صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۰.۱۴ (۰.۲۴) ۶۵.۵۱ (۵۷.۹۴)
۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۰.۰۵ ۲.۰۴ ۲۱.۱۲ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۵ ۰
۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۰.۰۵ ۱.۶ ۲۰.۲۹ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۲۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۸۳ ۲۰.۵۶ ۱,۹۱۲.۲۶
۲۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۰.۰۵ ۲.۶۹ ۲۰.۶۶ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۲۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۰.۰۵ ۱.۹۳ ۲۰.۶۷ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۷۴ ۲۲.۴۸ ۱,۳۸۱.۵۱
۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۸ ۰
۲۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۵ ۰
۲۱۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۴۵ ۲۱.۰۲ ۴۲۱.۰۱
۲۱۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۷۲) ۲۰.۷۳ (۹۲.۷۶)
۲۱۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۰.۰۵ (۰.۰۳) ۲۰.۵۶ (۹.۰۸)
۲۱۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۴ ۰
۲۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۰.۰۶ ۲.۲۳ ۲۳.۲۴ ۳۱۶,۶۵۶.۹۱
۲۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۲ ۰
۲۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۴ ۰
۲۱۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۵۸ ۰