صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۳,۸۳۹,۷۱۸ ۱۷.۵۸ % ۶,۰۵۳,۴۴۴ ۲۷.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۸۰۸,۴۲۴ ۵۴.۰۷ % ۱۳۸,۹۳۴ ۰.۶۴ % ۲,۸۵۸,۱۷۰ ۱۳.۰۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۳,۷۲۳,۰۳۰ ۱۷.۱۶ % ۶,۰۴۷,۹۶۶ ۲۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۹۲,۱۴۴ ۵۴.۳۵ % ۱۳۳,۰۶۶ ۰.۶۱ % ۲,۷۸۴,۲۲۳ ۱۲.۸۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۳,۷۲۲,۶۷۱ ۱۷.۱۷ % ۶,۰۴۵,۱۵۶ ۲۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۵۷,۵۲۶ ۵۴.۲۱ % ۱۶۱,۷۲۸ ۰.۷۵ % ۲,۷۸۳,۸۶۴ ۱۲.۸۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳,۷۲۲,۴۳۲ ۱۷.۱۷ % ۶,۰۴۲,۳۴۷ ۲۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۴۶,۸۲۴ ۵۴.۱۹ % ۱۶۶,۴۶۶ ۰.۷۷ % ۲,۷۸۳,۶۲۶ ۱۲.۸۴ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۳,۶۹۹,۵۴۲ ۱۷.۱۴ % ۶,۰۳۹,۶۸۰ ۲۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۳۳,۴۳۴ ۵۴.۳۶ % ۱۱۰,۴۲۰ ۰.۵۱ % ۲,۷۳۴,۲۶۵ ۱۲.۶۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۳,۸۱۹,۷۰۷ ۱۷.۵۹ % ۶,۰۳۱,۸۹۳ ۲۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۶۰,۷۷۴ ۵۴.۱۶ % ۱۰۴,۴۹۳ ۰.۴۸ % ۲,۸۱۶,۶۷۷ ۱۲.۹۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۳,۸۱۹,۴۶۸ ۱۷.۵۹ % ۶,۰۲۹,۰۹۲ ۲۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۶۰,۷۷۴ ۵۴.۱۸ % ۹۸,۵۷۲ ۰.۴۵ % ۲,۸۱۶,۴۳۸ ۱۲.۹۷ %
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۳,۸۱۹,۱۰۹ ۱۷.۶ % ۶,۰۲۶,۲۹۴ ۲۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۶۰,۷۷۴ ۵۴.۲ % ۹۲,۶۶۰ ۰.۴۳ % ۲,۸۱۶,۰۸۰ ۱۲.۹۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۳,۹۳۹,۲۴۶ ۱۸.۰۸ % ۶,۰۱۸,۵۸۶ ۲۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۳۷,۴۰۱ ۵۳.۸۷ % ۹۴,۹۶۷ ۰.۴۴ % ۲,۹۰۴,۱۰۲ ۱۳.۳۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۳,۹۳۸,۸۸۸ ۱۸.۰۸ % ۶,۰۱۵,۷۹۳ ۲۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۳۷,۴۰۱ ۵۳.۸۹ % ۸۹,۰۶۴ ۰.۴۱ % ۲,۹۰۳,۷۴۴ ۱۳.۳۳ %