صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۰.۰۵ ۴.۸۹ ۲۰.۲۸ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۸۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ (۰.۰۳) ۲.۱ (۱۰.۹۹) ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۸۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۰۶ ۰.۵۲ ۲۴.۹۲ ۵۷۵.۸
۸۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۰۴ ۰
۸۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶۴ ۰
۸۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۰۵ ۴.۲۷ ۲۰.۶۳ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ ۴.۳۸ ۲۰.۵۶ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۸۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۰.۰۵ (۰.۶۷) ۲۰.۵۷ (۹۱.۴۷)
۸۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۰۵ ۱.۷۵ ۲۰.۶۲ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۰۸ ۳.۳ ۳۴.۰۹ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳۹ ۰
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱ ۰
۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۰۶ ۲.۰۴ ۲۳.۳۲ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۰۶ ۳.۶۹ ۲۶.۳۶ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۹۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۰۶ ۳.۱۳ ۲۲.۹۱ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۹۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۰۵ ۲.۳۸ ۲۲.۲۱ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۹۷ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۰۶ ۳.۳۳ ۲۲.۹۳ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۴۶ ۰
۹۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۷ ۰