ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/01 53,513 0.55 % 1,309,418 13.5 % 8,231,624 84.86 % 86,473 0.89 % 53,513 0.55 %
2 1396/11/30 53,513 0.55 % 1,308,764 13.5 % 8,231,621 84.9 % 83,059 0.86 % 53,513 0.55 %
3 1396/11/29 53,513 0.54 % 1,308,110 13.32 % 8,358,723 85.12 % 80,076 0.82 % 53,513 0.54 %
4 1396/11/28 53,513 0.53 % 1,307,457 12.9 % 8,671,240 85.56 % 83,433 0.82 % 53,513 0.53 %
5 1396/11/27 53,470 0.52 % 1,306,804 12.77 % 8,771,744 85.74 % 79,543 0.78 % 53,470 0.52 %
6 1396/11/26 53,470 0.52 % 1,306,152 12.77 % 8,771,744 85.78 % 75,629 0.74 % 53,470 0.52 %
7 1396/11/25 53,470 0.52 % 1,305,499 12.77 % 8,771,744 85.81 % 71,719 0.7 % 53,470 0.52 %
8 1396/11/24 54,402 0.54 % 1,304,847 12.86 % 8,698,579 85.74 % 67,832 0.67 % 54,402 0.54 %
9 1396/11/23 54,402 0.54 % 1,329,046 13.1 % 8,679,697 85.54 % 63,955 0.63 % 54,402 0.54 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق