رديف نام تعداد
1 تأمین سرمایه امین 4000
2 بانک انصار 6000