اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/03/21 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/12/26 مصوبات مجمع 12 اسفند 1397 تغییرات اساس نامه
1397/12/26 تایید مجمع 19 اسفند 97 - سازمان بورس تغییرات اساس نامه
1397/11/17 صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/09/30 (حسابرسي شده) تغییرات اساس نامه
1397/07/14 تایید مجمع 19 شهریور 97 - سازمان بورس تغییرات اساس نامه
1397/07/07 مجمع 19 شهریور 1397 تغییرات اساس نامه
1396/09/27 مجمع 20 آذر 1396 تغییرات اساس نامه
1394/05/21 مجمع 13 تیر 1394 تغییرات اساس نامه
1393/10/06 مجمع 26 آذر 1393 تغییرات اساس نامه