صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۶۱ ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ ۴,۹۲۴,۵۲۸ ۱۵,۷۹۲ ۷۷,۷۶۸,۱۴۶,۱۷۶ ۲۱
۶۲ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۵,۱۲۹,۷۵۲ ۱۵,۷۴۵ ۸۰,۷۶۷,۹۴۵,۲۴۰ ۲۰.۹۳
۶۳ ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ ۵,۸۳۱,۶۲۵ ۱۵,۹۹۷ ۹۳,۲۸۸,۵۰۵,۱۲۵ ۲۱.۳
۶۴ ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ ۶,۱۸۵,۱۲۴ ۱۶,۰۷۰ ۹۹,۳۹۴,۹۴۲,۶۸۰ ۲۱.۴۱
۶۵ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ ۶,۱۹۲,۱۴۹ ۱۷,۳۹۰ ۱۰۷,۶۸۱,۴۷۱,۱۱۰ ۲۲.۵۱
۶۶ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ ۶,۶۱۸,۳۱۹ ۱۶,۵۱۶ ۱۰۹,۳۰۸,۱۵۶,۶۰۴ ۲۱.۲۷
۶۷ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۷,۳۹۳,۵۴۷ ۱۶,۶۰۰ ۱۲۲,۷۳۲,۸۸۰,۲۰۰ ۲۱.۳۹
۶۸ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ۷,۸۰۹,۵۹۸ ۱۶,۷۳۰ ۱۳۰,۶۵۴,۵۷۴,۵۴۰ ۲۱.۵۷
۶۹ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۸,۲۴۴,۵۸۹ ۱۶,۷۶۴ ۱۳۸,۲۱۲,۲۸۹,۹۹۶ ۲۱.۶۲
۷۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۸,۴۲۷,۱۷۶ ۱۹,۴۳۷ ۱۶۳,۷۹۹,۰۱۹,۹۱۲ ۲۲.۲۳