صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۳۰۴,۷۱۱ ۱.۴ % ۱۴,۷۶۰,۱۱۶ ۶۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۲,۱۱۴ ۲۳.۰۵ % ۱۰۶,۲۸۰ ۰.۳۱ % ۱,۵۲۶,۷۰۳ ۷.۰۴ % ۳۸,۲۵۴ ۰.۱۸ %
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۳۰۴,۷۱۱ ۱.۴ % ۱۴,۷۵۳,۳۷۰ ۶۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۷,۳۲۴ ۲۲.۸۱ % ۱۵۸,۵۱۱ ۰.۵۵ % ۱,۵۲۶,۷۰۳ ۷.۰۴ % ۳۸,۲۵۴ ۰.۱۸ %
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۳۰۴,۷۱۱ ۱.۴۱ % ۱۴,۷۴۶,۶۲۲ ۶۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۴۷,۳۲۰ ۲۲.۸۲ % ۱۵۶,۰۲۳ ۰.۵۴ % ۱,۵۲۶,۷۰۳ ۷.۰۴ % ۳۸,۲۵۴ ۰.۱۸ %
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۲۹۵,۷۹۲ ۱.۳۶ % ۱۴,۷۳۹,۹۰۲ ۶۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۳,۹۴۷ ۲۳.۰۵ % ۱۵۰,۱۶۳ ۰.۵۲ % ۱,۵۲۲,۲۰۶ ۷.۰۱ % ۳۸,۱۸۴ ۰.۱۸ %
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۳۰۴,۰۵۵ ۱.۳۹ % ۱۴,۷۲۷,۱۳۲ ۶۷.۳ % ۰ ۰ % ۵,۱۶۴,۸۴۲ ۲۳.۶ % ۱۰۰,۹۹۵ ۰.۲۸ % ۱,۵۸۶,۶۳۰ ۷.۲۵ % ۳۹,۳۶۳ ۰.۱۸ %
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۳۰۵,۶۸۲ ۱.۴ % ۱۴,۷۱۸,۹۳۹ ۶۷.۱ % ۰ ۰ % ۵,۲۱۸,۱۰۲ ۲۳.۷۹ % ۹۸,۸۳۰ ۰.۲۷ % ۱,۵۹۳,۴۳۴ ۷.۲۶ % ۳۸,۸۴۳ ۰.۱۸ %
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۳۰۹,۰۹۱ ۱.۳۴ % ۱۴,۷۱۲,۲۲۹ ۶۴.۰۴ % ۰ ۰ % ۶,۳۰۰,۴۱۱ ۲۷.۴۳ % ۱۱۰,۳۰۲ ۰.۳۱ % ۱,۵۴۰,۷۸۹ ۶.۷۱ % ۳۸,۹۵۸ ۰.۱۷ %
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۳۱۱,۶۳۶ ۱.۴۲ % ۱۳,۶۹۱,۹۵۷ ۶۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۶,۳۶۸,۱۸۳ ۲۹.۰۱ % ۱۰۸,۰۰۶ ۰.۳۱ % ۱,۴۷۰,۸۸۸ ۶.۷ % ۳۹,۲۵۸ ۰.۱۸ %
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۳۱۱,۶۳۴ ۱.۴۲ % ۱۳,۶۸۵,۷۰۹ ۶۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۶,۳۶۸,۱۸۳ ۲۹.۰۲ % ۱۰۴,۷۵۴ ۰.۳ % ۱,۴۷۰,۸۸۸ ۶.۷ % ۳۹,۲۵۸ ۰.۱۸ %
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۳۱۱,۶۳۴ ۱.۴۲ % ۱۳,۶۷۹,۴۹۲ ۶۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۶,۳۶۸,۱۸۳ ۲۹.۰۴ % ۱۰۱,۵۰۴ ۰.۲۸ % ۱,۴۷۰,۸۸۸ ۶.۷۱ % ۳۹,۲۵۸ ۰.۱۸ %