ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 89,268 1.68 1,047,834 5.5 1,129,349 5.66 1,153,437 5.74
اوراق 1,823,189 34.37 8,036,567 42.2 9,499,340 47.66 9,559,062 47.63
وجه نقد 3,340,470 62.98 9,823,015 51.58 9,221,411 46.27 9,277,588 46.23
سایر دارایی ها 40,674 0.76 137,781 0.72 80,628 0.4 82,139 0.4
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 87,296 1.64 1,021,818 5.36 1,094,972 5.49 1,116,618 5.56
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد