صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۶۲,۵۶۷ ۶.۴۱ ۱,۷۶۹,۳۵۰ ۷.۴۹ ۱,۲۶۴,۸۷۶ ۵.۳۸ ۱,۰۸۰,۹۴۵ ۴.۵۹
اوراق ۳,۱۹۴,۴۶۹ ۳۶.۳۸ ۸,۸۸۳,۶۲۵ ۳۷.۶۲ ۱۰,۲۵۳,۸۷۷ ۴۳.۵۹ ۱۰,۷۴۶,۴۴۱ ۴۵.۶۲
وجه نقد ۴,۹۴۲,۹۶۰ ۵۶.۲۹ ۱۲,۷۲۶,۵۳۲ ۵۳.۹ ۱۱,۸۳۲,۶۰۸ ۵۰.۳ ۱۱,۵۵۴,۰۲۹ ۴۹.۰۴
سایر دارایی ها ۷۷,۲۰۱ ۰.۸۸ ۱۷۱,۷۳۲ ۰.۷۳ ۱۷۱,۸۳۰ ۰.۷۳ ۱۷۷,۲۰۱ ۰.۷۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۶۷,۵۱۲ ۵.۳۲ ۱,۵۴۷,۵۱۰ ۶.۵۵ ۹۶۷,۲۴۱ ۴.۱۱ ۶۲۶,۷۹۲ ۲.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد