صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۰۱ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ (۰.۱۸) (۰.۲۸) (۴۹.۰۱) (۶۴.۶)
۲۳۰۲ ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۴ ۰
۲۳۰۳ ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ ۰.۰۴ (۰.۴۲) ۱۷.۰۵ (۷۸.۷۱)
۲۳۰۴ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ (۰.۸) ۰.۴۲ (۹۴.۷۲) ۳۶۹.۶
۲۳۰۵ ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ (۰.۳) (۰.۱۷) (۶۶.۱۷) (۴۶.۲۷)
۲۳۰۶ ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ (۰.۴۳) (۱.۲۶) (۷۹.۲۴) (۹۹.۰۴)
۲۳۰۷ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ ۰.۰۴ (۲.۰۷) ۱۳.۷۹ (۹۹.۹۵)
۲۳۰۸ ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ (۰.۳) (۱.۶۹) (۶۶.۹۲) (۹۹.۸)
۲۳۰۹ ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۹ ۰
۲۳۱۰ ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ ۰.۰۴ ۰.۵۱ ۱۶.۹ ۵۳۶.۵۲
۲۳۱۱ ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ ۰.۲۳ (۰.۵۱) ۱۲۹.۷۶ (۸۴.۲۹)
۲۳۱۲ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ ۰.۲۱ ۰.۵۲ ۱۱۲.۷۹ ۵۵۲.۶۳
۲۳۱۳ ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ ۰.۰۳ (۰.۲۸) ۱۰.۶۶ (۶۳.۸۵)
۲۳۱۴ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ (۰.۱۳) (۱.۱۶) (۳۷.۶۷) (۹۸.۶)
۲۳۱۵ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۰ ۰.۱ ۰.۲۲ ۴۴.۰۴
۲۳۱۶ ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۰۹ ۰
۲۳۱۷ ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۰۵ ۰
۲۳۱۸ ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۰۶ ۰
۲۳۱۹ ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ ۰.۰۵ (۰.۳۵) ۱۸.۰۳ (۷۱.۷۳)
۲۳۲۰ ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ (۰.۰۴) ۰.۳۵ (۱۳.۹۶) ۲۵۳.۷۷