صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۲۱,۳۴۴ ۴.۳۴ ۲,۲۰۳,۳۹۰ ۱۰.۸۱ ۲,۶۱۹,۹۹۷ ۱۲.۸۱ ۲,۷۴۱,۹۰۲ ۱۳.۳۷
اوراق ۲,۷۷۵,۳۱۹ ۳۷.۴۷ ۷,۷۶۰,۳۷۶ ۳۸.۰۷ ۷,۳۳۷,۱۹۶ ۳۵.۸۸ ۷,۳۶۹,۰۹۸ ۳۵.۹۵
وجه نقد ۴,۲۴۲,۰۵۳ ۵۷.۲۷ ۱۰,۲۳۰,۲۲۹ ۵۰.۱۹ ۱۰,۳۸۶,۴۹۸ ۵۰.۸ ۱۰,۳۰۶,۹۰۰ ۵۰.۲۸
سایر دارایی ها ۶۶,۰۰۰ ۰.۸۹ ۱۸۷,۹۷۳ ۰.۹۲ ۱۰۲,۹۰۰ ۰.۵ ۸۲,۴۴۷ ۰.۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۸۲,۷۹۵ ۳.۸۲ ۱,۷۹۸,۹۳۹ ۸.۸۳ ۲,۰۵۴,۶۸۶ ۱۰.۰۵ ۲,۱۲۰,۷۵۷ ۱۰.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد