ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 105,110 1.9 1,143,517 5.73 1,212,146 6.01 1,282,517 6.36
اوراق 1,932,927 35.06 9,075,448 45.5 9,612,850 47.74 9,718,528 48.23
وجه نقد 3,423,381 62.1 9,641,898 48.34 9,228,717 45.83 9,035,537 44.84
سایر دارایی ها 41,349 0.75 86,391 0.43 88,399 0.43 117,727 0.58
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 102,569 1.86 1,109,989 5.56 1,169,930 5.81 1,198,152 5.94
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد