صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۰۰,۳۱۳ ۳.۰۸ ۱,۶۳۷,۵۱۶ ۸.۱۱ ۱,۶۶۳,۷۷۶ ۸.۲۴ ۱,۶۶۷,۲۹۲ ۸.۲۷
اوراق ۲,۴۰۴,۹۰۱ ۳۷.۰۵ ۸,۳۶۶,۳۹۷ ۴۱.۴۶ ۸,۰۷۷,۰۷۶ ۴۰.۰۳ ۸,۲۴۶,۳۷۱ ۴۰.۹۴
وجه نقد ۳,۸۲۴,۵۳۸ ۵۸.۹۳ ۹,۹۵۷,۳۶۸ ۴۹.۳۵ ۱۰,۲۴۱,۵۲۹ ۵۰.۷۵ ۱۰,۰۱۳,۳۰۸ ۴۹.۷۱
سایر دارایی ها ۵۶,۰۸۳ ۰.۸۶ ۳۲۰,۶۷۸ ۱.۵۸ ۳۰۷,۹۸۴ ۱.۵۲ ۳۲۵,۹۲۲ ۱.۶۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸۴,۲۱۵ ۲.۸۳ ۱,۳۷۹,۱۵۶ ۶.۸۳ ۱,۳۹۵,۳۲۱ ۶.۹۱ ۱,۴۰۸,۹۱۱ ۶.۹۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد