صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۵ (۰.۳۵) ۲۰.۰۱ (۷۲.۱۳)
۶۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۰۴ ۲.۷۲ ۱۶.۳۱ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۶۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۶ ۰
۶۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۷۷ ۰
۶۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۷۸) ۱۹.۸ (۹۴.۳۶)
۶۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰.۰۶ (۰.۴۵) ۲۲.۷ (۸۰.۴۸)
۶۷ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۰۵ ۳.۲۱ ۱۸.۹۵ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۶۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۰۶ ۳.۰۸ ۲۳ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۶۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰.۰۵ (۱.۷۷) ۲۱.۷۳ (۹۹.۸۵)
۷۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶ ۰
۷۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۷ ۰
۷۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰.۰۵ (۰.۱۷) ۱۹.۶۶ (۴۶.۵۶)
۷۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ ۱.۲۵ ۲۰.۶۷ ۹,۱۵۳.۶۲
۷۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۰.۰۵ ۰.۵۱ ۲۰.۱۱ ۵۴۳.۹۵
۷۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰.۰۵ ۴.۱۱ ۲۰.۲۶ ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۷۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۰.۰۶ (۰.۷) ۲۳.۲۴ (۹۲.۳۲)
۷۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۱۵ ۰
۷۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۴ ۰
۷۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۰.۲۶ ۲۹۳.۱۱
۸۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۶۱ ۲۰.۲۷ ۸۳۶.۸