دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری امین انصار تشکیل شد
منبع -
مقدمه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری امین انصار تشکیل شد
متن خبر

با سلام

به اطلاع دارندگان واحد های ممتاز و عادی صندوق سرمایه گذاری امین انصار میرساند، مجمع سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1397  در تاریخ 1397/12/19 با حضور صد درصد دارندگان واحد های ممتاز و نماینده سازمان و ارکان صندوق تشکیل شد و طی آن صورت های مالی سال مالی مربوطه به تصویب رسید. صورت جلسه مجمع پس از تایید ارکان در تارنمای صندوق و ساماه اطلاع رسانی کدال به حضور دارندگان واحد ها خواهد رسید.

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

پیوست