بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1397/12/26 1397/12/27 %0.052 %1.957
هفته گذشته 1397/12/20 1397/12/27 %0.363 %5.095
ماه گذشته 1397/11/27 1397/12/27 %1.634 %11.956
3 ماه اخیر 1397/09/27 1397/12/27 %4.825 %10.526
6 ماه 1397/06/28 1397/12/27 %9.351 %11.803
یک سال اخیر 1396/12/27 1397/12/27 %18.497 %83.573
تا زمان انتشار 1392/04/18 1397/12/27 %119.09 %219.411
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %386.35 %134026.26
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (99.98)% (93.99)%