ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,863 0.16 35,941 0.41 48,932 0.48 52,071 0.51
اوراق 1,086,361 30.52 1,324,091 15.46 1,301,436 12.91 1,305,597 12.86
وجه نقد 2,426,807 68.18 7,110,570 83.07 8,630,043 85.63 8,708,333 85.78
سایر دارایی ها 29,223 0.82 72,972 0.85 78,284 0.77 66,451 0.65
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 5,049 0.14 35,943 0.41 48,937 0.48 52,071 0.51
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق