صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱,۵۴۴,۷۱۷ ۷.۵۹ % ۱۰,۱۳۷,۰۹۴ ۴۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۷,۸۱۰,۰۸۶ ۳۸.۳۸ % ۸۵۶,۴۰۶ ۳.۸۱ % ۱,۳۷۱,۳۲۷ ۶.۷۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱,۵۴۱,۶۶۰ ۷.۵۸ % ۹,۳۱۸,۶۹۵ ۴۵.۸ % ۰ ۰ % ۸,۳۹۸,۹۵۴ ۴۱.۲۸ % ۱,۰۸۵,۳۲۲ ۴.۹ % ۱,۳۶۹,۳۴۷ ۶.۷۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۵۴۶,۱۱۵ ۷.۶۱ % ۱۰,۰۳۰,۳۹۱ ۴۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۸,۳۸۴,۹۷۶ ۴۱.۲۸ % ۳۵۰,۱۱۲ ۱.۳ % ۱,۳۷۶,۲۱۹ ۶.۷۸ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۵۴۴,۹۰۸ ۷.۶۱ % ۱۰,۰۲۳,۵۹۸ ۴۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۸,۳۹۶,۹۳۱ ۴۱.۳۵ % ۳۳۹,۶۸۸ ۱.۲۷ % ۱,۳۷۵,۸۵۱ ۶.۷۸ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۵۴۴,۸۷۸ ۷.۶۱ % ۱۰,۰۱۸,۸۹۸ ۴۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۸,۳۹۶,۹۳۱ ۴۱.۳۸ % ۳۳۰,۷۰۸ ۱.۲۵ % ۱,۳۷۵,۸۲۱ ۶.۷۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۵۴۴,۶۰۸ ۷.۶۲ % ۱۰,۰۱۳,۹۶۲ ۴۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۸,۳۹۵,۴۰۲ ۴۱.۴ % ۳۲۴,۶۹۳ ۱.۲۳ % ۱,۳۷۵,۵۵۱ ۶.۷۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۵۴۴,۲۹۶ ۷.۶۲ % ۱۰,۱۱۶,۴۰۸ ۴۹.۹۴ % ۰ ۰ % ۸,۲۸۵,۸۸۴ ۴۰.۹ % ۳۱۲,۲۱۰ ۱.۱۹ % ۱,۳۷۴,۴۹۱ ۶.۷۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۵۴۶,۹۳۶ ۷.۶۵ % ۱۰,۱۰۴,۸۲۲ ۴۹.۹۵ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۱,۷۰۸ ۴۰.۸۹ % ۳۰۷,۲۰۶ ۱.۱۹ % ۱,۳۷۵,۸۴۷ ۶.۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۵۷۱,۵۶۵ ۷.۷۸ % ۱۰,۰۹۵,۶۷۳ ۵۰ % ۰ ۰ % ۸,۲۶۴,۹۱۰ ۴۰.۹۴ % ۲۵۷,۴۸۵ ۰.۹۵ % ۱,۳۹۸,۲۵۷ ۶.۹۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۵۷۲,۷۸۳ ۷.۷۹ % ۱۰,۰۹۱,۸۰۵ ۵۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۸,۲۷۴,۰۱۹ ۴۱ % ۲۴۱,۶۰۴ ۰.۸۹ % ۱,۳۹۸,۰۶۴ ۶.۹۳ %