صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۲۰.۶۱ ۳۶۶.۸۵
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵۲ ۱.۱۸
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۲ ۰
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۵ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۶۱ ۲۰.۷ ۸۲۷
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۱۶ ۲۰.۵۴ ۸۰.۷۶
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۲۰.۷۷ ۲۶.۷
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۲۰.۶۹ ۷.۳۷
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۲۳) ۲۲.۴۱ (۵۷.۳۲)
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۱ ۰
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۲۵ ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۶۳ ۲۰.۶۹ ۸۹۴.۴
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۷) ۲۰.۷۵ (۹۲.۳۸)
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۰۵ ۱.۳۶ ۲۰.۷۶ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۰۵ ۱.۳۱ ۲۰.۷۷ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۱۴) ۲۵.۲ (۴۰.۷)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۴ ۰
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۴ ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۰.۸۲ ۱۱۶.۷
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۰۵ (۲.۷۸) ۲۰.۸۳ (۱۰۰)