ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 8,438 0.21 53,028 0.55 53,146 0.63 53,184 0.72
اوراق 1,112,107 28.63 1,560,482 16.43 2,021,638 24.18 2,904,582 39.63
وجه نقد 2,719,323 70.01 7,773,698 81.88 6,168,617 73.8 4,296,932 58.63
سایر دارایی ها 32,338 0.83 86,437 0.91 95,014 1.13 54,734 0.74
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 7,668 0.19 53,028 0.55 53,146 0.63 53,184 0.72
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi