صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۲۰.۶۱ ۳۷۶.۶۵
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۵ ۲.۰۳ ۲۰.۶۷ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۵ (۰.۵۵) ۲۰.۶۴ (۸۶.۸۴)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۰۶ ۱.۷۹ ۲۲.۵۳ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۴ ۰
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۷۱ ۲۰.۷۳ ۱,۲۰۱.۵۲
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۰۵ ۰.۲۴ ۲۰.۶۹ ۱۳۶.۴۲
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۰.۰۵ ۳.۱ ۲۰.۷۵ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۰.۰۵ ۱.۴۷ ۲۰.۷۲ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۰۶ ۱.۲۱ ۲۴.۸۷ ۷,۸۳۱.۵۲
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۴ ۰
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ (۲.۶۲) ۲۰.۷۶ (۹۹.۹۹)
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰.۰۵ (۱.۲۵) ۲۰.۸۲ (۹۹)
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۰۵ ۱.۱۶ ۲۰.۸۳ ۶,۷۴۳.۷
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۲۰.۸ (۹۱.۶۵)
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۵۱ ۲۰.۸۶ ۲۳,۶۶۹.۷
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۴ ۰