صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۲۱ ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ ۰.۱۱ ۰.۲۹ ۴۸.۳۲ ۱۹۱.۲۷
۲۳۲۲ ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ ۰.۱ (۰.۹۸) ۴۲.۰۵ (۹۷.۲۵)
۲۳۲۳ ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۴ ۰
۲۳۲۴ ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ ۰.۰۴ ۰.۵ ۱۴.۷ ۵۲۰.۳۳
۲۳۲۵ ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ (۰.۳۴) (۰.۵) (۷۰.۸۲) (۸۳.۸۸)
۲۳۲۶ ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ (۰.۳۴) ۰.۰۶ (۷۰.۹۵) ۲۳.۳۴
۲۳۲۷ ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۹ ۰
۲۳۲۸ ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۵ ۰
۲۳۲۹ ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۲۶ ۰
۲۳۳۰ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۹۳ ۰
۲۳۳۱ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ۰.۰۴ (۰.۰۶) ۱۵.۸۷ (۱۹.۶۳)
۲۳۳۲ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۰.۷۸ ۰.۰۶ ۱,۶۱۸.۷۷ ۲۴.۴۳
۲۳۳۳ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ ۰.۶۹ ۰.۶۹ ۱,۱۳۷.۵۷ ۱,۱۰۸.۴۸
۲۳۳۴ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ (۰.۱۲) ۰.۷۹ (۳۵.۳۶) ۱,۶۶۶.۳۲
۲۳۳۵ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ ۰.۱۳ ۰.۸۱ ۵۸.۸۳ ۱,۷۹۷.۱۷
۲۳۳۶ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ ۰.۳۳ ۰.۷۹ ۲۳۳.۱۵ ۱,۶۹۷.۸۲
۲۳۳۷ ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۱ ۰
۲۳۳۸ ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۱ (۰.۳۳)
۲۳۳۹ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ۰.۲۳ ۰ ۱۲۹.۳۸ ۰.۳۳