صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۱,۰۱۳,۰۰۶ ۴.۵۲ % ۱۰,۸۴۷,۶۴۲ ۴۸.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۴۳,۲۷۵ ۴۶.۵۷ % ۱۱۸,۸۱۶ ۰.۵۳ % ۵۷۴,۴۶۸ ۲.۵۶ %
۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱,۰۲۸,۹۷۱ ۴.۵۸ % ۱۰,۸۴۲,۹۸۰ ۴۸.۲۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۵۰۲,۳۱۱ ۴۶.۷۳ % ۱۰۰,۸۴۷ ۰.۴۵ % ۶۰۱,۷۸۱ ۲.۶۸ %
۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱,۰۵۵,۶۹۰ ۴.۶۷ % ۱۰,۸۴۰,۱۲۵ ۴۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۰۰,۰۰۳ ۴۶.۹۲ % ۹۶,۵۰۸ ۰.۴۳ % ۶۰۸,۲۱۹ ۲.۶۹ %
۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱,۰۵۵,۶۹۰ ۴.۶۸ % ۱۰,۸۳۴,۷۲۴ ۴۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۰۰,۰۰۳ ۴۶.۹۴ % ۹۱,۱۴۵ ۰.۴ % ۶۰۸,۲۱۹ ۲.۶۹ %
۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱,۰۹۴,۱۶۷ ۴.۸۴ % ۱۰,۸۲۹,۳۲۸ ۴۷.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۲۰,۲۰۲ ۴۶.۹۳ % ۸۵,۹۶۴ ۰.۳۸ % ۶۲۴,۸۱۵ ۲.۷۶ %
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱,۰۹۴,۱۶۷ ۴.۸۴ % ۱۰,۸۲۹,۱۱۸ ۴۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۱۴,۷۷۸ ۴۶.۹۲ % ۸۲,۷۶۰ ۰.۳۷ % ۶۲۴,۸۱۵ ۲.۷۶ %
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱,۰۹۴,۱۶۷ ۴.۸۴ % ۱۰,۸۲۳,۷۳۰ ۴۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۱۴,۷۷۳ ۴۶.۹۵ % ۷۷,۴۰۷ ۰.۳۴ % ۶۲۴,۸۱۵ ۲.۷۶ %
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱,۱۲۷,۲۴۳ ۴.۹۷ % ۱۰,۸۱۸,۹۹۰ ۴۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۵۰,۰۲۰ ۴۶.۹۸ % ۷۲,۳۱۱ ۰.۳۲ % ۶۴۳,۲۶۴ ۲.۸۴ %
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱,۱۶۷,۸۲۵ ۵.۱۴ % ۱۰,۸۱۴,۳۰۰ ۴۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۷۸,۰۷۷ ۴۶.۹۸ % ۶۷,۰۵۷ ۰.۳ % ۶۶۴,۸۱۴ ۲.۹۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱,۱۹۸,۶۹۶ ۵.۲۶ % ۱۰,۸۰۹,۷۳۵ ۴۷.۴۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۶۱,۳۷۴ ۴۶.۷۸ % ۱۱۹,۱۷۷ ۰.۵۲ % ۶۸۸,۵۰۴ ۳.۰۲ %