صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۶۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۱۲۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 امین انصار 1400/11/01 1,009,463 1,008,080 1,028,167 20,087 0 98,817,188 0 79,946,621 18,870,567 19,023,037,166,076
2 امین انصار 1400/10/30 1,008,986 1,007,599 1,027,848 20,249 7,357 98,817,188 157,205 79,946,621 18,870,567 19,013,967,532,054
3 امین انصار 1400/10/29 1,008,498 1,007,119 1,027,368 20,249 0 98,809,831 61,253 79,789,416 19,020,415 19,155,822,357,624
4 امین انصار 1400/10/28 1,007,962 1,006,589 1,021,534 14,945 22,311 98,809,831 107,997 79,728,163 19,081,668 19,207,403,763,372
5 امین انصار 1400/10/27 1,007,478 1,006,082 1,021,320 15,238 0 98,787,520 12,574 79,620,166 19,167,354 19,283,936,310,550
6 امین انصار 1400/10/26 1,006,952 1,005,552 1,020,464 14,912 29 98,787,520 40,316 79,607,592 19,179,928 19,286,413,669,129
7 امین انصار 1400/10/25 1,006,452 1,005,069 1,020,006 14,937 0 98,787,491 0 79,567,276 19,220,215 19,317,642,812,366
8 امین انصار 1400/10/24 1,005,859 1,004,517 1,019,581 15,064 0 98,787,491 0 79,567,276 19,220,215 19,307,024,108,073
9 امین انصار 1400/10/23 1,005,377 1,004,031 1,019,152 15,121 9,951 98,787,491 8,634 79,567,276 19,220,215 19,297,697,036,460
10 امین انصار 1400/10/22 1,004,896 1,003,547 1,018,726 15,179 4,082 98,777,540 10,777 79,558,642 19,218,898 19,287,070,665,737
11 امین انصار 1400/10/21 1,004,373 1,003,040 1,018,270 15,230 29,915 98,773,458 23,770 79,547,865 19,225,593 19,284,036,184,177
12 امین انصار 1400/10/20 1,003,847 1,002,534 1,017,877 15,343 2,421 98,743,543 49,357 79,524,095 19,219,448 19,268,143,454,945
13 امین انصار 1400/10/19 1,003,309 1,002,027 1,017,616 15,589 24,933 98,741,122 28,858 79,474,738 19,266,384 19,305,428,807,138
14 امین انصار 1400/10/18 1,002,661 1,001,448 1,017,007 15,559 0 98,716,189 0 79,445,880 19,270,309 19,298,204,882,835
15 امین انصار 1400/10/17 1,002,172 1,001,017 1,017,343 16,326 0 98,716,189 0 79,445,880 19,270,309 19,289,913,322,260
16 امین انصار 1400/10/16 1,001,667 1,000,509 1,016,892 16,383 0 98,716,189 5,832 79,445,880 19,270,309 19,280,119,191,756
17 امین انصار 1400/10/15 1,016,776 1,015,616 1,032,050 16,434 1,647 98,716,189 23,175 79,440,048 19,276,141 19,577,157,382,012
18 امین انصار 1400/10/15 1,001,160 1,000,000 1,016,434 16,434 1,647 98,716,189 23,175 79,440,048 19,276,141 19,276,141,164,156
19 امین انصار 1400/10/14 1,015,651 1,014,777 1,031,271 16,494 49,260 98,714,542 5,196 79,416,873 19,297,669 19,582,823,035,515
20 امین انصار 1400/10/13 1,015,212 1,014,324 1,030,913 16,589 0 98,665,282 4,729 79,411,677 19,253,605 19,529,394,158,813