صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۳ ۰
۲۴۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۴۵) ۲۰.۹۷ (۸۰.۸۵)
۲۴۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ (۲.۰۱) ۲۰.۹۴ (۹۹.۹۴)
۲۴۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۱۳ ۰.۲۲ ۶۳.۵ ۱۲۲.۲۵
۲۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ (۲.۱۷) ۲۰.۶ (۹۹.۹۷)
۲۴۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۶ ۲۴.۶۲ ۲۷۷.۳۵
۲۴۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶ ۰
۲۴۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶۵ ۰
۲۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۰.۶۴ ۲.۱۵
۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۲۰.۶۱ ۳۷۶.۶۵
۲۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۵ ۲.۰۳ ۲۰.۶۷ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۲۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۵ (۰.۵۵) ۲۰.۶۴ (۸۶.۸۴)
۲۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۰۶ ۱.۷۹ ۲۲.۵۳ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۲۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۲۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۲۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۷۱ ۲۰.۷۳ ۱,۲۰۱.۵۲
۲۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۲۰.۶۹ ۱۳۶.۴۲
۲۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰.۰۵ ۳.۱ ۲۰.۷۵ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۲۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰.۰۵ ۱.۴۷ ۲۰.۷۲ ۲۰,۸۳۵.۶۹