مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/09/20 صندوق امین انصار دریافت خبر 1396/09/26
2 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای مصوبات مجمع مورخ 28 تیر 1396 دریافت خبر 1396/06/14
3 صورتجلسه مجمع مورخ 28 تیر 1396 دریافت خبر 1396/05/10
4 دعوت به مجمع مورخ 28 تیر 1396 دریافت خبر 1396/04/20
5 مجوز سازمان برای مصوبات مجمع مورخ 11 اسفند 95 دریافت خبر 1395/12/28
6 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/12/11 - امیدنامه ای دریافت خبر 1395/12/24
7 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/12/11 - اساسنامه ای دریافت خبر 1395/12/24
8 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/01/18 صندوق امین انصار مبنی بر تمدید فعالیت صندوق تا 1398/04/16 دریافت خبر 1395/03/19
9 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/12/08 صندوق امین انصار مبنی بر تغییر هزینه حسابرس صندوق دریافت خبر 1395/03/19
10 صورتجلسه مجمع مورخ 1395/01/18 صندوق امین انصار مبنی بر تغییر نرخ بازده پیش بینی شده دریافت خبر 1395/02/20
11 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 94/12/8 مبنی بر تصویب صورت های مالی سالانه دریافت خبر 1395/01/09
12 صورتجلسه مورخ 6 دی ماه 94 - تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق دریافت خبر 1394/12/01
13 مجمع صندوق در روز شنبه مورخ 1394/12/08 برگزار خواهد شد. دریافت خبر 1394/11/25
14 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین انصار دریافت خبر 1394/08/11
15 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 05 آبان 1394 دریافت خبر 1394/08/05
16 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 05 آبان 1394 دریافت خبر 1394/08/05
17 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 25 شهریور 1394 دریافت خبر 1394/06/28
18 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 دریافت خبر 1394/05/21
19 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 13 تیر 1394 به شرح پیوست است دریافت خبر 1394/04/15
20 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 3 اسفند 1393 دریافت خبر 1394/02/06
21 آگهی تغییرات امیدنامه صندوق مصوب مجمع مورخ 3 اسفند 1393 دریافت خبر 1393/12/09
22 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 3 اسفند 1393 به شرح پیوست می باشد دریافت خبر 1393/12/09
23 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 26 آذر 1393 دریافت خبر 1393/10/07
24 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 26 آذر 1393 به شرح پیوست می باشد. دریافت خبر 1393/10/06
25 اسامی اعضای حاضر در مجمع صندوق مورخ 2 شهریور 1393 به شرح پیوست می باشد. دریافت خبر 1393/06/02
26 مچمع صندوق مورخ 14/12/1392 مینی بر تصویب صورتهای مالی منتهی به 30/09/1392 دریافت خبر 1393/05/13
27 مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری امین انصار دریافت خبر 1392/11/16
28 صورتجلسه مجمع صندوق امین انصار مورخ 04/08/92 دریافت خبر 1392/08/11
29 مجمع صندوق مورخ 23/05/1392 دریافت خبر 1392/07/06
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق