صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۹۴۷,۴۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۲,۵۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰,۰۳۹,۰۵۳,۶۸۹,۳۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۹۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۵۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۳۲۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۰۰۵,۹۹۳ ۱,۰۰۴,۵۹۰ ۱,۷۳۰ ۰ ۶۹,۴۴۵,۴۸۷ ۰ ۴۹,۷۶۳,۴۸۰ ۱۹,۹۴۷,۴۹۵ ۲۰,۰۳۹,۰۵۳,۶۸۹,۳۸۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱,۰۰۵,۵۲۶ ۱,۰۰۴,۱۲۳ ۱,۷۴۷ ۵۵,۱۱۸ ۶۹,۴۴۵,۴۸۷ ۴۷,۰۱۶ ۴۹,۷۶۳,۴۸۰ ۱۹,۹۴۷,۴۹۵ ۲۰,۰۲۹,۷۳۴,۴۷۸,۹۱۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۰۰۵,۰۴۸ ۱,۰۰۳,۶۴۴ ۱,۷۷۱ ۷۷,۹۶۷ ۶۹,۳۹۰,۳۶۹ ۴۵,۸۴۷ ۴۹,۷۱۶,۴۶۴ ۱۹,۹۳۹,۳۹۳ ۲۰,۰۱۲,۰۵۵,۱۶۹,۷۶۳
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۰۴,۵۳۳ ۱,۰۰۳,۱۲۴ ۱,۹۲۰ ۱۵۳,۶۳۶ ۶۹,۳۱۲,۴۰۲ ۵۷,۱۴۰ ۴۹,۶۷۰,۶۱۷ ۱۹,۹۰۷,۲۷۳ ۱۹,۹۶۹,۴۶۱,۲۱۶,۰۰۵
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۰۴,۰۱۵ ۱,۰۰۲,۶۰۳ ۱,۴۸۴ ۱۳۷,۸۰۴ ۶۹,۱۵۸,۷۶۶ ۱۶۲,۰۱۲ ۴۹,۶۱۳,۴۷۷ ۱۹,۸۱۰,۷۷۷ ۱۹,۸۶۲,۳۵۲,۴۶۷,۹۸۷
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۰۳,۴۹۲ ۱,۰۰۲,۰۸۳ ۱,۶۴۲ ۲۲,۱۱۳ ۶۹,۰۲۰,۹۶۲ ۱۶۶,۷۷۸ ۴۹,۴۵۱,۴۶۵ ۱۹,۸۳۴,۹۸۵ ۱۹,۸۷۶,۳۰۱,۹۷۵,۳۴۱
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۰۲,۹۶۱ ۱,۰۰۱,۵۶۲ ۱,۵۰۰ ۰ ۶۸,۹۹۸,۸۴۹ ۰ ۴۹,۲۸۴,۶۸۷ ۱۹,۹۷۹,۶۵۰ ۲۰,۰۱۰,۸۵۱,۱۷۸,۸۲۴
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۰۲,۳۹۳ ۱,۰۰۰,۹۹۶ ۱,۲۸۶ ۰ ۶۸,۹۹۸,۸۴۹ ۰ ۴۹,۲۸۴,۶۸۷ ۱۹,۹۷۹,۶۵۰ ۱۹,۹۹۹,۵۴۵,۸۸۷,۵۸۶
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۰۱,۹۱۹ ۱,۰۰۰,۵۲۱ ۱,۳۰۳ ۰ ۶۸,۹۹۸,۸۴۹ ۰ ۴۹,۲۸۴,۶۸۷ ۱۹,۹۷۹,۶۵۰ ۱۹,۹۹۰,۰۶۰,۵۷۳,۳۲۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۱۷,۸۳۷ ۱,۰۱۶,۴۳۹ ۱,۳۶۶ ۰ ۶۸,۹۹۸,۸۴۹ ۲۰,۳۵۰ ۴۹,۲۸۴,۶۸۷ ۱۹,۹۷۹,۶۵۰ ۲۰,۳۰۸,۰۹۷,۸۳۷,۴۸۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۰۱,۳۹۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۶۶ ۰ ۶۸,۹۹۸,۸۴۹ ۲۰,۳۵۰ ۴۹,۲۸۴,۶۸۷ ۱۹,۹۷۹,۶۵۰ ۱۹,۹۷۹,۶۵۲,۳۷۱,۱۳۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۱۶,۴۹۲ ۱,۰۱۵,۰۹۷ ۲,۲۴۹ ۷۴,۳۱۳ ۶۸,۹۹۸,۸۴۹ ۲۷,۷۰۷ ۴۹,۲۴۳,۹۸۷ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۰۱,۹۴۵,۰۸۵,۴۸۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۱۵,۹۷۶ ۱,۰۱۴,۵۷۷ ۲,۴۶۸ ۶۸,۹۲۲ ۶۸,۹۲۴,۵۳۶ ۳۱,۱۸۶ ۴۹,۲۱۶,۲۸۰ ۱۹,۹۵۳,۳۹۴ ۲۰,۲۴۴,۲۴۶,۲۹۳,۰۰۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۱۵,۴۶۲ ۱,۰۱۴,۰۵۶ ۲,۸۳۸ ۱۱۲,۵۶۵ ۶۸,۸۵۵,۶۱۴ ۸۴,۱۹۲ ۴۹,۱۸۵,۰۹۴ ۱۹,۹۱۵,۶۵۸ ۲۰,۱۹۵,۵۸۹,۹۰۰,۵۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۱۴,۹۴۷ ۱,۰۱۳,۵۳۷ ۲,۲۷۰ ۰ ۶۸,۷۴۳,۰۴۹ ۰ ۴۹,۱۰۰,۹۰۲ ۱۹,۸۸۷,۲۸۵ ۲۰,۱۵۶,۴۹۴,۲۶۹,۲۵۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۱۴,۳۸۸ ۱,۰۱۲,۹۷۴ ۲,۸۳۶ ۰ ۶۸,۷۴۳,۰۴۹ ۰ ۴۹,۱۰۰,۹۰۲ ۱۹,۸۸۷,۲۸۵ ۲۰,۱۴۵,۲۹۸,۲۲۵,۱۰۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۱,۰۱۳,۹۰۹ ۱,۰۱۲,۴۹۵ ۲,۸۵۴ ۰ ۶۸,۷۴۳,۰۴۹ ۳۴,۱۵۸ ۴۹,۱۰۰,۹۰۲ ۱۹,۸۸۷,۲۸۵ ۲۰,۱۳۵,۷۶۹,۷۳۱,۹۴۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱,۰۱۳,۳۸۷ ۱,۰۱۱,۹۷۴ ۲,۶۶۴ ۰ ۶۸,۷۴۳,۰۴۹ ۰ ۴۹,۰۶۶,۷۴۴ ۱۹,۹۲۱,۴۴۳ ۲۰,۱۵۹,۹۸۷,۴۶۸,۸۱۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۱,۰۱۲,۸۲۰ ۱,۰۱۱,۴۰۹ ۲,۵۹۰ ۶۷,۶۹۱ ۶۸,۷۴۳,۰۴۹ ۵۹,۹۶۴ ۴۹,۰۶۶,۷۴۴ ۱۹,۹۲۱,۴۴۳ ۲۰,۱۴۸,۷۳۲,۳۳۷,۹۰۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱,۰۱۲,۳۴۳ ۱,۰۱۰,۹۳۲ ۲,۶۰۳ ۰ ۶۸,۶۷۵,۳۵۸ ۰ ۴۹,۰۰۶,۷۸۰ ۱۹,۹۱۳,۷۱۶ ۲۰,۱۳۱,۴۱۲,۹۲۱,۴۳۲