صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۰.۰۵۸ %۱.۴۰۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۰.۳۶۲ %۱.۷۱۷
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۱.۶۳ %۱۵.۴۸۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۴.۸۸۱ %۳۷.۴۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۹.۷۵۵ %۶۵.۱۵۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۱۹.۸ %۱۵۵.۹۲۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ %۱۳۵.۸۰۱ %۶۵۷.۲۲۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۵۴۵.۱۲ %۶۰۸۸۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۹.۹۹)% (۹۹.۴۸)%