صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳ اردیبهشت ۹۹ - موافقت سازمان با تغیییر حسابرس صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری تغییرات اساسنامه
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ تایید صورتجلسه ۲۱ اسفند ۹۸ توسط سازمان تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ تایید صورتجلسه مجمع ۳ اسفند۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ صورتجلسه مجمع ۳ اسفند ۹۸ صندوق امین انصار تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ صورتجلسه اساس‌نامه ای تایید شده مجمع ۱۶ دی تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صورتجلسه تغییرات اساس‌نامه ای مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ تایید سازمان بابت مجمع ۵ مرداد ۱۳۹۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد۹۸ صندوق امین انصار تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ مجوز تمدید فعالیت صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ مصوبات مجمع ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تایید مجمع ۱۹ اسفند ۹۷ - سازمان بورس تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسي شده) تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ تایید مجمع ۱۹ شهریور ۹۷ - سازمان بورس تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ مجمع ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ مجمع ۲۰ آذر ۱۳۹۶ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ مجمع ۱۳ تیر ۱۳۹۴ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجمع ۲۶ آذر ۱۳۹۳ تغییرات اساسنامه