صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اهداف صندوق

 

 اهداف و الزامات سرمایه گذاری

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری تنها در اوراق با درآمد ثابت

در اندازه بزرگ

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری تنها در اوراق با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارایی های صندوق
1-اوراق بهادار منتشر شده از طرف یک ناشر حداکثر 40 درصد از دارائی های صندوق
2-اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30 درصد از دارایی های صندوق
3-اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس حداقل 30 درصد از دارایی های صندوق
4-واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق سرمایه گذار و حداکثر 5% از کل واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" سرمایه پذیر