ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,752 0.16 33,725 0.4 48,232 0.47 52,071 0.51
اوراق 1,085,834 30.64 1,326,645 16 1,300,747 12.91 1,352,031 13.29
وجه نقد 2,411,696 68.06 6,840,522 82.52 8,628,642 85.64 8,689,157 85.42
سایر دارایی ها 29,147 0.82 72,591 0.87 77,908 0.77 59,630 0.58
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,936 0.13 33,727 0.4 48,237 0.47 52,071 0.51
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق