صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۲۹,۴۱۹ ۳.۴۱ ۱,۶۶۶,۱۸۵ ۸.۲۶ ۱,۶۷۵,۸۱۰ ۸.۳ ۱,۷۰۶,۳۵۳ ۸.۵۲
اوراق ۲,۵۱۱,۷۸۶ ۳۷.۳ ۸,۱۲۹,۲۹۹ ۴۰.۲۹ ۸,۱۶۰,۵۶۱ ۴۰.۴۱ ۷,۸۸۹,۱۱۱ ۳۹.۴
وجه نقد ۳,۹۳۰,۶۹۹ ۵۸.۳۷ ۱۰,۱۸۶,۱۳۲ ۵۰.۴۸ ۱۰,۱۶۲,۲۶۶ ۵۰.۳۲ ۱۰,۲۵۹,۷۸۱ ۵۱.۲۳
سایر دارایی ها ۶۱,۲۵۶ ۰.۹۱ ۳۰۸,۶۰۷ ۱.۵۳ ۳۰۸,۱۳۲ ۱.۵۳ ۲۸۱,۶۲۶ ۱.۴۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۰۸,۳۲۸ ۳.۰۹ ۱,۴۰۰,۱۲۶ ۶.۹۴ ۱,۴۱۱,۷۵۷ ۶.۹۹ ۱,۴۳۶,۷۲۴ ۷.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد