صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۱۱,۴۱۰ ۵.۹۲ ۱,۱۹۱,۱۷۲ ۵.۵۷ ۱,۴۷۰,۸۴۸ ۶.۶۶ ۱,۸۳۱,۴۱۴ ۸.۴۴
اوراق ۴,۳۷۷,۰۲۳ ۴۲.۴ ۱۳,۱۷۳,۰۶۳ ۶۱.۵۹ ۱۳,۸۶۸,۸۳۹ ۶۲.۷۷ ۱۴,۷۶۰,۱۱۶ ۶۸.۰۲
وجه نقد ۵,۲۴۸,۹۶۱ ۵۰.۸۴ ۶,۹۲۱,۹۸۱ ۳۲.۳۶ ۶,۶۵۵,۲۳۱ ۳۰.۱۲ ۵,۰۰۲,۱۱۴ ۲۳.۰۵
سایر دارایی‌ها ۷۸,۳۹۳ ۰.۷۶ ۶۲,۴۱۳ ۰.۲۹ ۵۸,۳۰۹ ۰.۲۶ ۶۸,۰۲۵ ۰.۳۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۹۰,۴۷۷ ۴.۷۵ ۹۱۶,۹۵۶ ۴.۲۹ ۱,۱۸۸,۹۷۲ ۵.۳۸ ۱,۵۲۶,۷۰۳ ۷.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۳۲,۰۶۶ ۰.۳۱ ۴۱,۰۶۵ ۰.۱۹ ۴۰,۱۵۵ ۰.۱۸ ۳۸,۲۵۴ ۰.۱۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد