صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۹۱۲,۷۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۷,۲۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹,۹۸۷,۵۹۳,۹۸۵,۲۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۶۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۷۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۷,۵۵۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با امکان صدور و ابطال به قیمت روز درخواست
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱,۰۰۴,۶۸۲ ۱,۰۰۳,۷۶۱ ۶,۲۱۱- ۲۱۰,۴۴۲ ۸۷,۱۰۴,۱۰۹ ۸۲,۷۸۷ ۶۷,۱۹۱,۴۰۰ ۱۹,۹۱۲,۷۰۹ ۱۹,۹۸۷,۵۹۳,۹۸۵,۲۳۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۱,۰۰۴,۰۱۰ ۱,۰۰۳,۰۴۰ ۶,۴۸۱- ۱۶۵,۱۶۷ ۸۶,۸۹۳,۶۶۷ ۱۷۷,۸۵۹ ۶۷,۱۰۸,۶۱۳ ۱۹,۷۸۵,۰۵۴ ۱۹,۸۴۵,۲۰۲,۶۶۸,۷۸۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۱,۰۰۳,۶۳۶ ۱,۰۰۲,۵۴۳ ۵,۲۹۹- ۲۹,۳۸۸ ۸۶,۷۲۸,۵۰۰ ۱۹۶,۸۱۳ ۶۶,۹۳۰,۷۵۴ ۱۹,۷۹۷,۷۴۶ ۱۹,۸۴۸,۰۸۶,۴۶۱,۰۵۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۰۰۳,۱۴۹ ۱,۰۰۲,۰۳۰ ۵,۲۷۱- ۰ ۸۶,۶۹۹,۱۱۲ ۰ ۶۶,۷۳۳,۹۴۱ ۱۹,۹۶۵,۱۷۱ ۲۰,۰۰۵,۶۹۸,۰۵۷,۷۵۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۰۰۲,۷۳۶ ۱,۰۰۱,۵۵۴ ۵,۸۶۲- ۰ ۸۶,۶۹۹,۱۱۲ ۰ ۶۶,۷۳۳,۹۴۱ ۱۹,۹۶۵,۱۷۱ ۱۹,۹۹۶,۱۹۶,۹۸۹,۸۴۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۰۰۲,۲۲۶ ۱,۰۰۱,۰۴۴ ۵,۸۴۵- ۰ ۸۶,۶۹۹,۱۱۲ ۰ ۶۶,۷۳۳,۹۴۱ ۱۹,۹۶۵,۱۷۱ ۱۹,۹۸۶,۰۱۲,۷۳۹,۵۵۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۰۰۱,۷۰۶ ۱,۰۰۰,۵۲۴ ۵,۸۲۲- ۴۹,۱۱۸ ۸۶,۶۹۹,۱۱۲ ۳۷,۵۰۴ ۶۶,۷۳۳,۹۴۱ ۱۹,۹۶۵,۱۷۱ ۱۹,۹۷۵,۶۲۷,۹۱۹,۲۶۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۶,۴۴۰ ۱,۰۱۵,۲۵۸ ۵,۸۰۲- ۵۱,۳۴۳ ۸۶,۶۴۹,۹۹۴ ۴۱,۲۱۷ ۶۶,۶۹۶,۴۳۷ ۱۹,۹۵۳,۵۵۷ ۲۰,۲۵۸,۰۰۴,۲۵۷,۰۰۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۰۱,۱۸۲ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۲- ۵۱,۳۴۳ ۸۶,۶۴۹,۹۹۴ ۴۱,۲۱۷ ۶۶,۶۹۶,۴۳۷ ۱۹,۹۵۳,۵۵۷ ۱۹,۹۵۳,۵۵۲,۸۸۴,۲۹۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۶,۴۳۴ ۱,۰۱۵,۲۷۴ ۶,۵۲۱- ۵۴,۲۵۲ ۸۶,۵۹۸,۶۵۱ ۴۷,۸۹۵ ۶۶,۶۵۵,۲۲۰ ۱۹,۹۴۳,۴۳۱ ۲۰,۲۴۸,۰۴۸,۸۳۱,۶۳۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۱۵,۸۴۵ ۱,۰۱۴,۷۰۱ ۶,۳۳۳- ۱۱۸,۷۴۵ ۸۶,۵۴۴,۳۹۹ ۵۴,۴۱۱ ۶۶,۶۰۷,۳۲۵ ۱۹,۹۳۷,۰۷۴ ۲۰,۲۳۰,۱۶۱,۴۸۰,۷۴۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۱۵,۴۴۶ ۱,۰۱۴,۲۴۳ ۶,۲۸۹- ۴,۲۵۵ ۸۶,۴۲۵,۶۵۴ ۷۹,۱۱۶ ۶۶,۵۵۲,۹۱۴ ۱۹,۸۷۲,۷۴۰ ۲۰,۱۵۵,۷۷۸,۰۱۳,۷۶۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۱۴,۸۸۲ ۱,۰۱۳,۷۰۰ ۶,۲۹۳- ۰ ۸۶,۴۲۱,۳۹۹ ۰ ۶۶,۴۷۳,۷۹۸ ۱۹,۹۴۷,۶۰۱ ۲۰,۲۲۰,۸۷۵,۰۵۴,۷۶۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۱۴,۳۲۲ ۱,۰۱۳,۲۲۶ ۶,۴۲۲- ۰ ۸۶,۴۲۱,۳۹۹ ۰ ۶۶,۴۷۳,۷۹۸ ۱۹,۹۴۷,۶۰۱ ۲۰,۲۱۱,۴۳۲,۱۲۵,۴۰۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۱۳,۸۱۳ ۱,۰۱۲,۷۱۷ ۶,۴۰۵- ۴۹,۳۱۸ ۸۶,۴۲۱,۳۹۹ ۳۵,۸۹۴ ۶۶,۴۷۳,۷۹۸ ۱۹,۹۴۷,۶۰۱ ۲۰,۲۰۱,۲۸۲,۳۶۶,۲۵۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۱۳,۲۹۵ ۱,۰۱۲,۱۹۸ ۶,۳۸۶- ۱۰۳,۳۵۴ ۸۶,۳۷۲,۰۸۱ ۵۱,۰۸۸ ۶۶,۴۳۷,۹۰۴ ۱۹,۹۳۴,۱۷۷ ۲۰,۱۷۷,۳۴۱,۶۰۳,۵۸۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۱۲,۷۸۳ ۱,۰۱۱,۶۶۸ ۶,۶۱۳- ۰ ۸۶,۲۶۸,۷۲۷ ۴۲,۰۷۴ ۶۶,۳۸۶,۸۱۶ ۱۹,۸۸۱,۹۱۱ ۲۰,۱۱۳,۸۹۳,۸۳۸,۹۸۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۱۲,۲۵۳ ۱,۰۱۱,۱۵۰ ۶,۶۰۵- ۱۴۵,۱۷۴ ۸۶,۲۶۸,۷۲۷ ۶۰,۴۱۲ ۶۶,۳۴۴,۷۴۲ ۱۹,۹۲۳,۹۸۵ ۲۰,۱۴۶,۱۳۷,۲۵۸,۸۵۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۱۱,۷۸۱ ۱,۰۱۰,۶۵۵ ۵,۰۲۱- ۸۸,۹۰۴ ۸۶,۱۲۳,۵۵۳ ۱۵۵,۱۲۰ ۶۶,۲۸۴,۳۳۰ ۱۹,۸۳۹,۲۲۳ ۲۰,۰۵۰,۶۱۰,۹۴۱,۶۰۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۱۱,۵۰۶ ۱,۰۱۰,۱۵۰ ۵,۸۹۲- ۰ ۸۶,۰۳۴,۶۴۹ ۰ ۶۶,۱۲۹,۲۱۰ ۱۹,۹۰۵,۴۳۹ ۲۰,۱۰۷,۴۷۸,۹۴۳,۸۸۷