صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۴.۸۷ ۷,۸۳۱.۵۲
۲۶۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷ ۰
۲۶۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۴ ۰
۲۶۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ (۲.۶۲) ۲۰.۷۶ (۹۹.۹۹)
۲۶۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰.۰۵ (۱.۲۵) ۲۰.۸۲ (۹۹)
۲۶۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۰۵ ۱.۱۶ ۲۰.۸۳ ۶,۷۴۳.۷
۲۶۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۲۰.۸ (۹۱.۶۵)
۲۶۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۵۱ ۲۰.۸۶ ۲۳,۶۶۹.۷
۲۶۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳ ۰
۲۷۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۴ ۰
۲۷۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۲۰.۸۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۲۷۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵ ۰
۲۷۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳ ۰
۲۷۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۷۲ ۲۰.۹۳ ۱,۲۸۷.۰۵
۲۷۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۵۲ ۲۰.۹۴ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۲۷۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۱۴ ۰ ۶۴.۳۹ ۰
۲۷۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۲۷۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۲۰.۵۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۲۷۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۰.۶۶ ۲,۴۱۱.۴۷