صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۸۸) ۱۸.۲۵ (۹۵.۹۷)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۰.۰۵ (۳.۴۶) ۲۰.۹۸ (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۰.۰۵ (۲.۷۸) ۲۰.۵۶ (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۰۴ (۰.۲۷) ۱۷.۰۸ (۶۲.۶۶)
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۵ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۲ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۰۵ ۲.۳۷ ۲۰.۱۲ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰.۰۵ ۳.۵۵ ۱۹.۳۹ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ ۱.۸۶ ۲۱.۴۲ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۰۵ (۰.۳۵) ۱۹.۸۵ (۷۲.۳۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۰.۰۵ ۱.۷۷ ۱۹.۸۶ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۷۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۱۱ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰.۰۵ (۰.۸۷) ۱۹.۴۶ (۹۵.۹۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ (۲.۳۱) ۲۰.۱۳ (۹۹.۹۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰.۰۵ (۲.۴۷) ۱۹.۸۷ (۹۹.۹۹)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۳۵ ۲۰.۴۵ ۲۶۳.۵۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۶۲ ۲۶.۶۸ ۸۶۲.۲۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۲.۰۹ ۰