ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/29 55,632 0.84 % 2,701,075 40.79 % 3,810,208 57.54 % 55,379 0.84 % 55,632 0.84 %
2 1397/03/28 55,632 0.85 % 2,699,687 41.03 % 3,771,330 57.31 % 53,647 0.82 % 55,632 0.85 %
3 1397/03/27 55,600 0.85 % 2,699,404 41.15 % 3,752,590 57.21 % 51,754 0.79 % 55,600 0.85 %
4 1397/03/26 55,957 0.86 % 2,715,054 41.7 % 3,690,453 56.68 % 49,941 0.77 % 55,957 0.86 %
5 1397/03/25 55,957 0.86 % 2,713,652 41.7 % 3,690,453 56.7 % 48,121 0.74 % 55,957 0.86 %
6 1397/03/24 55,957 0.86 % 2,712,250 41.7 % 3,690,453 56.73 % 46,302 0.71 % 55,957 0.86 %
7 1397/03/23 55,957 0.86 % 2,711,298 41.71 % 3,689,304 56.75 % 44,486 0.68 % 55,957 0.86 %
8 1397/03/22 55,646 0.86 % 2,709,898 41.93 % 3,654,935 56.55 % 42,681 0.66 % 55,646 0.86 %
9 1397/03/21 55,646 0.86 % 2,708,390 41.77 % 3,679,283 56.74 % 40,878 0.63 % 55,646 0.86 %
10 1397/03/20 55,646 0.86 % 2,707,046 42.06 % 3,633,626 56.46 % 39,086 0.61 % 55,646 0.86 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق