اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/06/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 3,779,647
تعداد واحدهای باقی مانده: 6,220,353
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 3,831,634,265,382
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,019
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,013,755
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,015,517
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: تأمین سرمایه امین
متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری: عزت اله صیادنیا طیبی ,قاسم آلودری ,سمیرا شیرمحمدی
مدیر ثبت: بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/04/18
نوع صندوق : با درآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست . ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/06/28 1,014,019 1,013,755 1,762 42,238 15,879,351 2,314 11,988,153 3,779,647 3,831,634,265,382
  2 1396/06/27 1,013,526 1,013,259 888 25,281 15,837,113 505 11,985,839 3,739,723 3,789,306,432,827
  3 1396/06/26 1,013,030 1,012,761 903 12,022 15,811,832 8,931 11,985,334 3,714,947 3,762,355,056,015
  4 1396/06/25 1,012,533 1,012,264 979 0 15,799,810 6,469 11,976,403 3,711,856 3,757,377,519,091
  5 1396/06/24 1,012,037 1,011,768 1,178 0 15,799,810 0 11,969,934 3,718,325 3,762,082,060,913
  6 1396/06/23 1,011,542 1,011,273 1,178 31,173 15,799,810 0 11,969,934 3,718,325 3,760,243,046,779
  7 1396/06/22 1,011,048 1,010,777 1,188 24,586 15,768,637 1,266 11,969,934 3,687,152 3,726,888,208,242
  8 1396/06/21 1,010,551 1,010,277 853 32,917 15,744,051 5,555 11,968,668 3,663,832 3,701,486,251,866
  9 1396/06/20 1,010,053 1,009,777 643 18,652 15,711,134 2,892 11,963,113 3,636,470 3,672,025,016,719
  10 1396/06/19 1,009,554 1,009,277 797 0 15,692,482 8,121 11,960,221 3,620,710 3,654,299,433,046
  11 1396/06/18 1,009,053 1,008,776 538 0 15,692,482 0 11,952,100 3,628,831 3,660,679,001,956
  12 1396/06/17 1,008,546 1,008,270 538 0 15,692,482 0 11,952,100 3,628,831 3,658,840,277,015
  13 1396/06/16 1,008,040 1,007,763 538 52,412 15,692,482 0 11,952,100 3,628,831 3,657,002,991,195
  14 1396/06/15 1,007,534 1,007,254 546 10,170 15,640,070 2,618 11,952,100 3,576,419 3,602,360,894,845
  15 1396/06/14 1,007,005 1,006,764 307 30,321 15,629,900 10,601 11,949,482 3,568,867 3,593,007,164,947
  16 1396/06/13 1,006,509 1,006,272 297 366,275 15,599,579 6,664 11,938,881 3,549,147 3,571,407,448,005
  17 1396/06/12 1,006,025 1,005,762 249 187,757 15,233,304 23,826 11,932,217 3,189,536 3,207,915,558,671
  18 1396/06/11 1,005,522 1,005,163 488- 0 15,045,547 189,202 11,908,391 3,025,605 3,041,225,921,727
  19 1396/06/10 1,004,902 1,004,564 876- 0 15,045,547 0 11,719,189 3,214,807 3,229,479,700,326
  20 1396/06/09 1,004,337 1,003,999 876- 10,533 15,045,547 0 11,719,189 3,214,807 3,227,662,560,618
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق