صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۲۰.۶۱ ۳۶۶.۸۵
۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵۲ ۱.۱۸
۸۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۲ ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۵ ۰
۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۶۱ ۲۰.۷ ۸۲۷
۸۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۱۶ ۲۰.۵۴ ۸۰.۷۶
۸۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۲۰.۷۷ ۲۶.۷
۸۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۲۰.۶۹ ۷.۳۷
۸۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۲۳) ۲۲.۴۱ (۵۷.۳۲)
۹۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴۱ ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۲۵ ۰
۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۶۳ ۲۰.۶۹ ۸۹۴.۴
۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۰.۰۵ (۰.۷) ۲۰.۷۵ (۹۲.۳۸)
۹۴ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۰۵ ۱.۳۶ ۲۰.۷۶ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۹۵ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۰۵ ۱.۳۱ ۲۰.۷۷ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۹۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۰۶ (۰.۱۴) ۲۵.۲ (۴۰.۷)
۹۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۴ ۰
۹۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۴ ۰
۹۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۲۰.۸۲ ۱۱۶.۷
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۸۳ ۰