دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر سود دوره ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 پرداخت شد.
منبع -
مقدمه بازدهی صندوق برای دوره ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1396 برابر 18.3 درصد سالیانه محقق و 20 درصد پرداخت شد.
متن خبر
پیوست