صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/02/14 1398/02/14 گزارش عملکرد نه ماهه صندوق منتهی به تاریخ 31 فروردین 1398 دانلود
1398/02/08 1398/02/08 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1398/01/31 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورتهای مالي سه ماهه منتهي به 1397/12/29 حسابرسی نشده دانلود
1398/02/07 1398/02/07 گزارش عملکرد سه ماهه صندوق منتهی به تاریخ 29 اسفند 1397 دانلود
1398/01/06 1398/01/06 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/06 1397/12/06 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/17 1397/11/17 صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/09/30 (حسابرسي شده) دانلود
1397/11/08 1397/11/08 گزارش افشا سالانه منتهی به 30 دی ماه دانلود
1397/10/25 1397/10/25 صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/09/30 (حسابرسي نشده) دانلود
1397/10/16 1397/10/16 گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/09/07 1397/09/07 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/08/30 دانلود
1397/08/07 1397/08/07 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/07/23 1397/07/23 صورت‌هاي مالي نه ماهه منتهي به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) دانلود
1397/07/09 1397/07/09 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/07 1397/07/07 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/17 1397/05/17 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده دانلود
1397/05/08 1397/05/08 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده دانلود
1397/04/16 1397/04/16 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/07 1397/03/07 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورت مالي سه ماهه منتهي به 1396/12/29 دانلود
1397/01/28 1397/01/28 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1396 دانلود
1397/01/19 1397/01/19 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1396/12/29 دانلود
1396/12/15 1396/12/15 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1396/11/30 دانلود
1396/11/29 1396/11/29 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/11/18 1396/11/18 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین انصار منتهی به 1396/10/30 دانلود
1396/11/17 1396/11/17 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/09/30 حسابرسی شده دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/09/30 حسابرسی نشده دانلود
1396/10/03 1396/10/03 گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به تاریخ 30 آذر 1396 دانلود
1396/07/29 1396/07/29 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/06/31 حسابرسی نشده دانلود
1396/07/04 1396/07/04 گزارش عملکرد برای دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 دانلود
1396/05/21 1396/05/21 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/03/31 حسابرسی شده دانلود
1396/04/25 1396/04/25 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1396/03/31 حسابرسی نشده دانلود
1396/04/12 1396/04/12 گزارش عملکرد برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 13951230 دانلود
1396/01/26 1396/01/26 گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند1395 دانلود
1395/12/16 1395/12/16 اصلاحی صورتهای مالی سالانه منتهی به 1395/09/30 حسابرسی شده دانلود
1395/11/16 1395/11/16 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1395/09/30 حسابرسی شده دانلود
1395/10/25 1395/10/25 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1395/09/30 حسابرسی نشده دانلود
1395/10/20 1395/10/20 گزارش عملکرد صندوق برای دوره سالانه منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/07/28 1395/07/28 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1395/06/31 حسابرسی نشده دانلود
1395/07/27 1395/07/27 گزارش عملکرد صندوق برای دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395 دانلود
1395/05/19 1395/05/19 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395/03/31 حسابرسی شده دانلود
1395/04/30 1395/04/30 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1395/03/31 حسابرسی نشده دانلود
1395/04/15 1395/04/15 گزارش عملکرد صندوق برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد1395 دانلود
1395/01/29 1395/01/29 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 13951229 حسابرسی نشده دانلود
1395/01/28 1395/01/28 گزارش عملکرد صندوق برای دوره 3 ماهه منتهی به 29 اسفند 1394 دانلود
1394/11/19 1394/11/19 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1394/09/30 حسابرسی شده دانلود
1394/10/29 1394/10/29 صورتهای مالی سالانه منتهی به 1394/09/30 حسابرسی نشده دانلود
1394/10/19 1394/10/19 گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 30 آذر 1394 دانلود
1394/07/19 1394/07/19 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1394/06/31 حسابرسی نشده دانلود
1394/07/07 1394/07/07 گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 1394 دانلود
1394/05/27 1394/05/27 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394/03/31 حسابرسی شده دانلود
1394/04/23 1394/04/23 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1394/3/31 حسابرسی نشده دانلود
1394/04/07 1394/04/07 گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1394 دانلود
1394/02/01 1394/02/01 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1393 حسابرسی نشده دانلود
1394/01/16 1394/01/16 گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 29 اسفند 1393 دانلود
1393/11/19 1393/11/19 صورت های مالی سالانه منتهی به 1393/09/30 حسابرسی شده دانلود
1393/10/27 1393/10/27 صورت های مالی سالانه منتهی به 1393/09/30 حسابرسی نشده دانلود
1393/10/07 1393/10/07 گزارش عملکرد سالانه صندوق منتهی به تاریخ 30 آذر 1393 دانلود
1393/07/26 1393/07/26 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1393/06/31 حسابرسی نشده دانلود
1393/07/02 1393/07/02 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1393/06/31 دانلود
1393/05/17 1393/05/17 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1393/03/31 دانلود
1393/05/17 1393/05/17 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1393/03/31 حسابرسی شده دانلود
1393/04/29 1393/04/29 صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی شش ماهه منتهی به 1393/03/31 حسابرسی نشده دانلود
1393/02/03 1393/02/03 صورتهای مالی سه ماهه 92/12/29 دانلود
1393/01/17 1393/01/17 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1392/12/29 صندوق دانلود
1392/11/20 1392/11/20 صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 1392/09/30 دانلود
1392/10/28 1392/10/28 صورت های مالی منتهی به 1392/09/30 حسابرسی نشده دانلود
1392/10/07 1392/10/07 گزارش عملکرد دوره 165 روزه منتهی به 1392/09/30 دانلود
1392/07/29 1392/07/29 صورتهای مالی دو ماه و چهارده روزه منتهی به 92/06/31 دانلود
1392/07/29 1392/07/29 گزارش عملکرد دانلود