ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 5,068 0.14 20,271 0.31 45,737 0.45 46,465 0.45
اوراق 1,082,406 31.46 1,376,330 21.1 1,307,743 13.13 1,301,006 12.84
وجه نقد 2,312,851 67.24 5,047,482 77.39 8,489,175 85.28 8,690,054 85.82
سایر دارایی ها 28,308 0.82 63,563 0.97 94,530 0.94 69,049 0.68
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 4,239 0.12 20,271 0.31 45,737 0.45 46,465 0.45
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق