ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 10,818 0.26 54,424 0.82 55,355 0.88 55,632 0.84
اوراق 1,195,790 29.7 2,724,451 41.15 2,699,738 43.01 2,701,075 40.78
وجه نقد 2,774,733 68.91 3,780,095 57.09 3,471,592 55.31 3,810,208 57.53
سایر دارایی ها 33,313 0.82 51,024 0.77 49,003 0.78 55,379 0.83
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 10,088 0.25 54,424 0.82 55,355 0.88 55,632 0.84
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق