ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 13,508 0.31 63,385 0.71 66,414 0.67 326,518 3.15
اوراق 1,324,503 31.01 3,760,228 42.19 4,833,757 48.92 4,822,621 46.59
وجه نقد 2,887,038 67.6 5,027,030 56.41 4,922,980 49.83 5,141,495 49.67
سایر دارایی ها 34,691 0.81 59,881 0.67 55,965 0.56 58,651 0.56
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,399 0.24 13,130 0.14 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد