صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۶۳۵,۲۲۱ ۸.۱۶ % ۸,۳۰۲,۸۰۲ ۴۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۹,۹۲۷,۴۹۶ ۴۹.۵۷ % ۱۶۲,۰۹۶ ۰.۸۱ % ۱,۳۷۷,۶۲۱ ۶.۸۸ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۶۳۴,۹۱۰ ۸.۲۲ % ۸,۲۹۷,۹۲۸ ۴۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۹,۶۵۲,۰۲۹ ۴۸.۵۱ % ۳۱۱,۸۳۹ ۱.۵۷ % ۱,۳۷۸,۰۰۵ ۶.۹۳ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۶۳۴,۶۴۰ ۸.۲۲ % ۸,۲۹۲,۹۶۷ ۴۱.۷ % ۰ ۰ % ۹,۶۵۲,۰۲۹ ۴۸.۵۴ % ۳۰۶,۶۷۷ ۱.۵۴ % ۱,۳۷۷,۷۳۵ ۶.۹۳ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۶۳۳,۰۵۴ ۸.۱۵ % ۸,۴۴۴,۲۰۴ ۴۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۹,۸۱۴,۹۳۸ ۴۸.۹۸ % ۱۴۸,۳۱۳ ۰.۷۴ % ۱,۳۷۶,۳۹۳ ۶.۸۷ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۶۳۳,۹۷۳ ۸.۱۵ % ۸,۴۳۸,۰۰۴ ۴۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۹,۸۲۱,۶۶۶ ۴۹.۰۲ % ۱۴۳,۱۰۳ ۰.۷۱ % ۱,۳۷۷,۳۳۰ ۶.۸۷ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۶۳۳,۷۰۳ ۸.۱۶ % ۸,۴۳۲,۹۸۴ ۴۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۹,۸۱۲,۷۹۹ ۴۹ % ۱۴۶,۷۵۵ ۰.۷۳ % ۱,۳۷۷,۰۶۰ ۶.۸۸ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۶۳۳,۴۳۴ ۸.۱۶ % ۸,۴۲۸,۰۵۹ ۴۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۹,۸۱۲,۷۹۹ ۴۹.۰۳ % ۱۴۱,۵۱۷ ۰.۷۱ % ۱,۳۷۶,۷۹۱ ۶.۸۸ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۶۳۳,۷۸۸ ۸.۰۳ % ۸,۴۲۲,۷۲۴ ۴۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۶,۶۸۶ ۴۹.۷۷ % ۱۶۴,۲۸۳ ۰.۸۱ % ۱,۳۷۶,۸۷۲ ۶.۷۷ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۶۳۳,۷۸۸ ۸.۰۳ % ۸,۴۲۲,۷۲۴ ۴۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۲۶,۶۸۶ ۴۹.۷۷ % ۱۶۴,۲۸۳ ۰.۸۱ % ۱,۳۷۶,۸۷۲ ۶.۷۷ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۶۳۵,۶۴۶ ۸.۰۵ % ۸,۳۹۸,۹۱۶ ۴۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۱۸,۶۱۱ ۴۹.۸۲ % ۱۵۸,۸۱۰ ۰.۷۸ % ۱,۳۷۷,۴۱۳ ۶.۷۸ %