دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر مجمع مورخ 1396/09/20 صندوق امین انصار
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین انصار میرساند مجمع مورخ 1396/09/20 این صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحد های ممتاز تشکیل شد .
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین انصار میرساند مجمع مورخ 1396/09/20 این صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحد های ممتاز تشکیل شد و طی این جلسه تغییرات زیر به تصویب رسید:
-1- کاهش پیش بینی بازدهی صندوق.
-2- تغییر کارمزد مدیر.
-3- تغییر نصاب دارایی ها.
-4-افزایش سقف هزینه ثابت نرم‌افزار صندوق.
-5- تغییر زمان پرداخت سود ماهانه.
-6- تصمیم گیری در خصوص مدیر ثبت صندوق.
-7-تصمیم گیری در خصوص حذف کارمزد صدور.
8- سایر موارد

 صورتجلسه ی مجمع فوق پس از تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در همین تارنما بارگزاری میگردد.

پیوست