دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر دعوت به مجمع سالانه مورخ1397/12/19 صندوق امین انصار
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع سالانه مورخ1397/12/19 صندوق امین انصار
متن خبر

با سلام

از کلیه ارکان صندوق و همچنین سهامداران ممتاز صندوق دعوت میگردد در مجمع سالانه منتهی به 1397/09/30 که در تاریخ 1397/12/19در محل شرکت تامین سرمایه امین به آدرس، تهران، خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان غربی، پلاک 51 تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.

مدیریت صندوق سرمایه گذاری امین انصار

پیوست