صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۳۶,۳۱۹ ۶.۳۸ ۳,۴۷۴,۲۰۱ ۱۴.۴۶ ۲,۳۴۷,۳۸۱ ۹.۸ ۲,۲۸۲,۹۹۲ ۹.۵۸
اوراق ۳,۰۳۳,۰۸۶ ۳۶.۱۱ ۶,۹۰۹,۸۳۹ ۲۸.۷۶ ۷,۱۶۶,۳۵۸ ۲۹.۹۱ ۷,۰۹۶,۹۳۸ ۲۹.۷۷
وجه نقد ۴,۷۵۴,۳۳۱ ۵۶.۵۹ ۱۳,۳۸۴,۳۵۹ ۵۵.۷ ۱۴,۲۸۵,۶۵۹ ۵۹.۶۲ ۱۴,۳۱۴,۴۷۴ ۶۰.۰۵
سایر دارایی ها ۷۴,۶۶۳ ۰.۸۹ ۲۵۹,۶۵۳ ۱.۰۸ ۱۶۳,۰۷۹ ۰.۶۸ ۱۴۵,۱۲۲ ۰.۶۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۴۴,۵۳۷ ۵.۲۹ ۲,۷۵۹,۳۴۹ ۱۱.۴۸ ۲,۱۲۳,۸۷۶ ۸.۸۶ ۲,۰۵۷,۲۰۷ ۸.۶۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد