ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 32,779 0.72 440,472 4.42 526,634 5.31 546,294 5.53
اوراق 1,462,954 32.55 4,878,708 49 4,910,581 49.51 4,942,354 50.12
وجه نقد 2,951,703 65.69 4,580,661 46.01 4,425,141 44.62 4,314,743 43.75
سایر دارایی ها 35,448 0.78 55,101 0.55 54,987 0.55 59,764 0.6
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,995 0.22 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد