صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۶۱,۰۰۵ ۳.۷۲ ۱,۷۲۷,۱۳۵ ۸.۵۵ ۱,۷۹۴,۲۷۷ ۸.۸۸ ۱,۷۹۷,۴۹۷ ۸.۸۷
اوراق ۲,۶۲۶,۰۷۵ ۳۷.۴۶ ۸,۱۳۲,۱۹۶ ۴۰.۲۸ ۸,۱۳۴,۶۱۱ ۴۰.۲۶ ۸,۰۶۳,۶۱۷ ۳۹.۷۷
وجه نقد ۴,۰۵۷,۶۲۴ ۵۷.۸۹ ۱۰,۱۴۱,۴۹۲ ۵۰.۲۳ ۱۰,۰۹۴,۱۲۲ ۴۹.۹۶ ۱۰,۱۸۶,۹۱۹ ۵۰.۲۵
سایر دارایی ها ۶۲,۳۱۶ ۰.۸۹ ۱۹۰,۳۱۹ ۰.۹۴ ۱۸۳,۲۴۵ ۰.۹۱ ۲۲۵,۱۱۶ ۱.۱۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۴,۱۶۳ ۳.۳۴ ۱,۴۴۲,۶۸۹ ۷.۱۵ ۱,۴۷۸,۵۲۳ ۷.۳۲ ۱,۴۸۳,۲۳۴ ۷.۳۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد