صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴۱,۲۶۱ ۲.۳۸ ۱,۳۳۰,۷۵۰ ۶.۵۸ ۱,۴۸۴,۴۹۰ ۷.۳۲ ۱,۵۴۴,۷۱۷ ۷.۵۹
اوراق ۲,۱۶۰,۹۰۶ ۳۶.۴۵ ۹,۸۷۸,۳۸۲ ۴۸.۸۷ ۱۰,۰۳۲,۹۹۹ ۴۹.۵۱ ۱۰,۱۳۷,۰۹۴ ۴۹.۸۱
وجه نقد ۳,۵۷۱,۷۷۸ ۶۰.۲۴ ۸,۸۵۰,۱۵۰ ۴۳.۷۹ ۸,۴۷۷,۹۴۷ ۴۱.۸۴ ۷,۸۱۰,۰۸۶ ۳۸.۳۸
سایر دارایی ها ۴۵,۴۱۹ ۰.۷۶ ۱۵۴,۵۲۱ ۰.۷۶ ۲۴۲,۴۹۷ ۱.۱۹ ۷۷۴,۳۵۲ ۳.۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۳۵,۱۴۸ ۲.۲۷ ۱,۲۲۹,۳۸۰ ۶.۰۸ ۱,۳۱۸,۸۹۱ ۶.۵ ۱,۳۷۱,۳۲۷ ۶.۷۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد