صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۳۴۱ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۰.۲۲ (۰.۸۲) ۱۲۴.۷۶ (۹۵.۱۳)
۲۳۴۲ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ (۰.۰۶) (۰.۳۸) (۱۸.۵۴) (۷۵.۲۶)
۲۳۴۳ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ۰ (۰.۹۱) (۰.۶۵) (۹۶.۵)
۲۳۴۴ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ ۰.۲۴ ۰.۲ ۱۴۳.۹۶ ۱۰۹.۵۵
۲۳۴۵ ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴۲ ۰
۲۳۴۶ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۰.۰۴ (۰.۴۸) ۱۷.۳۹ (۸۲.۵۷)
۲۳۴۷ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ (۰.۱) ۰.۴۸ (۲۹.۹۷) ۴۷۳.۸
۲۳۴۸ ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ (۰.۰۷) (۰.۵۷) (۲۲.۷۹) (۸۷.۵۱)
۲۳۴۹ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ (۰.۲۵) (۱.۳۴) (۵۹.۴۴) (۹۹.۲۷)
۲۳۵۰ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ (۰.۳۲) (۰.۶۵) (۶۹.۲۲) (۹۰.۷۶)
۲۳۵۱ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۰.۴۴ ۰.۰۲ ۴۰۲.۴۶ ۸.۳۵
۲۳۵۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳ ۰
۲۳۵۳ ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰.۳۸ ۱۷.۲۶ ۲۹۶.۹
۲۳۵۴ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ (۰.۲۳) (۰.۳۸) (۵۷.۴۵) (۷۴.۸)
۲۳۵۵ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ (۰.۱۷) (۰.۹۴) (۴۶.۷) (۹۶.۸۵)
۲۳۵۶ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ (۰.۰۵) (۰.۵۳) (۱۵.۴۷) (۸۵.۶۹)
۲۳۵۷ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ ۰.۱۱ (۰.۰۵) ۵۰.۴۴ (۱۷.۷)
۲۳۵۸ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۰.۲ ۱.۱۱ ۱۱۰.۲۶ ۵,۴۳۲.۸۸
۲۳۵۹ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۷۶ ۰
۲۳۶۰ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۱۸.۱۱ (۹۱.۷۲)