صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۹
۳ اصلاحیه دعوت به مجمع ۲ مرداد ۱۴۰۰ - مجمع در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ برگزار خواهد شد. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
۵ صورتجلسه مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۶ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۴ و ۱۵ امضا شده دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۷ صورتجلسه اساسنامه ای مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
۸ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار-ساعت ۱۴ و ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۹ مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۱۰ مجمع سالیانه صندوق امین انصار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۱۲ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۱۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹-ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۱۵ دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹-ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع ۸ دی ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۷ برگزاری مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
۱۸ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع ۲۹ شهریور ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۲۰ مجمع صندوق در تاریخ ۲۹ شهریور۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
۲۱ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۲۴ اسامی حاضرین در مجمع ۲۴ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۲۵ مجمع صندوق در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲۶ اسامی حاضرین در مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۷ اسامی حاضرین در مجمع ۴ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۸ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع ۷ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۳۰ اسامی حاضرین در مجمع ۴ تیر ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۳۱ مجمع صندوق در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۳۲ مجمع صندوق در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ در محل شرکت تامین سرمایه امین برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۳۳ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
۳۴ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۳۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۳۶ مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۳۷ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳۸ مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۳۹ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۴۰ برگزاری مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۴۱ اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۴۲ برگزاری مجمع صندوق امین انصار در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۴۳ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۴۴ مجمع مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۴۵ تایید صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۴/۰۹ جهت تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
۴۶ مجمع ۹ تیر ماه صندوق امین انصار تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۴۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۴۸ ثبت مصوبات مجمع سال مالی منتهی به ۳۰ اذر ۱۳۹۷ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۴۹ مجمع مورخ ۲۶آبان ۱۳۹۷ صندوق امین انصار با حضور صد درصد دارندگان واحد های ممتاز تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
۵۰ مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ با حضور کلیه سهامداران ممتاز تشکیل شد دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۵۱ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
۵۲ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین انصار مورخ ۱۹-۰۶-۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
۵۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
۵۴ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مصوبات مجمع مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
۵۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
۵۶ دعوت به مجمع مورخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
۵۷ مجوز سازمان برای مصوبات مجمع مورخ ۱۱ اسفند ۹۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
۵۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۵۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۶۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ صندوق امین انصار مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ صندوق امین انصار مبنی بر تغییر هزینه حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۶۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ صندوق امین انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۰
۶۳ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۹۴/۱۲/۸ مبنی بر تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
۶۴ صورتجلسه مورخ ۶ دی ماه ۹۴ - تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
۶۵ مجمع صندوق در روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ برگزار خواهد شد. دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
۶۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
۶۷ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۵ آبان ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۶۸ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۰۵ آبان ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
۶۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
۷۰ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۱
۷۱ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۱۳ تیر ۱۳۹۴ به شرح پیوست است دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
۷۲ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۰۶
۷۳ آگهی تغییرات امیدنامه صندوق مصوب مجمع مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
۷۴ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۳ اسفند ۱۳۹۳ به شرح پیوست می باشد دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
۷۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۷
۷۶ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۲۶ آذر ۱۳۹۳ به شرح پیوست می باشد. دریافت خبر ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
۷۷ اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ ۲ شهریور ۱۳۹۳ به شرح پیوست می باشد. دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
۷۸ مچمع صندوق مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ مینی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
۷۹ مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
۸۰ صورتجلسه مجمع صندوق امین انصار مورخ ۰۴/۰۸/۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۸/۱۱
۸۱ مجمع صندوق مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۲ دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۷/۰۶