صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ مجوز تمدید فعالیت صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مصوبات مجمع ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تایید مجمع ۱۹ اسفند ۹۷ - سازمان بورس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ تایید مجمع ۱۹ شهریور ۹۷ - سازمان بورس تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ مجمع ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ مجمع ۲۰ آذر ۱۳۹۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ مجمع ۱۳ تیر ۱۳۹۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجمع ۲۶ آذر ۱۳۹۳ تغییرات اساس نامه