ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/06/28 0 0 % 1,367,723 35.54 % 2,413,200 62.71 % 54,626 1.42 % 0 0 %
2 1396/06/27 0 0 % 1,367,034 35.6 % 2,407,198 62.68 % 53,525 1.39 % 0 0 %
3 1396/06/26 0 0 % 1,366,346 35.91 % 2,373,430 62.38 % 52,330 1.38 % 0 0 %
4 1396/06/25 0 0 % 1,365,657 36.1 % 2,353,541 62.22 % 51,141 1.35 % 0 0 %
5 1396/06/24 0 0 % 1,364,969 36.19 % 2,341,602 62.08 % 53,074 1.41 % 0 0 %
6 1396/06/23 0 0 % 1,364,282 36.19 % 2,341,602 62.11 % 51,891 1.38 % 0 0 %
7 1396/06/22 0 0 % 1,363,595 36.19 % 2,341,602 62.14 % 50,709 1.35 % 0 0 %
8 1396/06/21 0 0 % 1,366,019 36.53 % 2,314,397 61.89 % 46,417 1.24 % 0 0 %
9 1396/06/20 0 0 % 1,365,331 36.75 % 2,292,519 61.7 % 45,251 1.22 % 0 0 %
10 1396/06/19 0 0 % 1,364,643 37 % 2,267,416 61.47 % 44,093 1.2 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق