اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 9,966,746
تعداد واحدهای باقی مانده: 33,254
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 10,083,260,797,724
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,011,791
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,011,690
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,011,876
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تأمین سرمایه امین
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت : بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 1,011,791 1,011,690 186 0 22,904,583 0 12,836,600 9,966,746 10,083,260,797,724
  2 1396/08/25 1,011,352 1,011,252 185 3,956 22,904,583 0 12,836,600 9,966,746 10,078,888,199,863
  3 1396/08/24 1,010,914 1,010,813 186 8,951 22,900,627 28,884 12,836,600 9,962,790 10,070,520,273,238
  4 1396/08/23 1,010,476 1,010,375 197 116,212 22,891,676 17,277 12,807,716 9,982,723 10,086,294,402,868
  5 1396/08/22 1,010,037 1,009,936 202 24,624 22,775,464 12,753 12,790,439 9,883,788 9,981,990,525,515
  6 1396/08/21 1,009,596 1,009,494 136 210,234 22,750,840 22,846 12,777,686 9,871,917 9,965,640,896,633
  7 1396/08/20 1,009,154 1,009,050 174 0 22,540,606 31,207 12,754,840 9,684,529 9,772,175,461,606
  8 1396/08/19 1,008,705 1,008,602 203 0 22,540,606 0 12,723,633 9,715,736 9,799,311,251,621
  9 1396/08/18 1,008,263 1,008,160 202 0 22,540,606 0 12,723,633 9,715,736 9,795,012,730,319
  10 1396/08/17 1,007,820 1,007,717 203 0 22,540,606 13,842 12,723,633 9,715,736 9,790,713,856,735
  11 1396/08/16 1,007,289 1,007,186 166 0 22,540,606 112,060 12,709,791 9,729,578 9,799,492,281,510
  12 1396/08/15 1,006,813 1,006,711 153 223,591 22,540,606 29,593 12,597,731 9,841,638 9,907,687,683,613
  13 1396/08/14 1,006,300 1,006,196 156 0 22,317,015 18,125 12,568,138 9,647,640 9,707,419,079,824
  14 1396/08/13 1,005,852 1,005,749 150 0 22,317,015 56,683 12,550,013 9,665,765 9,721,331,797,387
  15 1396/08/12 1,005,433 1,005,329 165 0 22,317,015 0 12,493,330 9,722,448 9,774,263,457,056
  16 1396/08/11 1,004,988 1,004,885 165 0 22,317,015 0 12,493,330 9,722,448 9,769,938,890,824
  17 1396/08/10 1,004,543 1,004,440 165 0 22,317,015 19,829 12,493,330 9,722,448 9,765,618,148,645
  18 1396/08/09 1,004,162 1,004,059 162 0 22,317,015 9,790 12,473,501 9,742,277 9,781,825,619,684
  19 1396/08/08 1,003,717 1,003,614 159 0 22,317,015 22,914 12,463,711 9,752,067 9,787,313,458,617
  20 1396/08/07 1,003,172 1,003,068 241 3,856 22,317,015 28,034 12,440,797 9,774,981 9,804,969,694,187
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق