صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۰۱ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ ۰.۸۳ ۰.۶ ۱,۹۶۱.۳۴ ۷۸۳.۸۹
۲۳۰۲ ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ ۰.۹۶ ۰.۹۸ ۳,۱۷۰.۷۱ ۳,۴۰۲.۸۱
۲۳۰۳ ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ ۱.۲۴ ۲.۶۷ ۸,۸۵۷.۳۴ ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸
۲۳۰۴ ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۹.۷۳ ۰
۲۳۰۵ ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ ۰.۰۳ (۰.۷) ۹.۵۸ (۹۲.۳۴)
۲۳۰۶ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ ۰.۴۲ ۰.۷۱ ۳۶۱.۵۷ ۱,۲۰۵.۶۳
۲۳۰۷ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ (۰.۲۲) ۰.۱۷ (۵۴.۸۳) ۸۴.۲۴
۲۳۰۸ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ۱.۱۵ ۱.۹۴ ۶,۳۰۶.۱ ۱۱۱,۳۲۹.۴۷
۲۳۰۹ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ (۱.۰۴) (۰.۵۶) (۹۷.۸۱) (۸۷.۰۱)
۲۳۱۰ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۱.۲۹ ۳.۳۲ ۱۰,۸۴۵.۸۳ ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴
۲۳۱۱ ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۸۲) ۰
۲۳۱۲ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ۰.۰۳ (۱.۴۹) ۱۰.۴۶ (۹۹.۵۸)
۲۳۱۳ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ ۱.۳۱ ۱.۵۱ ۱۱,۵۷۷.۹ ۲۳,۷۷۴.۱۶
۲۳۱۴ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ ۰.۳۶ ۱.۱۹ ۲۷۲.۲۴ ۷,۵۱۵.۹۱
۲۳۱۵ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ (۰.۰۱) (۰.۰۹) (۳.۱۹) (۲۸.۱۶)
۲۳۱۶ ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ ۰.۴۷ ۰.۴۸ ۴۴۷.۶۴ ۴۷۵.۳۹
۲۳۱۷ ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ ۰.۹۲ ۱.۵۹ ۲,۷۱۵ ۳۱,۹۱۵.۳۴
۲۳۱۸ ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۴ ۰
۲۳۱۹ ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۰.۹۶ ۰