صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۰۱ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ (۱.۱۴) (۱.۳۹) (۹۸.۵) (۹۹.۳۹)
۲۴۰۲ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ ۰.۵۴ ۰.۶۹ ۶۰۱.۱۵ ۱,۱۱۳.۸۹
۲۴۰۳ ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ ۰.۰۳ (۰.۸۴) ۱۱.۲۳ (۹۵.۴)
۲۴۰۴ ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ۰.۶۱ ۰.۸۵ ۸۳۰.۷۸ ۲,۰۷۲.۴۹
۲۴۰۵ ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ ۰.۱۲ (۲.۴) ۵۶.۲۱ (۹۹.۹۹)
۲۴۰۶ ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۳۶ ۰
۲۴۰۷ ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ ۰.۰۳ ۲.۱۷ ۱۱.۳۶ ۲۵۳,۹۵۶.۴
۲۴۰۸ ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ (۱.۴۸) (۲.۱۳) (۹۹.۵۷) (۹۹.۹۶)
۲۴۰۹ ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ (۰.۴) (۱.۱۱) (۷۶.۴۸) (۹۸.۳)
۲۴۱۰ ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ (۰.۱۱) (۰.۸) (۳۱.۹۹) (۹۴.۶۲)
۲۴۱۱ ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ (۰.۳۴) ۲.۷ (۷۰.۶۶) ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶
۲۴۱۲ ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ (۰.۰۵) (۰.۰۳) (۱۷.۷۸) (۸.۸۹)
۲۴۱۳ ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۵۴ ۰
۲۴۱۴ ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ ۰.۰۳ ۰.۴۸ ۱۱.۵۴ ۴۸۰.۷۴
۲۴۱۵ ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ (۰.۰۲) (۰.۴۸) (۸.۷) (۸۲.۷۸)
۲۴۱۶ ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ (۱.۰۸) (۰.۸۱) (۹۸.۱۳) (۹۴.۷۹)
۲۴۱۷ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ ۰.۱۲ ۰.۱۹ ۵۵.۲ ۹۹.۵۹
۲۴۱۸ ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ (۰.۲۲) (۰.۷۸) (۵۵.۳۷) (۹۴.۲۸)
۲۴۱۹ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ ۱.۰۸ ۱.۱ ۵,۰۰۹.۰۲ ۵,۲۶۳.۳۹
۲۴۲۰ ۱۳۹۲/۰۵/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۶۵ ۰