صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۷۰۶,۳۵۳ ۸.۵۲ % ۷,۸۸۹,۱۱۱ ۳۹.۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۵۹,۷۸۱ ۵۱.۲۳ % ۱۶۹,۸۶۴ ۱.۴۱ % ۱,۴۳۶,۷۲۴ ۷.۱۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۷۰۳,۰۲۹ ۸.۳۶ % ۷,۸۹۶,۷۵۸ ۳۸.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۸۲,۸۴۳ ۵۱.۹۵ % ۱۹۰,۰۶۳ ۱.۴۸ % ۱,۴۳۶,۶۳۰ ۷.۰۵ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۷۰۲,۷۹۰ ۸.۳۷ % ۷,۸۷۵,۲۱۵ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۸۲,۸۴۳ ۵۲.۰۲ % ۱۸۴,۵۰۶ ۱.۴۶ % ۱,۴۳۶,۳۹۱ ۷.۰۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۷۰۲,۴۳۱ ۸.۳۷ % ۷,۸۷۱,۰۷۱ ۳۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۷۰,۵۶۴ ۵۱.۹۸ % ۱۹۱,۲۱۷ ۱.۴۹ % ۱,۴۳۶,۰۳۳ ۷.۰۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۶۹۹,۸۳۵ ۸.۳۷ % ۷,۸۶۸,۸۱۹ ۳۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۵۱,۱۵۳ ۵۱.۹۶ % ۱۸۵,۶۵۶ ۱.۴۶ % ۱,۴۳۴,۶۸۰ ۷.۰۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۶۹۷,۲۰۹ ۸.۲ % ۷,۸۶۶,۶۵۴ ۳۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۹۴۰,۶۶۹ ۵۲.۸۹ % ۱۸۲,۶۰۹ ۱.۴۲ % ۱,۴۳۱,۸۵۲ ۶.۹۲ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۶۸۵,۸۳۷ ۸.۳۲ % ۸,۱۹۶,۰۱۹ ۴۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۰۰,۴۶۲ ۵۰.۳۴ % ۱۷۹,۲۳۰ ۱.۴۴ % ۱,۴۱۹,۹۴۵ ۷.۰۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۶۷۷,۲۹۵ ۸.۲۸ % ۸,۱۹۹,۵۲۴ ۴۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۰۷,۷۶۰ ۵۰.۳۸ % ۱۷۵,۴۹۲ ۱.۴۲ % ۱,۴۱۲,۴۹۰ ۶.۹۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۶۷۱,۳۷۳ ۸.۲۵ % ۸,۱۹۸,۷۷۱ ۴۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۸۲,۵۱۵ ۵۰.۲۶ % ۲۰۵,۰۷۹ ۱.۵۶ % ۱,۴۰۸,۰۳۰ ۶.۹۵ %