صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۹ ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۵۱ ۲۰.۷ ۵۴۵.۷۷
۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۰.۶۷ ۲۹۶.۵۴
۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۸۸ ۲۰.۷۳ ۲,۳۸۴.۲۵
۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۰.۶۹ ۱۹.۸۳
۶۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۴.۰۷ ۱۱۱.۲۲
۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۷ ۰
۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۷ ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۰۵ ۰.۱ ۲۰.۷۴ ۴۴.۶۸
۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۶۵ ۲۰.۸ ۹۵۷.۵
۷۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۵ ۰.۱۳ ۲۰.۷۶ ۵۹.۲۲
۷۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۰.۰۵ (۱.۴۸) ۲۰.۸۲ (۹۹.۵۷)
۷۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ (۰.۰۷) ۲۵.۰۸ (۲۱.۹۴)
۷۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵ ۰
۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۰۲ ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۰۵ ۰.۱۴ ۲۰.۸۲ ۶۸.۴۹
۷۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۰.۸۸ ۲,۴۵۷.۰۷
۷۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۰.۸۵ ۲۹۸.۵
۷۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۰.۰۵ (۱) ۲۰.۹ (۹۷.۴۶)
۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۲.۹۲ ۸۷.۳۲