صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۲۰.۶۱ ۳۷۶.۶۵
۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۵ ۲.۰۳ ۲۰.۶۷ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۵ (۰.۵۵) ۲۰.۶۴ (۸۶.۸۴)
۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۰۶ ۱.۷۹ ۲۲.۵۳ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۷۱ ۲۰.۷۳ ۱,۲۰۱.۵۲
۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۲۰.۶۹ ۱۳۶.۴۲
۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰.۰۵ ۳.۱ ۲۰.۷۵ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰.۰۵ ۱.۴۷ ۲۰.۷۲ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۴.۸۷ ۷,۸۳۱.۵۲
۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷ ۰
۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۴ ۰
۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ (۲.۶۲) ۲۰.۷۶ (۹۹.۹۹)
۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰.۰۵ (۱.۲۵) ۲۰.۸۲ (۹۹)
۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۰۵ ۱.۱۶ ۲۰.۸۳ ۶,۷۴۳.۷
۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۲۰.۸ (۹۱.۶۵)
۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۵۱ ۲۰.۸۶ ۲۳,۶۶۹.۷
۳۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳ ۰
۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۴ ۰