ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/01 1,153,437 5.75 % 9,559,062 47.64 % 0 0 % 9,277,588 46.24 % 75,673 0.41 % 1,116,618 5.56 %
2 1398/01/31 1,153,030 5.75 % 9,554,641 47.64 % 0 0 % 9,236,819 46.06 % 110,887 0.59 % 1,116,210 5.57 %
3 1398/01/30 1,153,968 5.73 % 9,550,501 47.44 % 0 0 % 9,323,889 46.32 % 102,542 0.52 % 1,119,205 5.56 %
4 1398/01/29 1,153,680 5.73 % 9,545,905 47.44 % 0 0 % 9,321,744 46.33 % 99,699 0.51 % 1,118,917 5.56 %
5 1398/01/28 1,153,392 5.74 % 9,541,313 47.44 % 0 0 % 9,321,741 46.35 % 94,716 0.48 % 1,118,630 5.56 %
6 1398/01/27 1,152,839 5.74 % 9,536,606 47.46 % 0 0 % 9,314,949 46.36 % 89,738 0.46 % 1,118,293 5.57 %
7 1398/01/26 1,151,499 5.73 % 9,532,550 47.42 % 0 0 % 9,334,056 46.43 % 84,894 0.43 % 1,116,610 5.55 %
8 1398/01/25 1,139,320 5.67 % 9,539,152 47.45 % 0 0 % 9,341,767 46.47 % 84,335 0.43 % 1,104,894 5.5 %
9 1398/01/24 1,138,665 5.67 % 9,534,707 47.47 % 0 0 % 9,331,731 46.46 % 79,359 0.41 % 1,104,319 5.5 %
10 1398/01/23 1,135,064 5.61 % 9,532,128 47.15 % 0 0 % 9,473,522 46.86 % 75,857 0.39 % 1,100,412 5.44 %