صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ %۰.۰۶۴ %۳.۷۲۳
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ %۰.۳۶ %۱.۴۲۳
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ %۱.۶۲۴ %۱۰.۸۶۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ %۴.۸۶۲ %۸۸.۸۱۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ %۹.۷۲۸ %۲۰۴.۰۳۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ %۱۹.۷۳۸ %۳۳۳.۶۷۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ %۱۴۲.۵۱۷ %۱۶۶۷.۷۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۸۶.۳۵ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۹۸)% (۹۹.۵۸)%