صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱,۶۶۷,۲۹۲ ۸.۲۸ % ۸,۲۴۶,۳۷۱ ۴۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۱۳,۳۰۸ ۴۹.۷۲ % ۲۱۲,۵۷۷ ۱.۶۲ % ۱,۴۰۸,۹۱۱ ۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱,۶۷۱,۷۹۲ ۸.۳۱ % ۸,۲۳۳,۷۵۰ ۴۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۲,۲۲۶ ۴۹.۷۳ % ۲۰۷,۲۶۱ ۱.۵۹ % ۱,۴۰۸,۹۲۰ ۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱,۶۷۱,۵۵۴ ۸.۳۱ % ۸,۲۲۹,۸۳۳ ۴۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۲,۲۲۶ ۴۹.۷۵ % ۲۰۱,۹۵۳ ۱.۵۷ % ۱,۴۰۸,۶۸۲ ۷.۰۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱,۶۷۱,۱۹۵ ۸.۳۲ % ۸,۲۲۵,۹۱۹ ۴۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۰,۳۹۱ ۴۹.۷۶ % ۱۹۸,۴۲۳ ۱.۵۵ % ۱,۴۰۸,۳۲۳ ۷.۰۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱,۶۷۰,۹۵۶ ۸.۳۲ % ۸,۲۲۲,۰۰۹ ۴۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۰,۳۹۱ ۴۹.۷۹ % ۱۹۳,۱۲۳ ۱.۵۳ % ۱,۴۰۸,۰۸۴ ۷.۰۱ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۶۶۹,۴۴۲ ۸.۳۲ % ۸,۲۱۸,۳۶۴ ۴۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۰,۷۷۲ ۴۹.۸۱ % ۱۸۷,۸۳۰ ۱.۵ % ۱,۴۰۷,۴۷۳ ۷.۰۱ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۶۷۵,۹۵۳ ۸.۳۵ % ۸,۲۰۶,۷۶۲ ۴۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۵,۷۷۵ ۴۹.۸۴ % ۱۸۶,۹۷۲ ۱.۵ % ۱,۴۰۷,۷۸۲ ۷.۰۱ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۶۸۰,۳۳۵ ۸.۳۹ % ۸,۱۹۷,۴۳۹ ۴۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۹,۹۶۲,۹۱۷ ۴۹.۷۵ % ۱۸۳,۵۱۷ ۱.۴۸ % ۱,۴۰۸,۱۰۰ ۷.۰۳ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۶۷۷,۳۴۷ ۸.۳۷ % ۸,۱۹۵,۴۷۸ ۴۰.۹ % ۰ ۰ % ۹,۹۸۸,۳۴۱ ۴۹.۸۴ % ۱۷۸,۶۰۸ ۱.۴۶ % ۱,۴۰۷,۵۱۳ ۷.۰۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۶۶۹,۳۲۱ ۸.۳۳ % ۸,۱۹۶,۵۸۳ ۴۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۲,۸۸۲ ۴۹.۹ % ۱۷۶,۸۲۷ ۱.۴۵ % ۱,۴۰۵,۸۶۴ ۷.۰۱ %