صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۶۳۷,۰۰۷ ۸.۱۷ % ۸,۰۲۵,۳۰۷ ۴۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۸۸,۵۶۳ ۵۰.۸۷ % ۱۷۹,۳۰۱ ۰.۹ % ۱,۳۶۸,۱۳۲ ۶.۸۳ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۶۳۵,۳۴۲ ۸.۱۴ % ۸,۲۴۲,۰۷۴ ۴۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۴۰,۱۷۰ ۴۹.۹۷ % ۱۷۳,۹۷۰ ۰.۸۷ % ۱,۳۶۷,۸۰۵ ۶.۸۱ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۶۳۵,۰۷۲ ۸.۱۴ % ۸,۲۳۶,۴۳۵ ۴۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۴۰,۱۷۰ ۵۰ % ۱۶۸,۶۴۹ ۰.۸۴ % ۱,۳۶۷,۵۳۵ ۶.۸۱ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۶۳۴,۸۰۳ ۸.۱۵ % ۸,۲۳۲,۳۹۳ ۴۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۳۱,۳۰۳ ۴۹.۹۸ % ۱۷۱,۹۲۹ ۰.۸۶ % ۱,۳۶۷,۲۶۶ ۶.۸۱ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۶۳۲,۹۶۵ ۸.۱۷ % ۸,۲۲۹,۰۷۱ ۴۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۹,۹۶۷,۶۱۶ ۴۹.۸۵ % ۱۶۶,۵۹۳ ۰.۸۳ % ۱,۳۶۶,۸۵۵ ۶.۸۴ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۶۳۱,۹۸۱ ۸.۰۲ % ۸,۲۲۴,۸۷۷ ۴۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۰۹,۱۹۶ ۵۰.۶۵ % ۱۸۹,۱۷۴ ۰.۹۳ % ۱,۳۶۶,۶۳۱ ۶.۷۱ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۶۳۱,۷۱۲ ۸.۰۳ % ۸,۲۰۲,۸۸۵ ۴۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۰۹,۱۹۶ ۵۰.۷۲ % ۱۸۳,۶۸۷ ۰.۹ % ۱,۳۶۶,۳۶۲ ۶.۷۲ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۶۳۱,۴۴۲ ۸.۰۳ % ۸,۱۹۸,۸۵۵ ۴۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۹۶,۵۰۷ ۵۰.۶۸ % ۱۹۰,۴۶۸ ۰.۹۴ % ۱,۳۶۶,۰۹۲ ۶.۷۲ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۶۲۸,۶۱۵ ۸.۰۲ % ۸,۱۹۶,۷۴۴ ۴۰.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۹۰,۴۴۱ ۵۰.۶۹ % ۱۸۴,۹۷۵ ۰.۹۱ % ۱,۳۶۵,۱۷۹ ۶.۷۲ %