صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۱.۰۸ ۲۰.۸۹ ۴,۹۰۸.۱۸
۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵ ۰
۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳ ۰
۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۷۲ ۲۰.۹۳ ۱,۲۸۷.۰۵
۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۵ ۱.۵۲ ۲۰.۹۴ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۱۴ ۰ ۶۴.۳۹ ۰
۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۹ ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۲۰.۵۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۰.۶۶ ۲,۴۱۱.۴۷
۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۰۵ (۱.۰۷) ۲۰.۵۹ (۹۸.۰۱)
۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۲۰.۶ ۱,۱۵۴.۱۸
۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۹۶ ۲۲.۸۵ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۹ ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۲۰.۶۹ ۳۰.۸۱
۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰.۰۵ ۱.۳۱ ۲۰.۶۶ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰.۰۵ ۲.۱ ۲۰.۷۱ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰.۰۵ (۰.۲۸) ۲۰.۷۳ (۶۴.۲۹)
۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۳ ۰