صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱,۷۹۷,۴۹۷ ۸.۸۷ % ۸,۰۶۳,۶۱۷ ۳۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۸۶,۹۱۹ ۵۰.۲۵ % ۲۲۵,۱۱۶ ۱.۱۱ % ۱,۴۸۳,۲۳۴ ۷.۳۲ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱,۷۹۷,۴۲۴ ۸.۸۸ % ۸,۰۵۷,۴۹۵ ۳۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۷۲,۵۷۱ ۵۰.۲۴ % ۲۲۱,۵۴۲ ۱.۰۹ % ۱,۴۸۵,۵۸۰ ۷.۳۴ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱,۷۹۶,۸۲۷ ۸.۸۸ % ۸,۰۵۳,۱۱۳ ۳۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۷۲,۵۷۱ ۵۰.۲۶ % ۲۱۶,۳۴۶ ۱.۰۷ % ۱,۴۸۴,۹۸۳ ۷.۳۴ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱,۷۹۶,۸۲۷ ۸.۸۸ % ۸,۰۴۸,۹۳۵ ۳۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۷۰,۲۴۶ ۵۰.۲۸ % ۲۱۱,۱۵۱ ۱.۰۴ % ۱,۴۸۴,۹۸۳ ۷.۳۴ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۷۹۶,۸۸۵ ۸.۹ % ۸,۰۴۴,۰۸۶ ۳۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۱۰,۲۹۲ ۵۰.۰۸ % ۲۳۷,۹۶۳ ۱.۱۸ % ۱,۴۸۶,۵۰۱ ۷.۳۶ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۸۵۲,۶۰۹ ۹.۱۷ % ۸,۰۷۰,۸۲۹ ۳۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۹,۹۳۷,۰۵۴ ۴۹.۱۸ % ۳۴۵,۸۴۹ ۱.۷۱ % ۱,۵۰۰,۰۳۰ ۷.۴۲ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۸۵۳,۲۹۳ ۹.۱۷ % ۸,۲۱۴,۵۹۵ ۴۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۹,۹۵۳,۵۱۸ ۴۹.۲۴ % ۱۹۱,۴۴۹ ۰.۹۵ % ۱,۵۰۰,۰۸۷ ۷.۴۲ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۸۵۴,۴۲۸ ۹.۱۸ % ۸,۲۰۹,۲۲۳ ۴۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۹,۹۴۷,۶۹۳ ۴۹.۲۵ % ۱۸۶,۲۴۶ ۰.۹۲ % ۱,۵۰۰,۳۷۴ ۷.۴۳ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۸۴۲,۹۳۹ ۹.۱۴ % ۸,۲۰۳,۱۳۱ ۴۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۹,۹۳۱,۶۷۰ ۴۹.۲۶ % ۱۸۴,۴۴۵ ۰.۹۱ % ۱,۴۹۵,۱۸۶ ۷.۴۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۸۴۲,۵۸۱ ۹.۱۴ % ۸,۱۹۹,۰۹۲ ۴۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۹,۹۳۱,۶۷۰ ۴۹.۲۸ % ۱۷۹,۲۴۸ ۰.۸۹ % ۱,۴۹۴,۸۲۷ ۷.۴۲ %