صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ %۰.۰۴۸ %۲.۶۲۵
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ %۰.۳۴۲ %۵.۰۳۶
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ %۱.۴۷۴ %۱۰.۷۸۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ %۴.۴۶۵ (۱۷.۴۰۱)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ %۸.۹۳۱ %۳۸.۷۶۸
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ %۱۸.۹۴۹ %۳۵۳.۶۹۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ %۱۵۱.۵۱۳ %۲۴۹۱.۷۶۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۰۱.۳۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۹۸)% (۹۹.۸۸)%