صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱,۳۷۳,۰۶۵ ۵.۸۵ % ۹,۹۵۱,۵۵۷ ۴۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۰۶,۱۷۳ ۵۱.۱۲ % ۱۵۳,۴۸۵ ۰.۶۵ % ۱,۲۸۳,۲۱۵ ۵.۴۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱,۳۸۱,۴۶۱ ۵.۸۶ % ۹,۹۴۸,۸۰۳ ۴۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۸۵,۲۴۲ ۵۱.۲۹ % ۱۴۷,۵۵۸ ۰.۶۳ % ۱,۲۹۱,۱۶۵ ۵.۴۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱,۳۸۱,۴۶۱ ۵.۸۷ % ۹,۹۴۳,۸۹۲ ۴۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۸۵,۲۴۲ ۵۱.۳۱ % ۱۴۱,۴۴۸ ۰.۶ % ۱,۲۹۱,۱۶۵ ۵.۴۸ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۴۰۴,۸۶۲ ۵.۹۶ % ۹,۹۴۲,۲۰۸ ۴۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۹۶,۷۰۷ ۵۱.۳ % ۱۳۵,۳۴۷ ۰.۵۷ % ۱,۳۱۴,۱۱۸ ۵.۵۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۴۰۴,۸۶۲ ۵.۹۶ % ۹,۹۳۷,۳۰۶ ۴۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۹۶,۷۰۷ ۵۱.۳۳ % ۱۲۹,۰۶۰ ۰.۵۵ % ۱,۳۱۴,۱۱۸ ۵.۵۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۴۰۴,۸۶۲ ۵.۹۶ % ۹,۹۳۲,۴۰۵ ۴۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۰۷۲,۰۵۰ ۵۱.۲۵ % ۱۴۷,۴۵۳ ۰.۶۳ % ۱,۳۱۴,۱۱۸ ۵.۵۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۴۱۵,۳۲۸ ۶.۰۵ % ۹,۹۳۰,۹۹۱ ۴۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۲۱۷,۷۵۰ ۴۷.۹۴ % ۸۳۶,۱۶۰ ۳.۵۷ % ۱,۳۲۴,۶۸۶ ۵.۶۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۴۴۶,۰۱۴ ۶.۱۵ % ۹,۹۲۶,۰۹۷ ۴۲.۲ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۱۳,۸۸۳ ۴۸.۱ % ۸۳۵,۱۵۴ ۰.۶ % ۱,۳۵۵,۰۹۸ ۵.۷۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۴۸۲,۳۸۵ ۶.۳۳ % ۹,۹۲۱,۲۱۰ ۴۲.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۱,۱۷۸,۵۴۳ ۴۷.۷۵ % ۸۳۰,۵۶۷ ۰.۵۸ % ۱,۳۹۰,۹۷۱ ۵.۹۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۵۱۶,۶۱۵ ۶.۵۱ % ۹,۹۱۸,۹۶۰ ۴۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۰۴۲,۴۵۱ ۴۷.۳۶ % ۸۳۶,۰۷۶ ۰.۶۱ % ۱,۴۲۴,۷۴۵ ۶.۱۱ %