صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۶۶۸,۲۴۶ ۸.۲۳ % ۷,۹۴۳,۱۶۲ ۳۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۷۱,۰۳۵ ۵۱.۶۹ % ۱۷۵,۹۲۸ ۰.۸۷ % ۱,۳۹۴,۷۷۷ ۶.۸۸ %
۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱,۶۶۸,۶۵۰ ۸.۲۴ % ۷,۹۳۷,۷۳۳ ۳۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۳۷,۶۶۸ ۵۱.۵۳ % ۲۰۹,۷۸۴ ۱.۰۴ % ۱,۳۹۴,۷۱۲ ۶.۸۹ %
۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱,۶۶۶,۶۱۶ ۸.۲۳ % ۷,۹۳۴,۹۴۱ ۳۹.۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۲۳,۹۳۳ ۵۱.۵ % ۲۱۴,۹۴۰ ۱.۰۶ % ۱,۳۹۳,۹۷۹ ۶.۸۹ %
۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱,۶۵۲,۵۰۰ ۸.۱۹ % ۷,۹۴۴,۱۴۰ ۳۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۷۸,۰۱۷ ۵۱.۴۲ % ۲۰۹,۴۰۱ ۱.۰۴ % ۱,۳۷۷,۵۲۱ ۶.۸۲ %
۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱,۶۵۰,۴۴۲ ۸.۱۷ % ۷,۹۴۰,۹۰۱ ۳۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۱۱,۷۲۳ ۵۱.۵۲ % ۲۰۵,۶۴۰ ۱.۰۲ % ۱,۳۷۷,۷۲۲ ۶.۸۲ %
۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۱,۶۵۰,۱۷۳ ۸.۱۷ % ۷,۹۳۶,۶۶۸ ۳۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۱۱,۷۲۳ ۵۱.۵۵ % ۲۰۰,۰۹۶ ۰.۹۹ % ۱,۳۷۷,۴۵۳ ۶.۸۲ %
۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱,۶۴۹,۹۰۳ ۸.۱۷ % ۷,۹۳۲,۴۳۹ ۳۹.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۱۱,۷۲۳ ۵۱.۵۷ % ۱۹۴,۵۵۷ ۰.۹۶ % ۱,۳۷۷,۱۸۳ ۶.۸۲ %
۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۱,۶۴۹,۸۷۷ ۸.۱۷ % ۷,۹۳۸,۳۸۱ ۳۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۱۳,۵۴۸ ۵۱.۵۸ % ۱۸۹,۰۷۵ ۰.۹۴ % ۱,۳۷۷,۹۳۳ ۶.۸۲ %
۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱,۶۴۷,۶۶۳ ۸.۱۷ % ۷,۹۳۵,۷۰۰ ۳۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۰۸,۳۹۴ ۵۱.۵۸ % ۱۸۷,۶۷۷ ۰.۹۳ % ۱,۳۷۴,۶۶۹ ۶.۸۱ %
۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱,۶۳۸,۱۹۷ ۸.۱۲ % ۷,۹۴۰,۳۶۹ ۳۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۶۹,۳۸۵ ۵۱.۳۹ % ۲۲۹,۷۰۲ ۱.۱۴ % ۱,۳۷۰,۴۰۷ ۶.۷۹ %