ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 1,282,517 6.37 % 9,718,528 48.24 % 0 0 % 9,035,537 44.85 % 111,261 0.58 % 1,198,152 5.95 %
2 1398/02/30 1,281,309 6.36 % 9,713,061 48.19 % 0 0 % 9,055,403 44.93 % 106,571 0.56 % 1,197,440 5.94 %
3 1398/02/29 1,280,850 6.35 % 9,706,979 48.12 % 0 0 % 9,081,293 45.02 % 101,714 0.54 % 1,197,499 5.94 %
4 1398/02/28 1,234,858 6.14 % 9,701,326 48.24 % 0 0 % 9,077,792 45.14 % 96,865 0.51 % 1,196,823 5.95 %
5 1398/02/27 1,234,508 6.13 % 9,696,545 48.18 % 0 0 % 9,102,655 45.23 % 92,135 0.49 % 1,196,688 5.95 %
6 1398/02/26 1,234,269 6.14 % 9,691,814 48.18 % 0 0 % 9,102,655 45.25 % 87,279 0.47 % 1,196,450 5.95 %
7 1398/02/25 1,234,030 6.14 % 9,687,087 48.18 % 0 0 % 9,102,655 45.27 % 82,430 0.44 % 1,196,211 5.95 %
8 1398/02/24 1,232,565 6.13 % 9,711,436 48.31 % 0 0 % 9,076,475 45.15 % 82,067 0.44 % 1,195,170 5.95 %
9 1398/02/23 1,231,063 6.13 % 9,759,705 48.64 % 0 0 % 8,999,042 44.84 % 77,299 0.42 % 1,193,316 5.95 %
10 1398/02/22 1,230,157 6.08 % 9,753,661 48.22 % 0 0 % 9,169,916 45.34 % 72,786 0.39 % 1,193,393 5.9 %