ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 119,948 2.1 1,203,489 5.99 1,284,316 6.34 1,269,336 6.3
اوراق 2,033,813 35.69 9,673,178 48.15 9,932,346 49.1 9,995,804 49.63
وجه نقد 3,492,113 61.29 9,125,936 45.43 8,915,866 44.07 8,732,595 43.36
سایر دارایی ها 42,293 0.74 94,340 0.46 115,772 0.57 199,023 0.98
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 116,307 2.04 1,149,895 5.72 1,196,370 5.91 1,164,161 5.78
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد