۵۵۱,۴۸۰ ۰ ۵۳,۹۷۰,۷۸۴ ۱۹,۹۳۴,۹۰۸ ۲۰,۱۳۰,۷۷۶,۲۶۹,۳۲۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱,۰۱۰,۷۷۴ ۱,۰۰۹,۳۲۱ ۲,۰۹۱ ۱۰۶,۶۱۴ ۷۳,۵۵۱,۴۸۰ ۳۷,۰۷۹ ۵۳,۹۷۰,۷۸۴ ۱۹,۹۳۴,۹۰۸ ۲۰,۱۲۰,۷۲۵,۶۱۹,۸۴۹
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱,۰۱۰,۳۰۸ ۱,۰۰۸,۸۵۰ ۲,۰۹۸ ۲۰,۳۰۱ ۷۳,۴۴۴,۸۶۶ ۸۵,۷۴۴ ۵۳,۹۳۳,۷۰۵ ۱۹,۸۶۵,۳۷۳ ۲۰,۰۴۱,۱۷۷,۷۴۴,۲۰۸
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۰۰۹,۷۸۳ ۱,۰۰۸,۳۳۰ ۱,۸۶۳ ۵۴,۰۶۸ ۷۳,۴۲۴,۵۶۵ ۴۳,۰۵۰ ۵۳,۸۴۷,۹۶۱ ۱۹,۹۳۰,۸۱۶ ۲۰,۰۹۶,۸۳۸,۳۶۹,۳۷۶
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۰۹,۳۰۶ ۱,۰۰۷,۸۰۸ ۱,۴۱۲ ۱۳۲,۸۸۷ ۷۳,۳۷۰,۴۹۷ ۷۰,۰۵۹ ۵۳,۸۰۴,۹۱۱ ۱۹,۹۱۹,۷۹۸ ۲۰,۰۷۵,۳۴۰,۰۰۸,۰۳۴
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۰۰۸,۸۰۱ ۱,۰۰۷,۲۸۹ ۱,۵۹۷ ۷۶,۹۹۷ ۷۳,۲۳۷,۶۱۰ ۱۲۵,۲۱۵ ۵۳,۷۳۴,۸۵۲ ۱۹,۸۵۶,۹۷۰ ۲۰,۰۰۱,۶۹۷,۶۴۰,۰۳۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۰۰۸,۲۷۸ ۱,۰۰۶,۷۶۸ ۱,۷۳۱ ۰ ۷۳,۱۶۰,۶۱۳ ۰ ۵۳,۶۰۹,۶۳۷ ۱۹,۹۰۵,۱۸۸ ۲۰,۰۳۹,۹۱۲,۸۲۱,۳۶۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۰۷,۶۷۲ ۱,۰۰۶,۱۷۰ ۱,۴۳۵ ۰ ۷۳,۱۶۰,۶۱۳ ۰ ۵۳,۶۰۹,۶۳۷ ۱۹,۹۰۵,۱۸۸ ۲۰,۰۲۸,۰۰۶,۲۱۶,۰۰۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۰۷,۱۹۶ ۱,۰۰۵,۶۹۵ ۱,۴۵۳ ۴۲,۴۴۱ ۷۳,۱۶۰,۶۱۳ ۶۷,۳۸۰ ۵۳,۶۰۹,۶۳۷ ۱۹,۹۰۵,۱۸۸ ۲۰,۰۱۸,۵۳۹,۱۲۴,۴۹۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۰۶,۷۰۶ ۱,۰۰۵,۲۰۶ ۱,۴۶۴ ۵۱,۳۴۸ ۷۳,۱۱۸,۱۷۲ ۵۱,۴۵۸ ۵۳,۵۴۲,۲۵۷ ۱۹,۹۳۰,۱۲۷ ۲۰,۰۳۳,۸۹۲,۵۲۲,۳۶۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۰۶,۱۸۱ ۱,۰۰۴,۶۸۵ ۴,۱۷۹ ۵۴,۱۰۰ ۷۳,۰۶۶,۸۲۴ ۵۸,۱۱۷ ۵۳,۴۹۰,۷۹۹ ۱۹,۹۳۰,۲۳۷ ۲۰,۰۲۳,۶۱۵,۵۵۶,۹۱۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۰۵,۶۵۶ ۱,۰۰۴,۱۶۵ ۴,۲۴۵ ۲۰۵,۶۵۹ ۷۳,۰۱۲,۷۲۴ ۶۰,۸۱۱ ۵۳,۴۳۲,۶۸۲ ۱۹,۹۳۴,۲۵۴ ۲۰,۰۱۷,۲۸۶,۱۹۰,۴۸۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۰۵,۱۳۳ ۱,۰۰۳,۶۴۴ ۴,۱۱۳ ۱۳۹,۰۶۴ ۷۲,۸۰۷,۰۶۵ ۱۸۷,۷۰۰ ۵۳,۳۷۱,۸۷۱ ۱۹,۷۸۹,۴۰۶ ۱۹,۸۶۱,۵۲۵,۷۵۶,۸۸۵
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۰۴,۶۰۰ ۱,۰۰۳,۱۲۶ ۴,۲۱۱ ۰ ۷۲,۶۶۸,۰۰۱ ۰ ۵۳,۱۸۴,۱۷۱ ۱۹,۸۳۸,۰۴۲ ۱۹,۹۰۰,۰۴۹,۱۶۲,۵۳۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۰۴,۰۱۶ ۱,۰۰۲,۵۴۶ ۴,۰۸۲ ۰ ۷۲,۶۶۸,۰۰۱ ۰ ۵۳,۱۸۴,۱۷۱ ۱۹,۸۳۸,۰۴۲ ۱۹,۸۸۸,۵۴۵,۱۰۴,۸۶۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۰۳,۵۲۶ ۱,۰۰۲,۰۵۶ ۴,۰۹۹ ۱۲۸,۸۶۰ ۷۲,۶۶۸,۰۰۱ ۱۲۶,۲۵۹ ۵۳,۱۸۴,۱۷۱ ۱۹,۸۳۸,۰۴۲ ۱۹,۸۷۸,۸۱۹,۲۲۹,۵۶۶
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۰۳,۰۳۳ ۱,۰۰۱,۵۶۲ ۴,۱۱۸ ۱۵۷,۴۵۲ ۷۲,۵۳۹,۱۴۱ ۱۳۷,۲۵۵ ۵۳,۰۵۷,۹۱۲ ۱۹,۸۳۵,۴۴۱ ۱۹,۸۶۶,۴۳۱,۷۰۲,۴۹۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۰۲,۴۹۱ ۱,۰۰۱,۰۴۲ ۴,۱۶۰ ۰ ۷۲,۳۸۱,۶۸۹ ۶۹,۵۲۵ ۵۲,۹۲۰,۶۵۷ ۱۹,۸۱۵,۲۴۴ ۱۹,۸۳۵,۸۸۸,۷۱۲,۴۹۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۰۱,۹۷۰ ۱,۰۰۰,۵۲۱ ۴,۴۷۱ ۹۱,۱۰۸ ۷۲,۳۸۱,۶۸۹ ۷۳,۶۴۹ ۵۲,۸۵۱,۱۳۲ ۱۹,۸۸۴,۷۶۹ ۱۹,۸۹۵,۱۳۳,۵۲۸,۶۷۳