ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/03 326,518 3.15 % 4,822,621 46.6 % 0 0 % 5,141,495 49.68 % 58,651 0.57 % 0 0 %
2 1397/07/02 58,058 0.57 % 4,821,267 47.68 % 0 0 % 5,175,192 51.18 % 56,884 0.56 % 0 0 %
3 1397/07/01 58,058 0.59 % 4,819,021 49.12 % 0 0 % 4,879,578 49.73 % 54,651 0.56 % 0 0 %
4 1397/06/31 58,058 0.61 % 4,816,616 50.61 % 0 0 % 4,590,707 48.23 % 52,494 0.55 % 0 0 %
5 1397/06/30 58,058 0.61 % 4,813,813 50.7 % 0 0 % 4,571,260 48.15 % 50,864 0.54 % 0 0 %
6 1397/06/29 58,058 0.61 % 4,810,689 50.7 % 0 0 % 4,571,260 48.18 % 48,691 0.51 % 0 0 %
7 1397/06/28 58,058 0.61 % 4,808,542 50.7 % 0 0 % 4,564,947 48.13 % 52,767 0.56 % 0 0 %
8 1397/06/27 58,058 0.61 % 4,806,398 50.7 % 0 0 % 4,564,947 48.15 % 50,610 0.53 % 0 0 %
9 1397/06/26 58,057 0.61 % 4,821,387 50.86 % 0 0 % 4,525,747 47.74 % 74,180 0.78 % 0 0 %
10 1397/06/25 57,933 0.6 % 4,823,065 50.05 % 0 0 % 4,682,856 48.6 % 72,016 0.75 % 0 0 %