ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 4,052 0.12 0 0 0 0 0 0
اوراق 1,072,672 32.89 1,648,996 42.3 1,450,578 39.19 1,367,723 35.54
وجه نقد 2,146,502 65.83 2,183,949 56.03 2,188,017 59.12 2,413,200 62.71
سایر دارایی ها 26,652 0.81 44,630 1.14 49,804 1.34 54,626 1.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 3,191 0.09 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق